Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hygiejnepolitik og Hygiejneorganisation

Indledning

Den infektionshygiejniske standard i Region Nordjylland skal sikre, at forekomsten af hospitalserhvervede infektioner ligger på et niveau, så nationalt anerkendte grænser overholdes.

Alle regionale hospitaler, døgn- og daginstitutioner samt Psykiatrien i Region Nordjylland skal efterleve

 • • Det gældende lovkompleks givet ved Sundhedsloven og Epidemiloven

 • • Nationale infektionshygiejniske retningslinjer ved SSI

 • • Seneste reviderede udgave af MRSA-vejledningen

 • • Sundhedsstyrelsens vejledning om HIV, hepatitis B og C virus 2013.

 

Overvågning af nosokomielle infektioner, herunder overvågning af antibiotikaforbrug og resistensudvikling

Infektionshygiejnen overvåger antallet af nosokomielle infektioner ved hjælp af data fra HAIBA (Hospital Acquired Infections dataBAsen, SSI). Antibiotikaforbruget og resistensudvikling overvåges i samarbejde med Klinisk Mikrobiologi og Lægemiddelkomitéen i Region Nordjylland.

Endvidere overvåges MRSA, Vancomycin resistente enterokokker (VRE), Clostridium difficile, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) og carbapenem-resistente (CPO) Gram-negative stave.

I henhold til epidemiloven indrapporteres smitsomme sygdomme via meldesystem for smitsomme sygdomme af den behandlende læge samt, hvor der er laboratoriemeldepligt, af Klinisk Mikrobiologi.

Beskrivelse af Infektionshygiejnens opgaver

Generelt består Infektionshygiejnens opgavesæt i administrative, kliniske udviklingsmæssige og forskningsmæssige opgaver, undervisningsopgaver samt overvågning og kvalitetskontrol.

Infektionshygiejnen har rådgivnings- og vejledningsfunktioner i forhold til Regionsrådet, Direktionen, Strategisk Sundhedsledelse og hospitalsledelser, klinik- og specialeledelser samt enkeltpersoner.

 

Administrative opgaver

 • • Udarbejde visioner og handlingsplaner for hygiejneområdet samt udgive en årsberetning

 • • Udarbejde retningslinjer for infektionshygiejne. Dokumentere og rapportere infektionshygiejniske problemstillinger

 • • Koordinere den infektionsprofylaktiske indsats i regionen

 • • Rådgive relevante ledelsesfora i Region Nordjylland vedrørende infektionshygiejniske problemstillinger, for eksempel Direktionen og Kvalitetsforum

 • • Påtale overtrædelser af de infektionshygiejniske retningslinjer, hvis det skønnes påkrævet.

 

Kliniske, udviklingsmæssige og forskningsmæssige opgaver

 • • Udvikle, implementere og vedligeholde de infektionshygiejniske retningslinjer

 • • Vejlede i infektionsprofylaktiske forhold i forbindelse med medicinsk teknologivurdering og i forbindelse med om- og nybyggeri

 • • Forestå udredning af ophobede infektioner og iværksætte nødvendige tiltag og forholdsregler mod smittespredning

 • • Initiere og indgå i relevant forskning og udvikling indenfor hospitalshygiejne.

 

Undervisningsopgaver

 • • Informere om, vejlede og undervise i infektionshygiejne

 

Overvågning og kvalitetskontrol

 • • Varetage systematisk kontrol af den hygiejniske standard

 • • Gennemføre audit på udvalgte infektionshygiejniske problemstillinger

 • • Registrere hospitalserhvervede infektioner

 • • Overvåge udvalgte multiresistente mikroorganismer

 • • Overvågning af nosokomielle infektioner (urinvejsinfektioner, dybe postoperative sårinfektioner, bakteriæmi/sepsis, nedre luftvejsinfektioner).

Ansvars- og kompetenceplacering

Det overordnede ansvar for den infektionshygiejniske standard og indsats er placeret hos Regionsrådet, men i det daglige arbejde er ansvaret delegeret til hospitalsledelser samt klinik- og specialeledelser.

Infektionshygiejnen har ansvaret for at yde professionel faglig rådgivning på det infektionshygiejniske område og for at iværksætte og understøtte den overordnede hygiejnemæssige indsats.

Infektionshygiejnen har ansvaret for at holde sig ajour med internationale og nationale standarder og ny viden på hygiejneområdet og for at udarbejde retningslinjer. Inden udsendelse af de infektionshygiejniske retningslinjer skal der ske en vurdering af, om der skal foretages MTV og om, de skal sendes til vurdering i Patientforløb. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om eventuel høring skal finde sted.

Hospitalsledelserne har ansvaret for infektionshygiejnen på hospitalerne og er forpligtet til at følge de retningslinjer og påbud, der udstikkes af Infektionshygiejnen.

Infektionshygiejnen skal overvåge forskning på det infektionshygiejniske område, således at ny viden implementeres indenfor Infektionshygiejnens ansvarsområde.

Infektionshygiejnen har kompetence til at udstikke bindende retningslinjer, som publiceres i PRI.

Infektionshygiejnen har kompetence og pligt til at påtale overtrædelser af infektionshygiejniske retningslinjer, hvis det skønnes påkrævet og udstede påbud i forhold til hospitaler samt klinik- og specialeledelserne.

De ansvarlige ledelser har, hvor der konstateres hygiejnebrist eller risiko herfor, pligt til at kontakte Infektionshygiejnen med henblik på afhjælpning af problemet, såfremt de ikke umiddelbart selv kan løse det.

Organisering

Infektionshygiejnen er et afsnit under Klinisk Mikrobiologi på Aalborg Universitetshospital. Afsnittet har regional funktion for alle somatiske hospitaler, regionens døgn- og daginstitutioner samt Psykiatrien i Region Nordjylland. Ydermere er der Indgået aftaler med de fleste af regionens kommuner. Infektionshygiejnens formål er at forebygge opståen og spredning af infektioner i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienterne gennem udvikling og sikring af en høj infektionshygiejnisk standard.

 

Infektionshygiejnen består af

 • • To hygiejneteams, Hospitalsteamet og Primærteamet, der hver består af 7 hygiejnesygeplejersker

 • • De udpegede hygiejnekontaktpersoner i de enkelte områder/afdelinger/afsnit.

 

 

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Om%20Region%20Nordjylland/Organisationsbeskrivelse/Infektionshygiejnen/InfektionshygiejnenAug2016.ashx

 

 

Desuden ydes bistand til primærsektoren (almen lægepraksis, døgn- og daginstitutioner og private) vedrørende forebyggelse af spredning med MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus aureus).

Hygiejneteams

Der er etableret to hygiejneteams

 • • Primærteamet har et MRSA-team, samt et team med varetagelse af opgaver i de primærkommuner, som har indgået et samarbejde med Infektionshygiejnen

 • • Hospitalsteamet varetager opgaver i relation til hospitalerne.

Hygiejnekontaktpersoner

I hvert speciale/afsnit udpeges en eller flere hygiejnekontaktpersoner med ledelseskompetence eller udpeget af ledelsen og således, at der så vidt muligt er udpeget både en læge og en sygeplejerske i de kliniske afsnit. De pågældende refererer til den respektive specialeledelse og er bindeled mellem hygiejneteam og afdelinger/afsnit.

Hygiejnekontaktpersonerne skal indarbejde infektionshygiejniske retningslinjer i de daglige rutiner i samarbejde med hygiejneteam og speciale-/afsnitsledelser,

Hygiejnekontaktpersonerne skal i samarbejde med speciale- og afsnitsledelserne og hygiejneteam til enhver tid sikre, at personalet i specialet/afsnittet har kendskab til og kan anvende samtlige relevante infektionshygiejniske retningslinjer.
Hygiejnekontaktpersonerne skal ved påvisning af en hygiejnebrist eller ved risiko herfor informere specialeledelsen og Infektionshygiejnen.

Kompetenceudvikling vedrørende Infektionshygiejne

Infektionshygiejnen prioriterer undervisning højt med henblik på at forbedre hygiejnen og dermed forhindre hospitalserhvervede infektioner. Dette gøres ved

 • • Månedlig undervisning ved central introduktion på regionens hospitaler

 • • Regelmæssig undervisning af hygiejnekontaktpersoner

 • • Undervisning og implementering af nye eller væsentligt ændrede retningslinjer.

Mødestruktur

Kontor for patientsikkerhed

 • • Der holdes fælles møder 2 gange årligt

 • • Herudover møder efter behov

Hospitals- samt klinikledelser

 • • Der holdes møder efter behov

Speciale- og afsnitsledelser

 • • Efter de enkelte teams vurdering samt efter behov

Hygiejneteams og hygiejnekontaktpersoner

 • • Efter de enkelte teams vurdering samt efter behov.

Henvendelser

Såvel enkeltpersoner som de respektive personalegrupper og specialer/afsnit/ledelser kan til enhver tid henvende sig til Infektionshygiejnen vedrørende infektionshygiejniske problemstillinger.

Udgivelser

 • • Nye og reviderede retningslinjer udgives løbende

 • • Nyhedsbreve

 • • Årsberetning

 • • Handlingsplan.

Referencer

Epidemiloven – LBK nr. 814 af 27/08/2009

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2016

Vejledning om human immundefekt virus (HIV), hepatitis B og C virus – og forebyggelse af blodbåren smitte, Sundhedsstyrelsen, 2013.