Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Afslutning af den præhospitale indsats på stedet

 

Formål

At sikre, at:

 • • Patienten behandles optimalt ud fra en samlet vurdering.

 • • Beslutningen om at afslutte den præhospitale indsats på stedet træffes på et relevant klinisk grundlag.

 • • Patienten, hvis behandling afsluttes på stedet, er informeret om baggrund og om eventuelle komplikationer og symptomer, som vedkommende skal reagere på.

 • • Patienten (og evt. pårørende med patientens samtykke) inddrages i beslutningsprocessen

 • • Forløbet dokumenteres fyldestgørende.

 • • Patientens ret til selvbestemmelse respekteres samtidig med, at hensynet til inhabile patienters interesser varetages.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger ansat ved akutlægebilerne Region Nordjylland.

Anvendes ved præhospitale patientforløb, der afsluttes på stedet.

 

Definition af begreber

PPJ: Præhospital Patient Journal.

 

Beskrivelse

Det vil være en lægelig vurdering, om en given patient har behov for akut indlæggelse/skadestuebesøg.

 

Afslutning af den præhospitale patientkontakt på stedet vil ofte ske i følgende situationer:

 1. 1. Grundlaget for transport og behandling er ikke til stede.

 2. 2. Patienten ønsker ikke indbringelse eller behandling.

 3. 3. Patienten har modtaget behandling, og der er ikke længere grundlag for indlæggelse.

 4. 4. Patienten har modtaget behandling og ønsker herefter ikke indlæggelse.

 

For alle forløb, der afsluttes på stedet, gælder, at der foretages en grundig vurdering af patienten jf. gældende retningslinje ”Præhospital – Vurdering og behandling af patienter” og efterfølgende gives fyldestgørende information til patient og evt. pårørende om følgende:

 • • Resultat af patientundersøgelsen.

 • • Evt. udført behandling og resultatet heraf.

 • • Hvad patienten skal være opmærksom på (symptomer etc.).

 • • Hvordan patienten skal forholde sig ved forværring.

 

Lægen sikrer sig, at patienten har forstået informationen.

Lægen dokumenterer forløbet og informationen i PPJ.

Ad. 1. Grundlaget for transport og behandling er ikke til stede

Drejer sig ofte om disponering på baggrund af 112-opkald fra 3. person, hvor patient ikke selv har været inddraget i alarmeringen. Er der således tale om fejldisponering gøres notat om dette i PPJ, og forløbet afsluttes.

Ad. 2. Den habile, ikke-psykotiske patient, der ikke ønsker indbringelse eller behandling

Med "habil og ikke-psykotisk" menes patienter, der ikke er tydeligt sindssyge, er orienterede i tid, sted og egne data, og er psykisk sammenhængende og virker til fuldt ud at forstå deres situation.

Lægen skal undlade at indbringe patienter, såfremt patienten modsætter sig dette trods givet råd og i øvrigt skønnes at være habil og ikke-psykotisk. Patienten skal orienteres om konsekvenser af manglende indbringelse. Dette skal dokumenteres i PPJ og om muligt fås patientens underskrift på, at vedkommende modsætter sig indbringelse. Er det ikke muligt at få dette, gøres notat herom i PPJ.

Tvang og nødret kan trods ovenstående dog bringes i anvendelse, såfremt patientens liv skønnes at være i fare fx ved indtagelse af medikamenter, som formodes farlige med senere indsættende farlig virkning, blødning mv. Støttefunktioner som politi, lægevagt, hjemmepleje anvendes efter behov.

Ad. 3 og 4. Patienter der behandles og afsluttes på stedet

Patienter kan behandles og afsluttes på stedet, dette beror på et lægeligt skøn.

Forløb skal altid dokumentere i PPJ.

Såfremt patienten har ønske om at turen afsluttes på stedet, noteres dette i PPJ og patienten underskriver – så vidt muligt – at dette er ønsket.

 

Akutlægebil ikke tilkaldt

Patienter, hvor akutlægebilen ikke er tilkaldt, kan afsluttes efter konkret lægelig ordination ved telemedicinsk konsultation mellem ambulancebehandler/paramediciner og lægen på akutlægebilen.

Ambulancebehandleren/paramedicineren anses da for at være lægens medhjælp og de har ansvaret for at dokumenterer i PPJ, på hvilket grundlag lægen har truffet beslutning om at afslutte patienten på stedet.

 

Kvalitetsovervågning

Halvårligt gennemføres patientforløbsaudit, hvor der er fokus på, om der er dokumentation for, at afslutningen af den præhospitale indsats på stedet er sket i overensstemmelse med nærværende retningslinje for afslutning af den præhospitale indsats på stedet.

Referencer