Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for interne henvisninger mellem almenpsykiatrien og retspsykiatrien

 

Beskrivelse

Målgruppebeskrivelse

Målgruppeafgrænsningen for, hvornår patienter med en retslig foranstaltning skal behandles i retspsykiatrien eller i almenpsykiatrien, er beskrevet i PRI-dokumentet Visitationskriterier for patienter henvist til retspsykiatrien i Region Nordjylland.

 

Overordnede kriterier ved overflytninger af patienter mellem retspsykiatrien og almenpsykiatrien

 • • Alle overflytninger fra almenpsykiatrien til retspsykiatrien og omvendt sker efter skriftlig henvisning til formanden for det retspsykiatriske visitationsudvalg (se definition af begreber). Indholdsmæssige krav til henvisningen beskrives nærmere herunder.

 

 • • Kravet om skriftlig henvisning betyder samtidig, at overflytning fra almenpsykiatrien til retspsykiatrien og omvendt ikke kan foregå akut. Belastninger som følge af stor sygdomstyngde eller høj kompleksitet bør kunne rummes i en periode i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien.

 

Indholdsmæssige krav til henvisninger

For at sikre det retspsykiatriske visitationsudvalg de nødvendige forudsætninger for at kunne vurdere henvisningen, skal henvisninger som minimum indeholde følgende:

 

 • • Patientdata.

 • • Navn og kontaktoplysninger på henviser.

 • • Diagnose (inklusive evt. misbrugsdiagnoser).

 • • Hvor patienten har været indskrevet/indlagt i det aktuelle forløb.

 • • Beskrivelse af det hidtidige forløb, herunder hvornår og hvor længe har patienten været indlagt samt oplysninger om, hvorfor patienten ikke formodes at kunne behandles i nuværende regi.

 • • Forventninger til indsatser i det regi, der henvises til.

 • • Forventning til om overflytning er midlertidig eller permanent, herunder forventning til periode eller mål i nyt regi, før en evt. tilbageflytning.

 

Der kan være konkrete forhold i afsnittet eller en udvikling i et patientforløb for en retslig patient, som medfører, at en overflytning fra almenpsykiatrien til retspsykiatrien eller omvendt kan være hensigtsmæssig, selvom patientens aktuelle tilbud formelt er adækvat/relevant. Det kan f.eks. være ved behov for et miljøskifte under en længerevarende indlæggelse. Dette kan godtgøre fremsendelse af en henvisning til det retspsykiatriske visitationsudvalg, men i givet fald skal de konkrete forhold, som ligger til grund for henvisningen, være grundigt beskrevet i henvisningen.

 

Behandling af interne henvisninger

 • • Henvisninger fra retspsykiatrien til almenpsykiatrien behandles altid i det retspsykiatriske visitationsudvalg. Formanden indkalder de øvrige deltagere i udvalget ved tvivlstilfælde eller uenighed.

 • • Henvisninger fra almenpsykiatrien til retspsykiatrien visiteres som udgangspunkt af formanden for det retspsykiatriske visitationsudvalg.

 • • Ved tvivlstilfælde eller uenighed, f.eks. om afvisning af henvisninger, indkalder formanden det øvrige visitationsudvalg, som samlet visiterer henvisningen.

 • • Opfølgning på henvisninger herunder anmodning om evt. supplerende oplysninger, godtagelse, afvisning, etc., sker ved henvendelse fra formanden for det retspsykiatriske visitationsudvalg til henviser (personligt, telefonisk eller via mail).

 • • Under alle omstændigheder sendes afvisning og begrundelse herfor til henvisende læge.

 

Definition af begreber

 • • Retspsykiatrisk visitationsudvalg

Visitationsudvalg bestående af den ledende overlæge i retspsykiatrien (formand) og de ledende overlæger i Klinik Nord og Klinik Syd (indtil der findes ledende overlæger i Klinik Nord og Klinik Syd deltager en overlæge fra hver klinik udpeget af de respektive klinikchefer). Ved uenighed i visitationsudvalget i vurderingen af en henvisning inddrages klinikcheferne i Klinik Nord og Klinik Syd.

 

Da såvel henvisningsflow og ønsker til overflytning er ujævnt optrædende, vurderes det uhensigtsmæssigt med faste tidspunkter for udvalgsmøder, og den løbende visitation foretages derfor (fortsat) af den ledende overlæge i Retspsykiatrien (formand), som indkalder til møde ved behov.

 

Formål

At sikre fastlagte kriterier for, hvornår patienter kan henvises fra almenpsykiatrien til retspsykiatrien og omvendt, samt hvilken procedure det skal ske efter.

 

Referencer

Visitationskriterier for patienter henvist til retspsykiatrien i Region Nordjylland