Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Enteral ernæring - Udskrivelse af patienter med sondeernæring

 

Indikation

Hel eller delvis sondeernæring i kortere eller længere periode efter udskrivelse til patienter, som ikke kan indtage tilstrækkelig ernæring peroralt eller må indtage føde peroralt.

 

Ernæringsmål efter udskrivelse

-At patienten får dækket sit behov for energi og protein samt øvrige næringsstoffer

-At patienten kan vedligeholde vægt og funktioner under/efter behandling på hospitalet

-Medvirke til at opretholde livskvalitet ved ernæringsproblemer under palliativ behandling

 

Forudsætninger for udskrivelse med sondeernæring

Sondeernæring i hjemmet forudsætter, at hjemmesygeplejerske, patienten selv eller pårørende kan varetage indgift af sondeernæringen samt daglig pleje af nasalsonder.

 

Forbindingsskift ved indstikssted ved PEG sonder, Knapsonder, PEG-J og jejunostomisonder bør altid varetages af hjemmesygeplejerske.

 

Sondetype

Sondeernæring gives efter udskrivelse via nasogastrisk ernæringssonde, PEG sonde, knapsonde, PEG-J sonde eller jejunostomisonde. Sonden anlægges, kontrolleres og afprøves under indlæggelsen jf. PRI dokumentet Sondeernæring.
 

Indgiftsmåder

Bolus:

Det anbefales hvis muligt, at patienten udskrives med bolusindgift, da

 • • Patienten ikke kan observeres så tæt efter udskrivelse

 • • Bolusindgift fungerer bedst i praksis i kommunen

 

Kontinuerlig:

Tåler patienten ikke bolusindgift pga. sondens beliggenhed og/eller patientens sygdomstilstand kan sondeernæringen gives som kontinuerlig indgift både med og uden ernæringspumpe. Faglig begrundelse for kontinuerlig indgift kan være:

 

 • • Når sonden er beliggende neden for ventriklen (i duodenum eller jejunum)

 • • Når patienten kun tåler meget små mængder sondeernæring ad gangen f.eks. pga. operation i mavesækken eller andre årsager til lille ventrikel-syndrom, dumping eller nedsat ventrikeltømning

 

Ved behov for hjemmesygepleje i forhold til administration af sondeernæring med kontinuerlig indgift skal den faglige begrundelse fremgå tydeligt i den elektroniske ernæringsplan (E-brev).
 

Kontrolprocedure

Kontrolprocedurer under indlæggelse gælder ikke efter udskrivelse. Efter udskrivelse følges kommunens lokale kontrolprocedure.

Desuden anbefales observation af følgende punkter:

 

 • • Observation af sondens beliggenhed i forhold til om sonden har rykket sig

 • • Kontrol med vand fra hanen om der er frit flow i sonden

 • • Være opmærksom på tegn på fejlplacering:

  • Hyppige hosteanfald

  • Ubehag, smerter ved sonden

  • Forværret respiratorisk tilstand

  • Markant ændring i patientens almene tilstand

Sonden må ikke anvendes, hvis der opleves tvivl om korrekt beliggenhed. Straks kontaktes det afsnit, som har udskrevet patienten med sondeernæring i forhold til afklaring af beliggenhed samt evt. nyanlæggelse.
 

Udskiftning af sonde

Plan for udskiftning af nasalsonde aftales inden udskrivelse, og skal fremgå af den elektroniske ernæringsplan. Nasalsonden genanlægges efter 4-6 uger i udskrivende afdeling eller ambulatorie tilknyttet afdelingen.

Ved behov for skift af PEG pladesonde/ jejunostomisonde kontaktes egen læge, som kan henvise patienten til A-kirurgisk speciale Aalborg UH.

Skift af PEG ballonsonde kan i flere kommuner udskiftes af hjemmesygeplejerske. Ved problemer med PEG sonder/Knapsonder eller spørgsmål kan Mave- og Tarmkirurgisk Ambulatorium (Tlf.: 97661100/97661101) kontaktes i dagtid. Ellers kontaktes Akutmodtagelsen.


Planlægning af udskrivelse med sondeernæring

Inden udskrivelse afklares med patient og evt. pårørende, hvilke opgaver, der ønskes hjælp til af hjemmesygeplejen: hel/delvis administration af sondeernæring, evt. oplæring i selvadministration samt pleje ved ernæringssonden.

 

Ved behov for hjemmesygepleje samt kommunal diætistopfølgning sendes elektronisk ernæringsplan til kommunen, som indeholder følgende;

 

Elektronisk ernæringsplan (E-brev/Korrespondance)

 • • Der ønskes assistance til sondeindgift og pleje af sonden

 • • Årsag til sondeernæring og varighed

 • • Sondetype, CH str, sondemarkering i cm, dato for anlæggelse

 • • Patient data: Vægt, Højde, BMI evt. forudgående vægttab. Energi og proteinbehov.

 • • Evt. kost per os og særlige hensyn f.eks dysfagi

 • • Væskebehov udover sondeernæring

 • • Sondeernæring: navn, døgnmængde, indgiftsform

 • • Ved kontinuerlig indgift: faglig begrundelse anføres

 • • Antal bolusmåltider x ml eller kontinuerlig indgift ml pr time omregnet til dråber/minut (f.eks. 100 ml/time = 33 dråber/minut).

 • • Angiv hvortil de grønne ernæringsordinationer er faxet/mailet og oplys evt. bestilling. Oplys hvis ikke der er faxet en grøn ernæringsordination på sonderemedier. Anfør udløbsdato for de grønne ernæringsordinationer.

 • • Hvem er opfølgningsansvarlig (afdeling, kommunal diætist, egen læge)
   

Oplæring i selvadministration af sondeernæring

Hvis patient eller pårørende selv skal varetage administrationen af sondeernæring kræver det oplæring enten under indlæggelse, ambulant eller ved hjemmesygeplejerske, hvis der laves en aftale herom.

 

Sygeplejersken skal sikre sig, at patienten eller den pårørende kan varetage alle elementer på forsvarlig vis.


Følgende hygiejneforskrifter gennemgås med patient/pårørende

Sondeernæring er et levnedsmiddel og patienten skal derfor vejledes til at overholde følgende råd i forhold til håndtering:

 • • Vask altid hænder inden håndtering af sondeernæring og tilbehør

 • • Ryst sondeernæringen før brug.

 • • Patienten bør sidde helt eller halvt op (i en vinkel på mindst 45 grader), mens sondeernæringen indgives og i 30-60 minutter efter. Gives sondeernæring om natten, bør hovedgærdet være hævet

 • • Sondeernæring, der gives vha. ernæringssæt, kan hænge ved stuetemperatur i 24 timer

 • • Sondeernæring lukket med skruelåg, som anvendes til bolus skal opbevares på køl og tempereres til stuetemperatur inden indgift i sonden

 • • Der anvendes alm. postevand i sonden

 • • Enfit ernæringssprøjter: Patienten vejledes til god hygiejne og rengøring ved alm. håndopvask efter hver indgift. Holdbarhed fremgår på produktbeskrivelsen. Der kan bestilles både engangs- og flergangs-ENfit sprøjter.
   

Følgende medgives patienten ved udskrivelse

 • • Sondeernæring til minimum 5 dage

 • • Ernæringssprøjter (gerne flergangssprøjter) 60 ml til minimum 5 dage

 • • Næseplaster minimum 5 stk til nasalsonden (daglig skift)

 • • Ernæringssæt, kun ved kontinuerlig indgift (med eller uden pumpe)

 • • Evt. dropstativ, kun ved kontinuerlig indgift (bestilles i Hjælpemiddeldepotet)

 • • Ved behov for ernæringspumpe – kontakt lokal hospitalsdiætist

 

Grønne ernæringsordinationer

Udskrivende afsnit ordinerer sonderenæring. Læge eller klinisk diætist udfylder grøn ernæringsordination til patienten:

Grøn ernæringsordination på sondeernæring:

 • • Sondeernæring (type 2,4); Skriv produktnavn, dosis og mængde på det sondeernæringsprodukt patienten udskrives med.

For at undgå en fornyelse af recepten ved ændring af sondeernæringsprodukt efter udskrivelse, kan der ligeledes noteres andre produkttyper, som patienten kan skiftes til senere i forløbet. – Se ordinationsforslag i bilag

Grøn ernæringsordination på sonderemedier til indgift af sondeernæring, ernæringssonde til udskiftning samt behov for ernæringspumpe:

 • • Vigtigt at sondetypen skrives øverst på recepten.

 • • Remedier til sondeernæring eksempelvis ENfit sprøjter: flergangs, ernæringssæt, næseplaster mv. Type 6.

 • • Ernæringssonder (udskiftningssonde PEG eller Knapsonde med ballon). Type 6

 • • Behov for ernæringspumpe til indgift. Type 7 – se ordinationsforslag i bilag

 

Skriv dato for udfyldelse af de grønne ernæringsordinationer i den elektroniske ernæringsplan til kommunen, så kommunen bliver opmærksom på udløbsdatoen efter 6 måneder.

 

Ambulant anlæggelse af PEG sonde
Ved ambulant anlæggelse af PEG sonde medgives patienten grøn ernæringsordination, hvor sondetype og størrelse fremgår. Desuden medgives en ekstra PEG ballonudskiftningssonde eller knapsonde.

Den grønne ernæringsordination på sondeernæring sikrer, at patienten får dækket 60% af udgifterne til selve sondeernæringen. Der er således en egenbetaling på 40% (sv. til 50-60 kr. pr. 1000-1500 kcal.). Patienten må frit vælge leverandør af sondeernæring.

 

Terminale patienter kan få de sidste 40% af udgiften til sondeernæring og ernæringsdrikke dækket via Terminalerklæringen - servicelovens § 122. Via kommunen ansøges om fritagelse for egenbetaling.

 

I Region Nord faxes/mailes den grønne ernæringsordination på sondeernæring til følgende leverandører; Mediq Danmark, Nutricia eller Simonsen og Weel, som opretter patienten.

Da patienten får udleveret sondeernæringsprodukter + remedier til 5 dage ved udskrivelsen, skal der ikke samtidigt bestilles sondeernæring.

Hjemmesygeplejen, patienten eller pårørende skal selv bestille sondeernæring.

Hvis patienten imidlertid selv varetager alt omkring sondeernæringen, kan der aftales, at man på vegne af patienten, bestiller sondeernæring. Det tilrådes ikke at bestille til længere end til ca. 14 dage, da der nemt kan opstå ændringer i ernæringen/patientens tilstand undervejs

 

Den grønne ernæringsordination på sonderemedier til indgift af sondeernæring, ernæringssonde til udskiftning samt behov for ernæringspumpe medfører ingen egenbetaling for patienten.

Patienter i en ikke stationær tilstand, som er i behandling og kontrolforløb på hospitalet samt patienter i stationær tilstand udskrevet til eget hjem uden behov for hjælp til administration af sondeernæring, får dækket deres udgifter til sondeernæringsremedier af Region Nordjylland, som en del af en ny regional udbudsaftale.

Derfor er der ikke frit valg af leverandør i forhold til bestilling af sonderemedier, udskiftningssonde og ernæringspumpe. Den grønne ernæringsordination skal faxes til Mediq Danmark. Se bilag

 

Undtagelse: Patienter med varigt behov (ofte plejehjem/institution ikke hørende under Region Nordjylland), som er i en stationær sygdomstilstand og som har afsluttet behandling og kontrol på hospitalet og hvor hjemmesygeplejen eller institutionspersonale varetager administration af sondeernæringen, her afholdes udgifterne til remedier og udskiftningssonder af kommunen. Her udarbejdes ingen grøn ernæringsordination på sondeernæringsremedier, udskiftningssonde og ernæringspumpe, da det bestilles og leveres af kommunen. Kommunen orienteres herom i den elektroniske ernæringsplan.

 

Ved fornyelse af grøn ernæringsordination (efter 6 måneder) hos egen læge vurderes patientens sygdomsstilstand ud fra ovenstående beskrivelse ift stationær tilstand/hjælp til administration. Fremtidig bestilling og betaling tilpasses vurderingen.
 

Dropstativ ved kontinuerlig indgift

Dropstativet udlånes af hospitalernes lokale hjælpemiddeldepoter til alle patienter:

 • • Med midlertidigt behov for sondeernæring

 • • Med varigt behov, hvor patienten selv varetager sondeadministration

 • • Terminale patienter

 • • Alle patienter i behandling eller kontrolforløb på hospitalet

 

Hjemmesygeplejen/kommunen skal selv udlåne dropstativ til:

 • • Patienter med varigt behov (ofte institution), som er afsluttet behandling eller kontrolforløb på hospitalet og hvor hjemmesygeplejerske eller andet personale er tilkoblet til administration af sondeernæring.

Opfølgning

Opfølgning vurderes individuelt:

 • • Mål for evt. behandlingstid, ønsket vægt- og funktionsøgning opsættes sammen med patienten

 • • Beslutning om hvem der har ansvar for opfølgning af patienten (kommunal diætist, udskrivende afsnit, egen læge)

 • • Ovennævnte aftales inden udskrivelse og dokumenteres i lægeepikrise samt i den elektroniske ernæringsplan til kommunen (E-brev/ Korrespondance)