Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vedligehold og kontrol af apparatur til klinisk brug på gastro – operationsafsnit

 

Formål

At sikre, at apparatur til klinisk brug til enhver tid er driftsikkert og fungerer korrekt.

 

Definition af begreber

Medicinsk udstyr (Aktivt klinisk apparatur)

Ethvert teknisk instrument eller apparatur drevet af el eller gas, samt software brugt i forbindelse hermed og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker eller til in vitro undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme, med henblik på:

  • • Diagnosticering, forebyggelse, overvågning

  • • Behandling eller lindring af sygdomme

 

For gastro – operationsafsnit er der her specielt tale om:

Endoskopiudstyr, laparoskopiudstyr, scannere, diatermiapparater, ultralydsapparater, patientmonitorer, røntgenudstyr, PC’ere, eller skærme, der udgør en fast bestanddel af udstyr, etc.

 

Højrisikoapparatur

Apparatur, der anvendes til patienter og som ved fejlfunktion eller forkert betjening kan være årsag til en utilsigtet hændelse, kategoriseret som katastrofal eller betydende.

 

Beskrivelse

Afdelingsledelsen identificerer apparatur, der skal have udført forebyggende vedligehold og kontrol.

Dette sker bl.a. igennem et samarbejde med Røntgenfysik, Medicoteknisk sektion og de enkelte udbydere af medicinsk udstyr.

 

Der sker løbende kontrol af:

Lejesokkel:

Varetages af Teknisk Afdeling

Røntgen C-buer:

Varetages af Røntgenfysik*

 

 

*Røntgen referencemålinger og konstanskontrolmålinger udføres af 2 sygeplejersker undervist af røntgen fysik.

 

Ved højrisikoapparatur f.eks. røntgenapparatur, skal personalet igennem specielt tilrettelagt undervisningsforløb. Her opnås certificering ”kørekort”, der dokumenterer, at personen har erhvervet viden og erfaring med apparaturet.

Undervisningsforløbet tilrettelægges i samarbejde med relevante faglige undervisere: Røntgenfysik, Medicoteknisk sektion og de enkelte udbydere af medicinsk udstyr etc.

Efter erhvervet certificering, registreres personalet i afdelingens samlede oversigt over afdelingens apparatur og personale. Oversigten findes på K-drevet

 

P.t. er røntgen C-buer defineret som højrisikoapparatur.

Afdelingsledelsen arrangerer løbende undervisning i afdelingens medicinske udstyr dels ved ugentlige undervisningsseancer, dels ved længerevarende specialtilrettelagt sessioner, hvor nyt klinisk apparatur implementeres.

Disse gentages efter behov, således at personalet løbende har mulighed for at holde sig ajour.

I undervisningen inddrages faglige relevante undervisere og samarbejdspartnere, således at der opnås størst mulig relevans.

Med gentagende undervisningsseancer forsøger man at opnå, at forekomsten af utilsigtede hændelser og brugerfejl holdes på et minimum.

 

Ved tiltrædelse i afdelingen som personale, vil man gennemgå et introduktionsprogram. I introduktionsprogrammet indgår undervisning i afdelingens medicinske udstyr. Dette betyder, at alt personale efter endt oplæring har opnået en basisviden om afdelingens medicinske udstyr.

 

I de tilfælde, hvor specialundervisning udbydes fra andre afdelinger i regionen, eller udbydere af medicinsk udstyr (Det være IT-kompetencer, røntgenundervisning eller specifik undervisning i medicoteknisk udstyr) tages der kontakt til disse med henblik på kurser, seancer etc.

 

Der forefindes på afdelingens K-drev, en samlet oversigt over afdelingens apparatur og personale.

Her er der oplyst dato for undervisning af hvert enkelt personalemedlem i klinisk apparatur. Denne oversigt udgør samtidig program og dokumentation for nødvendig uddannelse i håndtering af klinisk apparatur i afdelingen.

 

Afdelingens ledelse og sygeplejersker udarbejder løbende kliniske instrukser/brugervejledninger i afdelingens kliniske apparatur.

Disse instrukser/brugervejledninger udarbejdes ud fra brugermanualer, der medfølger klinisk apparatur ved levering.

 

De brugervejledninger, der endnu ikke forefindes i PRI som klinisk instruks, kan findes i dansksproget version i papirformat på afdelingens kontor, eller i skab med brugermanualer.

 

Afdelingsledelsen revurderer løbende tiltag for nødvendig uddannelse i håndtering af klinisk apparatur i afdelingen.

 

Referencer