Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kateter á demeure, transuretralt blærekateter til det intensive barn

Definition af begreber1

Baggrund1

Beskrivelse1

Information og forberedelse af barn eller familie1

Rekvisitter1

Kateterbakken indeholder1

Fremgangsmåde ved anlæggelse af transuretralt kateter1

Særlige forholdsregler hos børn1

Fiksering1

Oprydning1

Skiftetider1

Transuretralt blærekateter1

Pleje og observation1

Formål1

Fremstilling1

Fremgangsmåde1

Observationer1

Kateterskylning1

Formål1

Fremstilling1

Fremgangsmåde1

Seponering af transuretalt kateter1

Formål1

Fremstilling1

Fremgangsmåde1

Urinprøvetagning1

Referencer1

Formål

Beskrive anlæggelse, fiksering og pleje af blærekateter (kateter á demeure - KAD) hos børn.

Anlæggelse af KAD på børn er en opgave der kan varetages af sygeplejerske der er oplært heri.

Under specielle forhold eller såfremt det er vanskeligt at anlægge kateteret da anlægges kateteret af en læge evt. tages der kontakt til urolog.

Definition af begreber

Der skelnes mellem korttids- og langtids-KAD.

Der henvises til infektionshygiejneinstruks Urinvejsdrænage (5.5)

KAD = Kateter á Demeure

Baggrund

KAD øger risiko for udvikling af urinvejsinfektion. Derfor anlægges KAD kun på medicinsk indikation, og under hensyntagen til gældende retningslinjer fra Hygiejneinstitutionen.

Hvis blærescanner forefindes bør den anvendes ved tvivl om urinretention og ved tvivl om blærekateterets funktion.

I forbindelse med behandlingen, plejen og observationen må der tages hensyn til patientens blufærdighed, således at patienten afdækkes mindst muligt.

Beskrivelse

Information og forberedelse af barn eller familie

Rekvisitter

 • • Kateterbakker til børn

 • • Vaskefad/kapsel til nedre toilette m. vand og sæbe

 • • Rent håndklæde

 • • Kapsel

 • • Sterilt vand + sprøjte (2 eller 5 ml.)

 • • Affaldspose

Fremgangsmåde ved anlæggelse af transuretralt kateter

Der henvises til Infektionshygiejnisk instruks vedr. anlæggelse af kateter á demeure:

Ren intermitterende kateterisation (RIK)

Særlige forholdsregler hos børn

 • • På drengebørn under 6 år trækkes forhuden ikke tilbage

 • • Som udgangspunkt lægges kateteret uden af fylde kateterballonen til børn under 6 år. Men er kateteret gledet ud utallige gange fyldes kateterballonen med det antal ml sterilt vand der fremgår af kateteret eller efter ordination - kateteret trækkes forsigtigt tilbage, til der er let modstand.

Fiksering

 • • Kateteret skal fikseres så knæk, træk og tryk undgås

 • • Kateterslangen fikseres op over symfysen – både på piger og drenge.

 • • Hos drenge skal urethralkateter fikseres, så den penoskrotale vinkel rettes ud

 • • Hos pigerne gider kateteret let ud hvis det fikseres på låret

Oprydning

 • • Engangsmaterialer bortkastes

 • • Håndvask/hånddesinfektion foretages

 • • Kateterbakken fyldes op

Dokumentation

 • • Der dokumenteres dato for anlæggelse, kateterstørrelse og antal ml sterilt vand i kateterballonen i Clinical Suite – registrer under Invasive og noninvasive adgange

 • • Dato for skift dokumenteres på observationsskemaet under Sygeplejehandlinger

 • • Dato noteres på timediuresesættet og dato for skift dokumenteres på observationsskemaet under Sygeplejehandlinger

Skiftetider

Transuretralt blærekateter

 • • Kateteret skiftes i tilfælde af lækage, displacering eller obstruktion

 • • Kateteret skal seponeres, når indikationen ikke mere er til stede, dog senest efter tre uger

 • • Vedr. skift af Timediuresesæt og urinpose – henvises der til Infektionshygiejneinstruksen: Korttids- og langtids transuratralt blærekateter.

 • • Noter på observationsskemaet under Sygeplejehandlinger hvornår kateteret og timeduresesæt skal skiftes

Pleje og observation

Formål

 • • At forebygge og mindske risikoen for urinvejsinfektion

 • • At forebygge komplikationer som

   • •  Tryk i blæren fra ballonen

   • •  Tryk i urethra fra kateteret

   • •  Arvæv og striktur i urethra

Fremstilling

 • • Usterile handsker

 • • Vaskefad/kapsel, svampe/engangsvaskeklude

 • • Eventuel sæbe/olie/vaskecreme

 • • Håndklæde til nedre toilette

 • • Affaldspose

Fremgangsmåde

Nedre toilette, med engangsvaskeklude eller vand, om muligt undgås sæbe, udføres en gang dagligt samt ved behov. Håndvask/hånddesinfektion foretages. Patienten lejres på ryggen.

Ved grov forurening fjernes dette først, derefter vaskes urogenitalia efter gældende hygiejniske principper.

Observationer

 • • Kateterets funktion – ved manglende funktion afhjælpes dette umiddelbart

 • • Ødem, tryk, svamp, sår

 • • Sekretion omkring kateteret

 • • Blødning fra kateteret

Kateterskylning

Formål

 • • At undersøge kateterets funktion

Fremstilling

 • • Isotonisk saltvand 5-10 ml

 • • Janet sprøjte/kateterstuds med flaskekanyle

 • • Mediswabs

 • • Steril skylleskål/kapsel

 • • Sterile handsker

 • • Engangssengeunderlag

 • • Timediuresesæt eller steril urinpose

 • • Affaldspose

Fremgangsmåde

 • • Patienten informeres

 • • Der anvendes sterile handsker

 • • Sterilt saltvand trækkes i Janet-sprøjten

 • • Katetersamlingen desinficeres udvendigt med desinfektionsserviet indeholdende 80-85 % ethanol

 • • Skil kateteret fra urinslangen

 • • Sprøjte eller skylleflasken med påmonteret kateterstuds sættes sammen med kateteret og der skylles med 5-10 ml. afhængig af barnet størrelse ad gangen

 • • Udløbsvæsken løber ud i kapsel, der sikres frit ind- og udløb. Ved problemer skiftes kateter eller anæstesilæge kontaktes

 • • Nyt timediuresesæt og/eller steril urinpose tilkobles, når skylningen er afsluttet

 • • Skyllevæsken trækkes fra i væskeregnskabet

Seponering af transuretalt kateter

Formål

At forebygge komplikationer eller senkomplikationer ved kateterbehandling, når der ikke længere er behov for urin-drænage.

Fremstilling

 • • Evt. 2 eller 5 ml sprøjte til tømning af ballon

 • • Usterile handsker

 • • Affaldspose

Fremgangsmåde

 • • Barnet informeres

 • • Der anvendes handsker

 • • Tøm ballonen for sterilt vand med engangssprøjte. Hos drenge skal den penoskrotale vinkel rettes ud før kateteret trækkes ud

 • • Kateteret fjernes langsomt og forsigtigt

 • • Handsken krænges ud over kateterspidsen. Kassér det hele

 • • Barnet påklædes

 • • Urinen måles og kastes

Seponering dokumenteres i Clinical Suite under Invasive og noninvasive adgange.

Urinprøvetagning

Der henvises til Infektionshygiejneinstruksen:
Korttids- og langtids transuratralt blærekateter

Referencer

Infektionshygiejne, Region Nordjylland:

Urinvejsdrænage (5.5)

Walter S. Urethralkateterisation. Ugeskrift for Læger 2004;166(43):3832

Adam S K, Osborne S. Intensiv Sygepleje – Viden og Praksis. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2. udgave, 1. oplag