Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hygiejnepolitik og Hygiejneorganisation

Formål

Formålet med infektionshygiejne er at forebygge opståen og spredning af infektioner i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje af patienter og borgere i Region Nordjylland.

Infektionshygiejnisk Afsnit i Region Nordjylland har til formål at understøtte og koordinere den infektionshygiejniske indsats samt sikre et højt infektionshygiejnisk niveau og forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner i at opstå og spredes.

Vision

Infektionshygiejnisk afsnit i Region Nordjylland arbejder ud fra ITOP værdierne og er en faglig stærk samarbejdspartner, der medvirker til at sikre det højest mulige infektionshygiejnisk niveau.

Mission

Missionen er at sætte den infektionshygiejniske dagsorden i Region Nordjylland samt facilitere et højt infektionshygiejnisk niveau på hospitaler samt regionale institutioner og kommunale organisationer. Herunder at understøtte sundhedspersonale i at forebygge, at patienter, borgere og medarbejdere får sundhedssektorerhvervede infektioner. Dette gøres ved:

 • • Understøtte ledelse og personale i at træffe de korrekte infektionshygiejniske valg

 • • Udvikle og vedligeholde redskaber, der understøtter en optimal infektionshygiejnisk adfærd

 • • Understøtte den infektionshygiejniske indsats i forhold til Det Nationale Kvalitetsprogram

 • • Være en synlig samarbejdspartner, som fremmer viden om infektionshygiejne i Region Nordjylland

 • • Rådgive og behandle patienter med infektioner/bæretilstand forårsaget af resistente mikroorganismer

Opgaveportefølje

Infektionshygiejnens opgaveportefølje består af kliniske, udviklingsmæssige og forskningsmæssige opgaver, formidlingsopgaver, patientbehandling samt overvågning og kvalitetskontrol.

Konkrete opgaver i forhold til overvågning og kvalitetskontrol foregår i et samarbejde med kvalitetsafdelingerne for henholdsvis Psykiatrien, Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

Infektionshygiejnen har rådgivnings- og vejledningsfunktioner i forhold til Regionsrådet, Direktionen, Strategisk Sundhedsledelse og hospitalsledelser, specialeledelser samt ansatte ved Region Nordjyllands hospitaler, specialsektoren og kommunale organisationer i Region Nordjylland ud fra sundhedsaftalerne.

Kliniske, udviklingsmæssige og forskningsmæssige opgaver

 • • Udvikle, implementere og vedligeholde de regionale og kommunale infektionshygiejniske retningslinjer ud fra nationale og internationale retningslinjer samt relevant litteratur

 • • Rådgive i forbindelse med medicinsk teknologivurdering

 • • Rådgive i forbindelse med om- og nybyggeri

 • • Udrede forekomst af specifikke mikroorganismer og ophobede infektioner og iværksætte nødvendige tiltag og forholdsregler mod smittespredning

 • • Initiere og indgå i relevant forskning og udvikling indenfor infektionshygiejne såvel lokalt, nationalt og internationalt

Formidlingsopgaver

 • • Informere/rådgive ledelser og medarbejdere om infektionshygiejne

 • • Vejlede/sparre ledelser og medarbejdere om infektionshygiejne ved tilstedeværelse, telefonisk mm

 • • Undervise i infektionshygiejniske problemstillinger

 • • Uddannelse og opdatering af hygiejnekontaktpersoner

Overvågning og kvalitetskontrol

 • • Overvåge sundhedssektorerhvervede infektioner ved brug af fx HAIBA, Epilinx mm

 • • I samarbejde med kvalitetsafdelingerne gennemfører håndhygiejneaudit

 • • Overvåge forekomsten af udvalgte resistente mikroorganismer

 • • I samarbejde med kommunerne indgå i lokale overvågnings- og kvalitetskontrolopgaver

Patientbehandling

 • • Rådgivning og behandling af infektioner/bæretilstande med resistente mikroorganismer

Ved brist på infektionshygiejniske forhold samarbejder Infektionshygiejnen med den lokale ledelse.

Ligeledes samarbejder Infektionshygiejnen med den lokale ledelse, hvis der er behov for at få løftet problemstillingen højere op i ledelseslagene. På Aalborg Universitetshospital er Infektionshygiejnen repræsenteret i Hygiejnerådet.

Organisering

Infektionshygiejnen er et afsnit under Klinisk Mikrobiologi Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Afsnittet har regional funktion for alle somatiske hospitaler, regionens døgn- og daginstitutioner samt Psykiatrien i Region Nordjylland. Ydermere er der indgået kontrakter med regionens kommuner om infektionshygiejnisk bistand. Infektionshygiejnen har et ambulatorium til behandling af patienter/borgere med infektioner/bæretilstand forårsaget af resistente mikroorganismer. Infektionshygiejnen kan efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed udføre udbrudshåndtering på tværs af sektorgrænser herunder også private institutioner og udbydere af sundhedsydelser.