Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopinstruks for Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien

 

Indhold

Indhold1

Beskrivelse1

1.0 Organisation1

2.0 Instruks for basal genoplivning med hjertestarter (AED)1

3.0 Hjertestopalarmering2

4.0 Hjertestopholdets sammensætning på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien2

5.0 Kontraindikationer mod hjertestopbehandling3

6.0 Dokumentation af hjertestopbehandling og resultater heraf3

7.0 Placering af hjertestarter (AED)3

7.1 Ansvar for udstyr3

8.0 Uddannelse3

8.1 Uddannelse af supporter3

8.2 Opdatering af supportere4

8.3 Målgruppe for undervisning4

8.4 Mål4

8.5 Kursusafvikling4

8.6 Kursusmateriale4

8.7 Undervisningssted5

8.8 E-learning5

Bilagsoversigt5

 

Beskrivelse

1.0 Organisation

Hjertestopbehandlingen på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien varetages af ambulance og lægebil.

Ved hjertestop på alle afsnit, ambulante enheder og fællesarealer på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien – Mølleparkvej – kaldes alarm 1-1-2.

Ved hjertestop på alle afsnit og ambulante enheder på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien – Brandevej – kaldes alarm 1-1-2.

Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i ”Hjertestop instruks for Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien”.

Denne instruks er operationaliseret i form af Action Cards.

 

2.0 Instruks for basal genoplivning med hjertestarter (AED)

Ved mistanke om hjertestop:

 1. 1. To personalemedlemmer starter genoplivning (se punkt 3)

 2. 2. Et personalemedlem sørger for alarmering – 1-1-2

 • • Følg instruks ved akut tilkald af ambulance via alarmcentralen

 • • Marker i afsnittet hvor der er hjertestop

 • • Hvis hjertestop i seng – køres sengen ud fra væggen

 • • Gør plads omkring patienten til defibrillator

 • • Efter ankomst af ambulance/lægebil

  • • find journal

  • • sygeplejerske med kendskab til patienten bliver på stuen

  • • sørg for evt. afskærmning

 

 1. 3. Er patienten bevidstløs:

 • • Hvis nej: Bliv hos patienten og afvent assistance.

 • • Hvis ja: Trækker den bevidstløse vejret

 • • Hvis ja: læg i sideleje og giv 100 % ilt.

 • • Hvis nej: sørg for frie luftveje og undersøg herefter om der er normal respiration.

 • • Hvis ja: vedligehold frie luftveje

 • • Hvis nej:

 • • Voksen: Påbegynd hjertemassage med 30 kompressioner efterfulgt af 2 effektive indblæsninger (30/2), som fortsættes indtil ambulancen ankommer. (Hastighed: 100-120 kompressioner/minut)

 • • Barn – før pubertet: Giv 5 indblæsninger og vurder om patienten fortsat er bevidstløs og uden tegn på cirkulation.

 • • Hvis ja: Påbegynd hjertemassage med 15 kompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger (15/2), som fortsættes indtil ambulancen ankommer

 • • Hvis nej: vedligehold frie luftveje og fortsæt ventilation

 • • Påmonter hjertestarter (AED) så hurtigt som muligt

 • • Følg anvisningerne fra hjertestarteren

 1. 4. Ved ankomst af ambulance/lægebil assisteres med hjertemassage efter anvisning.

 

På Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Mølleparkvej og Brandevej anvendes hjertestarter (AED).

Action Card med hjertestarter (AED) – Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Mølleparkvej (bilag 1), og Action Card Flowdiagram over basal genoplivning (bilag 4)

Action Card med hjertestarter (AED) – Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Brandevej (bilag 2) og Action Card Flowdiagram over basal genoplivning (bilag 4)

 

3.0 Hjertestopalarmering

Alarmering 1-1-2.

Følg instruks ved akut tilkald af ambulancen via alarmcentralen.

Mølleparkvej (bilag 5).

Brandevej tilkaldes ambulance (bilag 6) og der slås alarm på alarmknappen og Action Card for personale på afsnittene følges (bilag 2).

Intern skole med tilknytning til børn og unge, Mølleparkvej (bilag 7).

Informationen følger ”Instruks for personale i Informationen ved hjertestop” (bilag 8).

Psykiatrisk Skadestue og sengeafsnit S4 følger ”Instruks for personale i Psykiatrisk Skadestue og sengeafsnit S4 ved hjertestop” (bilag 9).

Sengeafsnit S9 følger ”Instruks for personale i sengeafsnit S9 ved hjertestop i Psykiatriske Skadestue og sengeafsnit S4” (bilag 10).

 

4.0 Hjertestopholdets sammensætning på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien

Personale på afsnit, ambulatorium eller andre enheder

Vagthavende læge på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien har ansvaret frem til at der kommer ambulance og lægebil.

 

5.0 Kontraindikationer mod hjertestopbehandling

Personalet skal påbegynde genoplivning. Ved eksisterende svær sygdom uden udsigt til kurativ eller livsforlængende behandling, kan man undlade genoplivning, når dette er journalført, og patienten har givet sit samtykke.

 

6.0 Dokumentation af hjertestopbehandling og resultater heraf

Formålet er at dokumentere de aktuelle forløb i forbindelse med hjertestop samt resultater heraf.

Dokumentationsskemaer kan printes, se bilag 15.

Når der er foretaget hjertestopbehandling, udfyldes skemaet og sendes til klinikchefen med kopi til kontorchef for Psykiatriledelsens stab med henblik på om der er behov for kvalitetsforbedring af procedurerne.

 

7.0 Placering af hjertestarter (AED)

Hjertestarter (AED) er placeret på Mølleparkvej i alle sengeafsnit.

Derudover på visse fællesarealer (bilag 11).

På Brandevej er der en hjertestarter i forhallen på væggen til højre, når man kommer ind ad hovedindgangen og dertil er der en hjertestarter henholdsvis på sengeafsnit S1 og S2 i modtagelsesrummene.

Ved anbrud af padz kan der afhentes ny voksenpadz ved Psykiatrisk Skadestue på Mølleparkvej.

Ved behov for børnepadz: I børn og unge hænger der ved alle hjertestartere en pose med børnepadz til Zoll AED+ hjertestarter. Hvis der er behov for padz til børn kan man afhente disse i børn og unge. Børnepadz anvendes til børn fra 1 til 8 år, (til børn under 1 år anbefales det ikke at bruge hjertestarter). Børnepadz tilkobles i stedet for de padz, der er monteret ved hjertestarterne i alle afsnit og ambulatorier.

 

7.1 Ansvar for udstyr

Hjertestarter (AED) kontrolleres 1 x månedligt af nattevagt i afsnittene og af supportere i ambulatorierne. På fællesarealerne er det Teknisk Afdeling, der har ansvaret for kontrol 1 x månedligt.

Ved kontrol af hjertestarter sikres:

For at hjertestarteren er klar til brug, skal der altid være et grønt hak i vinduet i nederste venstre hjørne. Hjertestarteren er sat til at teste sig selv dagligt. Hvis det grønne hak pludselig ændrer sig til et rødt kryds, kan der afhentes nye batterier i Teknisk Afdeling eller på S2 Brandevej, er der fortsat problemer, skal Teknisk Afdeling kontaktes. Dokumenteres på kontrolskema – Bilag 17.

Har hjertestarter været anvendt til stød, skiftes batteriet sammen med skift af padz. Der gives besked til Teknisk Afdeling ved batteri- og padzskift, herefter vil Teknisk Afdeling dokumentere dato herfor på central liste.

Batterier i hjertestarter og voksen padz skiftes som minimum hver femte år. Børne padz skiftes efter to år. Teknisk Afdeling følger halvårligt op på centrallisten.

Når næstsidste padz i Skadestue eller S2 er udleveret gives besked til sekretær for klinikchefen i Klinik Psykiatri Syd, der bestiller nye padz i ILS online.

 

8.0 Uddannelse

8.1 Uddannelse af supporter

Der uddannes 2 supportere (undervisere) for hvert afsnit. Derforuden uddannes et relevant antal supportere for de øvrige faggrupper i Klinik Psykiatri Syd samt stabsfunktioner. (bilag 12).

Klinikcheferne og lederne af stabsfunktionerne udpeger supportere.

Uddannelsen af supportere i basal genoplivning og i brugen af hjertestarter (AED) forestås af Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Supportere er herefter forpligtet til at undervise alle ansatte på deres respektive afsnit eller funktioner, samt undervise nyansatte i basal genoplivning og i brugen af hjertestarter, samt i alarmeringsplan.

 

8.2 Opdatering af supportere

Kardiologisk afdeling vil én gang årligt opdatere supporterne i basal genoplivning, samt ajourføre instruks for basal genoplivning.

Ved ændring i alarmeringsplanen orienteres supporterne af sekretær for ”hjertestop instruks” i klinikken (bilag 13).

 

8.3 Målgruppe for undervisning

Al personale ansat ved Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien uddannes i basal genoplivning og i brugen af hjertestarter (AED).

Undervisningen gives som led i introduktionsprogrammet for nyansatte ved Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Supporterne er ansvarlige for undervisningen.

 

8.4 Mål

Instruks for hjertestopbehandling og alarmeringsplan gennemgås ved lokal introduktion.

Al personale undervises i basal genoplivning og alarmeringsplan - 1 gang årligt af supporterne. Dokumenteres på bilag 18. Ledere af sengeafsnit, ambulatorier og stabsfunktioner sikre at nyansat personale får undervisning i genoplivning.

 

8.5 Kursusafvikling

Supporterne planlægger kursusafvikling for alt personale inden for eget afsnit/enhed på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, således at der fastlægges kursus for ét år ad gangen.

Hvert sengeafsnit/enhed/stabsfunktion og behandlergruppe kan disponere over undervisningsmaterialet 1 uge x 1 årligt (bilag 14).

Den afsnitsledende sygeplejerske i hvert afsnit har ansvaret for, at nyansat plejepersonale gennemgår undervisning ved afsnittets supporter.

Lederen af ambulatorier har ansvar for, at nyansat personale gennemgår undervisning ved ambulatoriets supporter.

For øvrige faggrupper i afdelingen er det ledelsen af den pågældende faggruppe, der kontakter faggruppens supporter og aftaler undervisning af nyansatte.

For stabsfunktionerne er det lederen af hver enkelt afdeling, der har ansvaret for at kontakte supporter og aftale undervisning af nyansat.

 

8.6 Kursusmateriale

Materiale til brug for hjertestopundervisningen udarbejdes i et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling og Anæstesien.

Derforuden benyttes følgende:

 • • Genoplivningsdukke

 • • Ventilationspose

 • • Øve hjertestarter (AED)

 • • Alarmeringsplan

 

Genoplivningsdukke, ventilationspose og øve hjertestopstarter (AED) udleveres ved henvendelse til de udpegede afsnit (bilag 14).

 

8.7 Undervisningssted

Supporterne står for reservation af undervisningslokale.

 

8.8 E-learning

Region Nordjylland har desuden indført e-læring indenfor hjertestopområdet, der gennemføres og bestås 1 gang årligt. E-learning erstatter ikke den fysiske hands-on undervisning lokalt, men skal derimod ses som et evidensbaseret supplement hertil, der øger medarbejdernes viden om hjertestopbehandling. Alle medarbejdere og ledere modtager automatisk én gang årligt link til e-læringen, som skal gennemføres, inden den fysiske undervisning. Linket modtages ét år efter, at sidste kursus blev bestået.

 

Bilagsoversigt

 

Bilag 1 – Action Card – Mølleparkvej

Bilag 2 – Action Card – Brandevej

Bilag 4 – Basal genoplivning

Bilag 5 – Instruks ved akut tilkald af ambulance – Mølleparkvej

Bilag 6 – Instruks ved akut tilkald af ambulance – Brandevej

Bilag 7 – Instruks ved akut tilkald af ambulance – Skolen

Bilag 8 – Instruks for personalet ved Informationen

Bilag 9 – Instruks for personalet ved Psykiatrisk skadestue og S4

Bilag 10 – Instruks for personalet ved sengeafsnit S9

Bilag 11 – Placering hjertestarter

Bilag 12 – Supportere

Bilag 13 – Sekretærer for hjertestopinstruks

Bilag 14 – Kursusafvikling for personale

Bilag 15 – Skema til dokumentation af behandlingen af hjertestop og resultatet heraf

Bilag 16 – Skema til kontrol af ilt og trykflaske på afsnittene på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien

Bilag 17 – Skema til kontrol af hjertestarter på afsnittene på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien

Bilag 18 – skema til dokumentation for medarbejdernes deltagelse i undervisning af basal genoplivning, i brugen af hjertestarter samt i alarmeringsplanen

Bilag 19 – Oversigt over kontaktpunkter