Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diskretion - beskyttelse af patientens anonymitet under ophold i opvågningen

Formål

At sikre at ingen patienter bliver udstillet fysisk eller psykisk under ophold i opvågningsafdelingen og at oplysninger om patienterne ikke videregives til andre end de relevante fagpersoner eller pårørende.

Definition af begreber

 

Rapport

Defineres dels som anæstesisygeplejerskens oplysninger til opvågningssygeplejersken om patienten og operationsforløbet, dels som opvågningssygeplejerskens oplysninger til stamafdelingen om patientens ophold i opvågningen.

Pårørende

Ved nærmeste pårørende forstås: Samlevende ægtefælle eller samlever, partner i et registreret parforhold, slægtninge i lige linje, og efter omstændighederne søskende. Adoptivbørn og plejebørn vil også kunne betragtes som nærmeste pårørende. Efter omstændighederne, navnlig hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn, vil slægtninge, som patienten er nært knyttet til eller nært besvogret med, også kunne betragtes som nære pårørende. Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. Også en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende fx en ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson. Dvs. at en pårørende defineres som den person, patienten angiver som sin pårørende.

Oplysning til pårørende

Informationer om patienten til pårørende, der henvender sig i afdelingen enten personligt eller telefonisk

Integritet

Menneskets ret til at få sin ukrænkelighed respekteret

Ophold i opvågningen

Det tidsrum patienten opholder sig i opvågningsafdelingen hvorunder sygeplejehandlinger så som sårtilsyn, forbindsskift, medicingivning, personlig hygiejne, bækkengivning, samtale m.m. forekommer.

 

Årsag

Opvågningsafdelingen er ét stort rum med plads til 12 patienter, og det kræver omtanke af personalet at beskytte patientens integritet og anonymitet.

Beskrivelse

Sygeplejehandlinger i opvågningen

  • • Ved aktiviteter omkring patienten, som i større eller mindre grad blotter denne, sikrer sygeplejersken sufficient afskærmning.

  • • Pårørendes besøg til patienter i afd. søges begrænset i videst mulig omfang. Undtaget herfor er pårørende til mindre børn eller ved særlige behov hos udvalgte patientgrupper. Pårørendes besøg i afdelingen skal være patientens behov.

  • • Ved hjælp af musik i afdelingen nedtones patientrelaterede lyde og samtaler. Henvendelser til patienterne med navne og personlige oplysninger gøres dæmpet og diskret.

Rapport

  • • Ved modtagelse af patient giver anæstesisygeplejersken rapport om operations- og anæstesiforløb. Hvis der er vågne patienter eller pårørende ved siden af, gives rapporten med respekt for patientens anonymitet, evt. afsides.

  • • Under rapporten monitoreres patienten så vidt muligt af en anden sundhedsperson, således at patienten ikke skal forholde sig til oplysninger, der skal gives af lægefaglig person.

  • • Ved patientens udskrivelse fra opvågningen gives telefonisk rapport til stamafdelingen Da skrivebordet med telefonerne står midt i afdelingen må sygeplejersken udvise konduite og diskretion, samtidig med at alle relevante oplysninger videregives. I særlige tilfælde kan der være behov for at give rapporten uden for opvågningsafdelingen.

Oplysninger til pårørende

  • • Ved pårørendes forespørgsel til patienten indhentes (hvis muligt) patientens tilladelse til videregivelse af information, således at sundhedsstyrelsens regler om tavshedspligt overholdes.

  • • Hvis patienten ikke er i stand til at give sin accept, må sygeplejersken foretage et konkret skøn, der indebærer en vanskelig afvejning af tavshedspligten over for pårørendes ønsker om gennem information og dialog at være i stand til at hjælpe patienten gennem forløbet.

  • • Man bør spørge grundigt ind til den henvendende persons relation til patienten for at sikre, at fortrolige oplysninger ikke videregives til uvedkommende.