Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vigtige samtaler

 

Formål

At vigtige samtaler med forældrene gennemføres professionelt, så forældrene oplever, at disse foregår velforberedt og respektfuldt, hvor deres behov for information og dialog tilgodeses.

 

Definition

  • • Vigtige samtaler er :

Indlæggelsessamtalen: Alle familier skal inden for de første 48 timer have en indlæggelsessamtale med sygeplejefagligt personale.

Sygeplejesamtalen: Sygeplejefagligt personale afholder en samtale med forældrene, der er udforskende omkring deres oplevelse af indlæggelse og forældreskab.

Lægesamtalen: Læge og sygeplejefagligt personale giver forældrene vigtig klinisk information om prøveresultater, diagnose, behandlingsmuligheder, planer og/eller sygdomsprognose.

Udskrivelsessamtale: Sygeplejefagligt personale afslutter forløbet i samarbejde med forældrene.

 

Indlæggelsessamtalens formål:

At forældrene oplever sig velkomne og kan orientere sig i afsnittet. At de har kendskab til afsnittets struktur og får mulighed for at begynde at danne sig et overblik over det kommende forløb i Neonatalafsnittet.

Metode:

Velkomstpjecen gennemgås og indlæggelsessamtalen afholdes efterfølgende med udgangspunkt i denne. Forældrene vises rundt på afsnittet. Der registreres i EPJ samt på etageseddel, at samtale er afviklet.

 

Sygeplejesamtalens formål:

At bidrage til at opbygge en tillidsrelation mellem forældre og det sygeplejefaglige personale, så forældrene får mulighed for at udtrykke sig og reflektere gennem en respektfuld og anerkendende dialog. Derved at opnå øget forståelse for hinanden og for situationen, samt opleve øget mestring af forløbet og styrkelse af forældreskabet.

 

Metode:

Hvis der forventes indlæggelse ud over en uge, tilbydes familierne en sygeplejesamtale, og den første samtale tilbydes ca. en uge efter indlæggelse. Den kan afvikles ud fra standard konceptet og konceptet med uafsluttede sætninger.

De følgende samtaler afvikles ca. en gang ugentligt, ex ud fra konceptet med uafsluttede sætninger, .

Materialet til begge samtaler ligger på sekretærkontorerne. Se bilag.

 

Forløb og forberedelse:

Sygeplejefagligt personale og læge er kendt med barnets EPJ, og ved sygeplejesamtale læses referat fra tidligere samtaler, så der kan sikres kontinuitet i forløbet og de trufne aftaler.

Materialet/forberedelsesarket udleveres forud for samtalen. Der udleveres to stk., så mor og far hver især kan udfylde eget forberedelsesark. Forberedelsesarket består af 20 ufuldendte sætninger, som mor og far udfylder skriftligt, hver for sig. Forberedelsesarket medbringes til samtalen, hvor mor og far hver især prioriterer hvilke 5 sætninger, de primært vil tale om. Sygeplejersken faciliterer samtalen, så den ene forælder læser sin prioriterede sætning op, og derefter læser den anden forælder den tilsvarende op fra sit papir. Det er vigtigt, at sætninger læses op, som de er skrevet på forhånd, da det giver det meste realistiske billede og ikke i øjeblikket samstemmes med den anden forælder. Dette for at opnår, at forældrene får gang i en autentisk dialog af forløbet med hinanden og med os.

Det er vigtigt, at sygeplejesamtalen ikke er eller præsenteres som parterapi, men en samtale, hvor der udledes sygeplejeproblemer, som vi som sygeplejefagligt personale kan være med til at løse.

 

Samtalen afvikles på maks. 30 min., og det informeres forældrene om. Hvis der er emner, som man ikke når at tale om, så lav en aftale med forældrene om en ny tid. Overhold tiden. Samtalen kan opstå ad hoc og foregå bedside.

Forældrene beholder deres forberedelsespapirer, og sygeplejersken laver resume af samtalen og beskriver de beslutninger, der er lavet. Samtalen dokumenteres i EPJ, som beskrevet i vores EPJ manual.

 

Lægesamtalens formål:

At informeres forældrene om barnets tilstand og behandling, samt i samarbejde med forældrene træffe beslutninger om videre forløb.

 

Metode:

Lægesamtaler afvikles efter familiens individuelle behov og altid ved kritisk sygdom.

Efter lægesamtale dokumenteres forløbet af samtalen af læge i EPJ.

 

Fysiske rammer:

De fysiske rammer skal tilgodese behovet for ro og diskretion, og blandt andet er samtalerummet på 13. etage velegnet, men andre lokaler kan bruges efter skøn, evt. bedside. Det indgår i planlægningen, at der rekvireres tolkebistand eller døvetolkning ved behov.

 

Udskrivelsessamtalens formål:

At afslutte forløbet som indlagt familie på Neonatalafsnittet, således at forældrene får redskaber til at mestre overgangen mellem hospitalet og hjemmet.

 

Metode:

Udskrivningspjecen gennemgås og udleveres sammen med pjecerne:

”Ren luft til ungerne” og ”Forebyg vuggedød”. Forældrene gøres opmærksom på at aflevere udfyldt papirer omkring forlængelse af barselsorlov ved endelig udskrivelse samt seddel omkring mulighed for feed-back.

For familier der skal på THO afvikles THO samtale, som erstatter udskrivningssamtale. Se:

Tidligt hjemmeophold inden udskrivelse fra Neonatalafsnit 12 og 13