Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optitrering af betablokker

 

Formål

At medicindosis tilpasses patient ud fra en klinisk kontrol og vurdering.

Definition af begreber

Optitrering: Medicindosis tilpasses patienten gradvist, så der indtræder færrest mulige gener i forbindelse med behandlingen.

Betablokker: Medicin der gives blandt andet til patienter med hjertesvigt eller hypertension.

Beskrivelse

Planlægning

Kontrolbesøget skal foretages hos en specialuddannet kardiologisk sygeplejerske. Alle kontrolbesøgene skal så vidt muligt foretages af samme sygeplejerske.

Kontrolbesøg skal foregå hver 14. dag, eller tilpasses patientens præferencer.

Kontrolbesøget

Sygeplejersken præsenterer sig og byder patienten velkommen, hvorefter patienten vejes og følges ind i lokalet.

Sygeplejersken sikrer sig, at behandlingen er ordineret i journalen.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten kender formålet med optitreringsforløbet.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har kendskab til betablokkerbehandlingens virkning og eventuelle bivirkninger, og kan handle herpå.

Sygeplejersken udleverer samtidig patientvejledning med mundtlig opfølgning.

Sygeplejersken spørger ind til patientens velbefindende siden indlæggelsen eller seneste ambulante besøg ud fra følgende symptomer.

 • • Træthed

 • • Mareridt

 • • Koncentrationsbesvær

 • • Vægt

 • • Potensproblemer

 • • Depression

 • • Kolde hænder og fødder

 • • Svimmelhed/besvimelsestendens

 • • Tiltagende dyspnø

Sygeplejersken forsøger at motivere patienten til at fortsætte på trods af lette bivirkninger.

Får patienten uacceptable bivirkninger, som giver forringet livskvalitet, reduceres dosis eller man konfererer med en læge mhp. skift til en anden form for beta-blokker.

Når patienten er kardiel stabil, kan patienten informeres om rehabilitering, og såfremt patienten ønsker dette, sendes en henvisning til den pågældende kommune via en Refhost henvisning.

Blodtryk og puls

Blodtryk og puls måles.

 • • Systoliske blodtryksfald ned til 110 mmHg hos ældre og 100 mmHg hos yngre patienter tillades, såfremt de er upåvirket heraf.

 • • Pulsfald til 50-55 accepteres.

Er værdierne under disse intervaller, kontaktes læge.

 

EKG

EKG tjekkes

 • • rytme

 • • frekvens

 • • PQ-interval (max 0,28)

 

Hvis der er ændringer i forhold til tidligere, kontaktes læge.

 

Øvrige forhold

Ved vægtstigning over 2 kg om ugen sammenholdt med patientens velbefindende i øvrigt, kontakte læge.

FMK ajourføres, og der udprintes medicinliste til patienten som gennemgås. Hvis medicinen doseres af hjemmeplejen faxes dertil.

Patienten får ny tid til 14 dage efter.

Der dokumenteres i et journalnotat.

Når patienten er færdig optitreret i den antikongestive behandling, skal der indkaldes til en kontrol scanning med efterfølgende lægesamtale. Evt. måling af pro BNP. Det afsluttende notat fra hjertesvigtssygeplejerske, skal indeholde ajourført medicinstatus, patientens aktuelle NYHA klassificering, samt hvornår seneste ekko er lavet, og hvad den viste. Dette mhp. videre plan.

 

Referencer

Hildebrandt P, Gustafsson F. Hjertesvigt i klinisk praksis. Munksgaard 2009.

Patientvejledning: Justering af hjertemedicin – Betablokker.