Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang for læger, Anæstesiologisk Afsnit Nord

Beskrivelse

Arbejdsgang for læger på Anæstesi Nord

Mødetid 0800

Læger affilieret til OP orienterer sig om programmet, og går til tildelte stue.

0805-0830

Intensiv konference/overlevering fra vagthavende til stuegangsgående speciallæge (evt. med HU-læge)

Ved sygemeldinger - ikke planlagte opgaver etc. er det OP-ansvarlige speciallæge der prioriterer dagens lægefaglige drift af operationsgang og anæstesiambulatorie.

Op-relaterede funktioner

Lægerne-HU + speciallæger

Fordeles til stuerne på den foregående dags anæstesikonference. Læger fordeles til stuer med intubationsanæstesier, børneanæstesi, obstetrisk anæstesi, ASA 3-4 patienter

Møder dagen efter på de tildelte stue så snart som muligt

Lægeopgaver på stuen efter sund fornuft, men direkte patientrelateret.

F.eks. anlæggelse af venflon, monitorering, følge patienten på opvågning etc.

Det aftales på den konkrete stue, hvorvidt og i bekræftende fald hvornår vi kan medvirke til afløsning til frokost etc. Igen -den sunde fornuft bør være rettesnor, og kan indgå i anæstesikonferencen, f.eks. at vi sikrer lægeafløsning på børnestuer/sectiostuer/ASA 4 patienter etc. Med andre ord, anæstesier hvor det giver faglig mening, at anæstetisten er læge.

Det indskærpes overfor såvel sygeplejersker som læger flg.:

Mest erfarne læge har ansvar for luftvejshåndtering ved:

  • Børn < 2 år

  • Obstetriske patienter > uge 20 til 1 døgn postpartum

  • Forventet (og uventet) vanskelig luftvej

  • Ikke-fastende patient

Opgaven kan delegeres ved lægens vurdering

Eftermiddagskonference

1400-1430

Anæstesikonference med deltagelse af gangansvarlig anæstesisygeplejersker. Opgaven prioriteres højt, og skal altid være med deltagelse af mindst én speciallæge. Morgendagens program gennemgås, og der udformes en detaljeret plan for fordeling af lægeressourcer til næste dags opgaver. En forudsætning herfor er, at næste dags program er "låst" ved konferencetid. Dette skal respekteres, og hvis der alligevel er programændringer registreres afvigelsen. Den speciallæge der "styrer" konferencen forventes at respektere ovenstående.

1445-1530

Erfaringsudveksling/kortere undervisningsseancer – ”5 minutter”, der er skemalagt.

Intensiv konference afvikles herefter.