Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland

 

Indhold

Indhold1

Beskrivelse – Særlige forhold2

Udskiftning af cpr nummer2

Patientidentifikation2

1. Erstatnings–cpr-nummer2

1.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer2

1.2 Asylansøgere - særlige regler ved oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-nummer3

1.2.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer og navnelinje til asylansøgere3

1.2.2 Id-nummeret skal fjernes fra patientens navn i indkaldelsesbreve4

1.2.3 Redigering af patientens navn i brev fra PAS og Bookplan4

1.3 Erstatnings-cpr-nummer til nyfødte4

1.3.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer til nyfødte4

1.3.2 Oprettelse fra fødselssystemet4

1.4. Angivelse af landekode i kommunekoderegistreringen5

1.4.1. Landekode oversigt5

2. Midlertidigt erstatnings-cpr-nummer6

2.1 Oprettelse og udskrivning af etiketter for midlertidige erstatnings-cpr-numre i PAS6

2.1.1 Oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre i PAS6

2.2 Anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer ved ingen adgang til PAS7

2.3. Anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer ved katastrofer og samtidigt ingen adgang til PAS7

2.3 Referenceintervaller ved anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer7

3. Udskiftning af erstatnings-cpr-numre eller midlertidige erstatnings-cpr-numre7

3.1 Hvem foretager udskiftning af erstatnings-cpr-numre i PAS?8

4. Anvendelse af erstatnings-cpr-nummer på Patologisk Institut samt Klinisk Mikrobiologisk afd. til dødfødte børn8

5. Anvendelse af erstatnings-cpr-numre ved adoption8

6. Modtagelse af rekvisitioner eller henvisninger på erstatnings-cpr-numre fra almen praksis, speciallæge-praksis og andre regioner9

Definition af begreber9

Formål9

 

 

 

Beskrivelse – Særlige forhold

Udskiftning af cpr nummer

Ved anvendelse af erstatnings-cpr-numre og midlertidige erstatnings-cpr-numre gælder det, at så snart patienten kan identificeres med sit officielle cpr-nummer, skal alle registreringer i de anvendte systemer flyttes til patientens officielle cpr-nummer. Dette omtales ofte som en ”udskiftning af erstatnings-cpr-nummer”, og må kun gennemføres ved nøje kontrol af, at der udskiftes til korrekte cpr-oplysninger.

Ved udskiftning af erstatnings-cpr-nummer, sikrer funktionalitet i PAS, at der refereres til patientens officielle cpr-nummer ved senere opslag på det anvendte erstatnings-cpr-nummer.

Udskiftningen slår igennem til nogle it-systemer, dog skal udskiftningen foregå manuelt i enkelte it-systemer, nærmere beskrevet i Huskeseddel Udskift cpr-nummer.

Se i øvrigt information om udskiftning af erstatnings-cpr-numre og flytning af patientdata i afsnit 3.

Patientidentifikation

I henhold til fælles regional retningslinje ” Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland, skal der anvendes RØDT ARMBÅND til patienten, når patienten identificeres med erstatnings-cpr-nummer, (herunder midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), som på et senere tidspunkt forventes udskiftet.

Dette øger opmærksomheden på den midlertidige identifikation.

Når patienten er identificeret, og erstatnings-cpr-nummer, (eller midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), udskiftes til patientens officielle cpr-nummer, følges procedure jf. ”Påsætning af identifikationsarmbånd” i ovenstående retningslinje. Patienten beholder begge armbånd på indtil patientens udskrivelse.

Således sikres at prøvetagninger, undersøgelser mv. som er bestilt på erstatnings-cpr-nummer, (eller midlertidigt erstatnings-cpr-nummer), kan udføres uden genhenvisning, da patienten fortsat bærer den identitet som blev anvendt på bestillings/henvisnings tidspunktet.

Anvendes erstatnings-cpr-nummeret til turister eller udlændinge med midlertidigt ophold, kan hvidt armbånd anvendes. I denne situation vil identificeringen på erstatnings-cpr-nummeret være varig og erstatnings-cpr-nummeret udskiftes ikke.

1. Erstatnings–cpr-nummer

Anvendes eksempelvis til udenlandske turister eller andre udlændinge som opholder sig i Danmark og som ikke er blevet tildelt et dansk cpr-nummer. Det kan også anvendes i tilfælde, hvor de sidste 4 cifre er ukendte hos en borger med et officielt cpr-nummer.

Oprettelse af erstatnings-cpr-nummer forudsætter at fødselsdato, køn og fulde navn er kendt. Oprettelse kan kun ske, når der er adgang til PAS, derved sikres, at der ikke oprettes et erstatnings-cpr-nummer, som tidligere er anvendt.

Før oprettelse af eller anvendelse af erstatnings-cpr-numre i andre systemer end PAS, skal der altid være foretaget oprettelse i PAS eller kontrol af, om det pågældende nummer findes i forvejen i PAS:

 • • Dette for at sikre at erstatnings-cpr-nummeret ikke er oprettet og anvendt til anden patient!

 • • Dette for at sikre sig viden om, hvorvidt der er foretaget udskiftning til officielt cpr-nummer eller andet erstatnings-cpr-nummer.

 

1.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer

1. – 6. ciffer

Fødselsdato

7. ciffer

0 hvis patienten er født i år 1900 – 1999

6 hvis patienten er født den 1.1.2000 eller derefter

8. ciffer

Forbogstav i patientens efternavn, (undlad Æ, Ø og Å, brug i stedet A og O)

9. ciffer

Forbogstav i patientens fornavn, (undlad Æ, Ø og Å, brug i stedet A og O)

10. ciffer

Lige tal for kvinder (0,2,4,6,8)

Ulige tal for mænd (1,3,5,7,9)

Eksempler: Kendt navn og fødselsdato - ukendt løbenummer

280456-0PJ2 - Pedersen,Jette (født 28.april 1956)

120309-0LK1 – Larsen,Kaj (født 12.marts 1909)

100309-6JM3 – Jensen,Magnus (født 10.marts 2009)

Idet Labka kun opdateres med ændringer til cpr-numre én gang i døgnet, skal Klinisk Biokemi ved henvendelse sikre, at patientdata indtastes manuelt i Labka, når patienten er oprettet i PAS.

Se huskeseddel: Opret erstatnings-cpr for Klinisk Biokemisk afdeling

 

1.2 Asylansøgere - særlige regler ved oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-nummer

Hvis en asylansøger allerede har fået tildelt et administrativt cpr-nummer og kan oplyse dette, skal dette anvendes i forbindelse med patientregistrering.

Hvis asylansøgeren ikke har et administrativt cpr-nummer, oprettes et erstatnings-cpr-nummer.

Asylansøgere modtager et Id-nummer ved ankomst i Danmark.

Bemærk, Der er to nummersystemer i anvendelse og begge numre vil kunne fremgå.

Udlændingenummer: Et 12-cifret nummer som asylansøgere tildeles i forbindelse med asylansøgningen.

Udlændinge-Id-nummer: Nyt 7-cifret Id nummersystem, som løbende vil kunne erstatte det nuværende udlændingenummer.

Asylansøgeres Id-nummer skal indskrives i cpr-oplysningerne i PAS. Dette fremmer sikkerheden ved senere anvendelse af identiteten

For at sikre at Id-nummeret på asylansøgere forekommer på labels, skal Id-nummeret placeres foran fornavnet - se nedenstående og derefter skrives så meget af fornavnet, som pladsen tillader:
 

Billede 4

Sammenhængen mellem erstatnings-cpr-nummer og Id-nummeret vil dermed fremgå af patientens navnelinje, hvilket anvendes i personalets identifikation af patienten.

Id-nummeret i navnelinjen medvirker desuden til at sikre identifikation af patienten, når sygehusene kommunikerer elektronisk med kommune, lægepraksis og asylcenter, idet navnelinjen, inklusive Id-nummer, medsendes fra det system, som sender meddelelsen.

Ved senere fremmøde skal patienten altid medbringe sit Id-kort, således at identifikation af asylansøgere bliver foretaget på baggrund af fødselsdato, navn og Id-nummer.

Patientens navn kan være forkortet i PAS, men da vil Id-nummeret udgøre den sikre sammenhæng mellem det i PAS oprettede erstatnings-cpr-nummer og Id-kortet.

Derfor anbefales det at tilføje i en evt. indkaldelse, at patienten skal medbringe sit Id-kort.

 

1.2.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer og navnelinje til asylansøgere

Se punkt 1.1 for principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer.

Indtast øvrige oplysninger efter retningslinjerne i nedenstående tabel

Navn

Efternavn(e),(Id.XXXXXXX) Fornavn

Adresse

Hvis oplyst, fx Hanstholm Asylcenter

Bopælskommune

0999

Egen læge

Angiv ydernummer, hvis oplyst

Navnelinjen oprettes, efter samme principper, i andre systemer.

 

1.2.2 Id-nummeret skal fjernes fra patientens navn i indkaldelsesbreve

Id-nummeret må fremgå af navnelinje i eks. henvisninger, rekvisitioner, genoptræningsplaner og behandlingsorienteret kommunikation, men må ikke fremgå af patientens navn på de indkaldelsesbreve eller andre breve, som sendes til patienten med almindelig Post.

1.2.3 Redigering af patientens navn i brev fra PAS og Bookplan

Der kan i PAS redigeres i patientens navn, på brevet, såfremt man efter valg af brev, taster F5 og ikke enter. Brevet åbner sig hermed, hvorefter Id-nummeret i patientens navn, kan slettes.

Picture 1766

I Bookplan markeres feltet ”Ret i brev”.

Efter bookingen er gennemført åbner brevet automatisk, og herefter kan ID-nummeret slettes.

Billede 3

1.3 Erstatnings-cpr-nummer til nyfødte

Anvendes til børn født af mødre som er identificeret ved erstatnings-cpr-nummer.

Anvendes hvis der er adgang til PAS, men tekniske problemer med hjemhentning af officielt cpr-nummer til nyfødte fra Fødselssystemet i PAS

Ved manglende forbindelse til PAS, skal der til nyfødte oprettes et midlertidigt erstatnings-cpr-nummer, se afsnit 2.

 

1.3.1 Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer til nyfødte

Barnets erstatnings-cpr-nummer oprettes efter principperne beskrevet under punkt 1.1, med fødselsdato (DDMMÅÅ) + 6 + forbogstav i mors efternavn + forbogstav i mors fornavn + barnets køn.

1.3.2 Oprettelse fra fødselssystemet

Erstatnings-cpr-nummeret til den nyfødte oprettes direkte i fødselssystemet (i PAS) via moderens indlæggelses-kontakt, hvorefter cpr-oplysninger automatisk dannes med navnelinje indeholdende moderens cpr-nummer og navn. Desuden angives på denne måde pr. automatik ”Forældre-cpr-nummer”, som er nødvendig for at kunne oprette indlæggelse på ”her fødte” børn.

Erstatnings-cpr-nummer på dreng født af Hanne Jensen, den 23. august 2010 kl. 8.30. oprettes sådan:

Barnets fødselsdato og klokkeslæt registreres, og derudover udfyldes erstatnings-cpr-nummer som ovenfor beskrevet.

Picture 1868

Med tryk på enter oprettes automatisk cpr-billede som nedenfor:

Picture 1870

Ved afsendelse af breve til barnet, skal brevet rettes til, således at moderens cpr-nummer ikke er synligt i adressefeltet. Se afsnit 1.2.3 om redigering i breve fra PAS og Bookplan.

 

1.4. Angivelse af landekode i kommunekoderegistreringen

Der foretages indberetning til Landspatientregisteret (LPR) på basis af det anvendte erstatnings-cpr-nummer, såfremt erstatnings-cpr-nummeret ikke udskiftes før patientens kontakt afsluttes (patienten udskrives og færdigregistreres).

Dette vil dreje sig om patientkontakter på udlændinge/turister eller patientkontakter hvor sikker identifikation med et officielt cpr-nummer aldrig etableres.

Kontakter på erstatnings-cpr-nummer, som indberettes til LPR, SKAL iflg. Sundhedsstyrelsen retningslinjer, registreres med en kommunekode i intervallet 0970-0999.

Dette interval indeholder de følgende landekoder, inkl. koden 0999 – uden bopæl eller ukendt bopæl:

 

1.4.1. Landekode oversigt

 

 

0970 – Færøerne

0971 – Island

0972 – Norge

0973 – Sverige

0974 – Finland

0975 – Storbritannien

0976 – Irland

0977 – Holland

0978 – Belgien

0979 – Luxemburg

0980 – Tyskland

0981 – Frankrig

0982 - Italien

0983 – Portugal

0984 – Spanien

0985 – Østrig

0986 – Schweiz

0987 – Jugoslavien

0988 – Grækenland

0989 – Øvrige Europa

0990 – Tyrkiet

0991 – Pakistan

0992 – Andre Lande

0993 – Polen

0994 – Letland

0995 Litauen

0996 – Estland

0997 – Ungarn

0998 – Tjekkiet

0999 – Uden bopæl eller ukendt bopæl

Eksempel:

Picture 2664

 

2. Midlertidigt erstatnings-cpr-nummer

Anvendes til midlertidig unik identifikation af henholdsvis:

Traume- og inhabile patienter: Patienter som ikke er i stand til at identificere sig selv, se yderligere afsnit 2.1.1.

Katastrofe-patienter: En større mængde patienter, som har været impliceret i samme hændelse, (benævnes her katastrofe-cpr-nummer).

Midlertidigt erstatnings-cpr-nummer anvendes desuden i stedet for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer, hvis der ikke er adgang til PAS.

Et midlertidigt erstatnings-cpr-nummer skal udskiftes til enten et erstatnings-cpr-nummer eller et officielt cpr-nummer. Denne udskiftning skal ske før færdigregistrering af patienten, idet færdigregistrering og indberetning til Landspatientregisteret ellers ikke er mulig. Se senere afsnit vedrørende udskiftning.

 

2.1 Oprettelse og udskrivning af etiketter for midlertidige erstatnings-cpr-numre i PAS

Fra 13. september 2017 introduceres ny procedure for oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre og de tidligere udleverede gule labels må ikke anvendes fra denne dato.

 

2.1.1 Oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre i PAS

Fra 13. september 2017 skal midlertidige erstatnings-cpr-numre genereres via ny funktionalitet i PAS. Oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre

Når der ved den nye procedure oprettes midlertidige erstatnings-cpr-numre og udskrives labels fra PAS, skelnes der mellem følgende 2 typer:

 • • Midlertidige erstatnings-cpr-numre til brug ved traume og inhabile patienter, eller hvis der ikke er adgang til PAS.

Billede 1

 • • Midlertidige erstatnings-cpr-numre til brug ved katastrofer, (benævnes katastrofe cpr-numre)

 

Billede 6

 

Funktionalitet i PAS sikrer, at det ikke er muligt at oprette et midlertidig erstatnings-cpr-nummer som allerede eksisterer i PAS.

De første 6 cifre i det midlertidige erstatnings-cpr-nummer bestemmes af brugeren og PAS tillader alle datoer.

Bemærk: Midlertidige erstatnings-cpr-numre oprettes ALTID med 0999 (=uden kendt bopæl eller ukendt bopæl) i bopælskommune.

Funktionaliteten til oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre i PAS gøres tilgængelig for lægesekretærerne på Akutmodtagelserne på 8001, 7603 og 8003, Børnemodtagelsen på 8001, Psykiatrisk skadestue på 8026 og fødestederne.

Akutmodtagelserne skal udarbejde en procedure for, hvordan afsnit der ikke har adgang til oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre kan rekvirere midlertidige-erstatnings-cpr hos akutmodtagelserne.

 

2.2 Anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer ved ingen adgang til PAS

Ved behov for oprettelse af erstatnings-cpr-numre, i perioder uden adgang til PAS, skal der i stedet oprettes midlertidigt erstatnings-cpr-nummer. Dette for at forebygge at der på papir oprettes et erstatnings-cpr-nummer, der allerede i PAS er tildelt en anden patient.

Afdelinger, der kan have behov for at oprette midlertidige erstatnings-cpr-numre, når der ikke er adgang til PAS, skal derfor sikre sig at der foreligger retningslinjer for, hvordan de altid har et relevant antal midlertidige erstatnings-cpr-numre til rådighed.

 

2.3. Anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer ved katastrofer og samtidigt ingen adgang til PAS

Ved katastrofer med mange tilskadekomne, anvendes midlertidige erstatnings-cpr-numre og benævnes katastrofe-cpr-numre. Akutmodtagelserne, samt psykiatrisk skadestue og børnemodtagelsen i Aalborg har adgang til at generere disse fra PAS, se afsnit 2.1.

Akutmodtagelserne skal sikre, at der forefindes retningslinjer for dannelse og vedligehold af et relevant antal katastore-cpr-numre, således at alle situationer kan imødekommes, også i det tilfælde at der ikke er adgang til PAS i en katastrofesituation.

 

2.3 Referenceintervaller ved anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer

Som det fremgår af Analysesvar - Klinisk Biokemi, skal der være særlig opmærksomhed på aldersafhængige referenceintervaller ved anvendelse af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer, da de første 6 cifre ikke afspejler patientens fødselsdato.

 

3. Udskiftning af erstatnings-cpr-numre eller midlertidige erstatnings-cpr-numre

Erstatnings-cpr-numre eller midlertidige erstatnings-cpr-numre kan udskiftes til et andet erstatnings-cpr-nummer eller til et officielt cpr-nummer. I videre beskrivelse omtales flytningen af data, som ”udskiftning af erstatnings-cpr-nummer”.

I begge tilfælde gælder, at man ved udskiftning ”flytter” alle data registreret på det ene nummer, til det andet. Med data menes eksempelvis henvisninger, indlæggelse, registrerede procedurer, røntgenbilleder, blodprøve-analyser mv.

Det er derfor vigtigt, at udskiftning kun sker efter nøje kontrol af, at man udskifter på baggrund af korrekte oplysninger og med fokus på at foretage så få udskiftninger som muligt.

Udskiftning af erstatnings-cpr-numre foretages i PAS, hvilket medfører at udskiftningen også sker i EasyViz, Bookplan og EPJ (Clinical Suite).

Bemærk!

 • • At efter udskiftning i PAS, skal registreringer foretaget på det udskiftede cpr-nummer i EPJ manuelt tilknyttes en kontakt.

 • • At udskiftning i PAS medfører IKKE automatisk udskiftning i Labka II, ADBakt, Patologisystemet og ProSang. Se mere om Laboratoriesystemerne i afsnit 3.1.

 • • I blodbanksregi (ProSang InterInfo) udskiftes midlertidigt erstatnings-cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer ikke. Der bør foretages ny blodtypebestemmelse og evt. BAC-/BF-test, såfremt der er foretaget udskiftning af erstatnings-cpr-nummer. Det skal dog bemærkes at transfusionsbehandling kan påbegyndes på baggrund af det tidligere erstatnings-cpr-nummer, såfremt patienten fortsat bærer det røde armbånd med det erstatnings-cpr-nummer, hvorpå analysen er foretaget.
  Kontakt snarest efter udskiftningen Klinisk Immunologi på 97 66 55 50 vedrørende oplysninger om at et erstatnings-cpr-nummer er udskiftet

Se Huskeseddel Udskift cpr-nummer

 

3.1 Hvem foretager udskiftning af erstatnings-cpr-numre i PAS?

Lægesekretærer og visse ansatte i IT har adgang til at foretage udskiftning af erstatnings-cpr-nummer i PAS.

 

Efter udskiftningen er foretaget i PAS sendes der automatisk beksed til Klinisk Biokemisk (Labka II), Klinisk Mikrobiologisk (ADBakt), Patologisk afdeling (Patologisystemet), Klinisk Immunologi (ProSang InterInfo), Centraljournalarkiveret og Røntgenafdelingens billedarkiv, som sørger for udskiftning i de respektive systemer.

 

Hvis patienten skal transfunderes, er det dog vigtigt snarest efter udskiftningen, at tage telefonisk kontakt til Klinisk Immunologisk på telefon 97 66 55 50 vedrørende oplysninger om at et erstatnings-cpr-nummer er udskiftet. Den person, som foretager udskiftningen af erstatnings-cpr-nummeret i PAS, er ansvarlig for dette,

 

4. Anvendelse af erstatnings-cpr-nummer på Patologisk Institut samt Klinisk Mikrobiologisk afd. til dødfødte børn

Ved obduktioner på dødfødte børn er det af hensyn til registrering og indberetning nødvendigt at oprette erstatnings-cpr-nummer. Dødfødte børn tildeles ikke officielt cpr-nummer.

Det oprettede erstatnings-cpr-nummer skal oprettes i PAS og derefter i Patologisystemet.

Erstatnings-cpr-nummer til dødfødte oprettes efter samme principper som til nyfødte, afsnit 3.1. med moderens initialer (forbogstav i efternavn, forbogstav i fornavn) ved 8. og 9. ciffer.

Navnelinjen udfyldes således:

Moderens efternavn, og herefter én af mulighederne:

Df. dreng = dødfødt dreng

Df. pige = dødfødt pige


I linjen ”Forældre cpr.nr” skrives moderens cpr-nummer.

Andre oplysninger bør ikke registreres i cpr-oplysningerne.

Oprettelsen af erstatnings-cpr-nummer til dødfødte børn foretages på Patologisk Institut.

 

5. Anvendelse af erstatnings-cpr-numre ved adoption

Der må ikke hjemhentes et officielt cpr-nummer, ved fødsel af et barn som skal bortadopteres. I stedet oprettes et erstatnings-cpr-nummer. Dette for at sikre, at de biologiske forældre ikke registreres sammen med barnet.

Se i øvrigt fødestedernes lokale vejledningsmateriale vedrørende denne situation.

6. Modtagelse af rekvisitioner eller henvisninger på erstatnings-cpr-numre fra almen praksis, speciallæge-praksis og andre regioner

Ved modtagelse af rekvisitioner og henvisninger fra praksis og andre regioner, oprettet på erstatnings-cpr-numre efter samme model som anvendt på sygehusene, skal man sikre, at erstatnings-cpr-nummeret ikke allerede er anvendt til anden patient i PAS.

Vedrørende laboratorierekvisitioner og henvisninger til undersøgelse og behandling har praksis, inklusiv lægevagt, mulighed for at kontakte sekretariatet i Akut- og Traumecenteret, Aalborg Universitetshospital på telefon 97 65 61 11 med henblik på at få oprettet et erstatnings-cpr-nummer efter gældende regler på de Nordjyske Sygehuse.

 • • En rekvisition eller henvisning på en af afdelingen kendt patient, kan umiddelbart håndteres som var rekvisitionen eller henvisningen sendt på officielt cpr-nummer.

 • • Hvis reglerne er opfyldt, men erstatnings-cpr-nummeret på den henviste ikke er kendt, modtages henvisningen med *fejl*.

Fejlteksten vil være; 300 Der findes ikke cpr-oplysninger på patient.

Afdelingen kan oprette pågældende erstatnings-cpr-nummer og genindlæse henvisningen.

 • • Hvis praktiserende læge har konstrueret et nummer, efter model, som ikke er valid i PAS, modtages henvisningen også med *fejl*. Afdelingen kan i samarbejde med praksis oprette en identitet i PAS, til lægens patient, og bede praksis om at genhenvise på dette nummer. Der er i de fleste lægepraksissystemer mulighed for at oprette erstatnings-cpr-numre efter samme model som på de nordjyske sygehuse.

 • • Hvis reglerne er opfyldt og erstatnings-cpr-nummeret på den henviste allerede er anvendt til anden patient, vil det automatiske kontrol af cpr-oplysninger medføre, at henvisningen også appliceres med *fejl*, så længe navneoplysninger på henvisningen ikke stemmer fuldstændig overens med navneoplysninger i PAS.

Fejlteksten vil være; ”301 Der er forskel mlm. navneopl. givet af henv. og patientsystemet.”

I det tilfælde oprettes et nyt erstatnings-cpr-nummer til den henviste patient. Henvisningen kan fra henvisnings-postkassen tilknyttes det nyoprettede erstatnings-cpr-nummer.

Afdelingen som opretter nyt erstatnings-cpr-nummer til den henviste patient, skal oplyse rekvirenten/henviser om dette.

Til bestilling af laboratorie-prøver anvender praksis systemet WebReq, hvori erstatnings-cpr-numre efter sygehusenes model også kan anvendes.

Det skal bemærkes, at praksis ikke har mulighed for at kontrollere, hvilke erstatnings-cpr-numre som allerede er benyttet i regionens PAS.

Se også Vejledning for håndtering af fejlhenvisninger på erstatnings-cpr-numre fra almen praksis, speciallæge-praksis og andre regioner

 

6.1 Erstatning-CPR på patienter fra andre regioner

Regionernes systemer til tildeling af erstatnings-cpr-numre er på nuværende tidspunkt ikke en del af en national løsning, og derfor har hver region deres egen tildeling af erstatnings-cpr-numre. Dette betyder helt konkret at ét erstatnings-cpr-nummer kan være tildelt en borger A i Region Nordjylland, mens det kan være tildelt en borger B i Region Midtjylland.

Derfor skal der ved overflytning af et patientforløb, hvor patienten ikke har et officielt CPR-nummer, fra en vilkårlig region til Region Nordjylland, oprettes et erstatnings-cpr-nummer. Hvis det erstatnings-cpr-nummer patienten er tildelt af den overflyttende region ikke anvendes i Region Nordjyllands PAS til en anden patient, anbefales det at genbruge det, såfremt det overholder retningslinjerne fra kapitel 1.1. Hvis dette ikke er tilfældet, bør et nyt erstatnings-cpr-nummer tildeles.

 

Definition af begreber

Der skelnes mellem to typer af alternativer til almindelige cpr-numre, som anvendes i forskellige situationer.

Erstatnings-cpr-numre:
Dannes på baggrund af information om navn og fødselsdato. Anvendes ved habile, kontaktbare patienter, som KAN identificeres på fulde navn og fødselsdato.

Erstatnings-cpr-nummer anvendes ligeledes til nyfødte af mødre, som også er uden cpr-nummer, samt i situationer hvor der er adgang til PAS, men det ikke er teknisk muligt at hjemhente cpr-nummer til nyfødte fra fødselssystemet/PAS.

Midlertidige erstatnings-cpr-numre, herunder katastrofe-cpr-numre:

Anvendes som midlertidig unik identifikation af traumepatienter og inhabile patienter, som IKKE selv kan oplyse fødselsdato, for - og efternavn og som ikke kan identificeres ved hjælp af pårørende eller andre med personligt kendskab til patienten.

Anvendes i katastrofesituationer med mange tilskadekomne, som en midlertidig metode til unik identifikation af patienter, benævnes da katastrofe-cpr-numre.

Midlertidigt erstatnings-cpr-nummer anvendes desuden i stedet for erstatnings-cpr-nummer, hvis der ikke er adgang til PAS.

Midlertidige erstatnings-cpr-numre genereres via funktionalitet i PAS Oprettelse af midlertidige erstatnings-cpr-numre

 

Formål

Denne Instruks beskriver regler og principper for oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre og midlertidige erstatnings-cpr-numre.

Denne forkortelse anvendes i instruksen:

PAS = Patient administrativt system