Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fibroscanning

Formål1

Beskrivelse1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Laboratorieforprøver1

Rekvirering af Fibroscanning af leveren1

Forberedelse1

Skanningsteknik1

Komplikationer2

Dokumentation2

Referencer2

Formål

Afklaring af fibrosestadium ved kronisk leversygdom.

Beskrivelse

Indikationer

  1. 1. Monitorering af ubehandlede kroniske leverlidelser.

  2. 2. Monitorering af behandlingseffekt ved kroniske leverlidelser.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Laboratorieforprøver

Ingen

Rekvirering af Fibroscanning af leveren

Bestilles i Medicinsk Gastroenterologisk sekretariat. Udføres da i forbindelse med en lægelig konsultation i Hep. amb. eller ved sygeplejerske.

Forberedelse

Da værdierne kan påvirkes, hvis patienten har spist, er min. 4 timers faste et krav – kan have betydning for reproducerbarhed/serielle målinger.

I øvrigt ikke anden forberedelse.

Skanningsteknik

Metoden måler leverens elasticitet ved hjælp af ultralyd.

Selve skanningsteknikken skal indlæres under supervision.

Før man selvstændigt foretager skanningen skal man have udført 30 skanninger, som er godkendt af erfaren kollega.

Skanningen gøres interkostalt med patienten i rygleje, i et punkt på højde med processus xiphoideus lige neden for forreste axillærlinje. Proben holdes vinkelret på huden. Der foretages 10 valide målinger.

Hvis 1. serie skanninger ikke lykkes, tilkaldes rutineret kollega.

Følgende krav skal være opfyldt for at en skanning kan godkendes: Mindst 10 skanninger skal være vellykkede og succesraten >66 %. Ved skanningsresultater større end 6 kPa skal interquartil range (IQR) være mindre en 25 % af ”stiffness-værdien”.

Ascites og heterogent levervæv giver skanninger med høj IQR.

Mislykkede skanninger skyldes hyppigst adipositas (anvend da XL-proben), men også korte personer med smalt interkostalrum kan være vanskelige at scanne.

Tolkning

  • • < 7 KPa = ikke betydende fibrose

  • • 7-12 KPa = betydende fibrose

  • • > 12 KPa = mulighed for cirrose

Hvis der er betydende inflammation i leveren (AIH, NASH) kan det give anledning til høje værdier.

Specielt for kronisk hepatitis C gælder:

Ved foreslås i de danske guidelines for ”Behandling af kronisk hepatitis C”, at 7,0 kPa, målt efter 2 timers faste, vælges som øvre normalgrænse. Ved forhøjede værdier gentages undersøgelsen, med patienten fastende i 2 timer, efter 1-3 måneder. Flertallet af patienter med let forhøjede fibroskanningsværdier (lever stivhed måling, LSM) (7-10kPa) normaliseres ved gentagen måling over tid. Hvis målingen vedvarende ligger i dette interval foreslås leverbiopsi mhp., om der foreligger betydende fibrose (F2). Patienter med gentagen LSM >10 har øget leverrelateret morbiditet og mortalitet.

Værdier ≥17 kPa, hvor andre årsager til øget LSM kan udelukkes (inflammation i leveren, højresidig hjerteinsufficiens m.v.), skyldes med høj sandsynlighed cirrose.

Komplikationer 

Ingen kendte.

Dokumentation

Undersøgelsesresultatet dikteres til journalen (idet Fibroscanning rykkes til højre) og der anføres såvel resultat for stiffness i KPa som IQR og dertil antal lykkedes/antal forsøg (f.eks. 10/10), og sekretæren koder proceduren.

Det skal anføres om skanningen er gjort med medium/XL-proben.

Referencer

Sandrin L et al. Transient elastography: a new noninvasive method for assessment of hepatic fibrosis.

Ultrasound Med Biol 2003; 29(12):1705-1713.

Ganne-Carrie N et al. Accuracy of liver stiffness measurement for the diagnosis of cirrhosis in

patients with chronic liver diseases.

Hepatology 2006; 44(6):1511-1517

Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion. En guideline udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

http://www.dsgh.dk/images/guidelines/andet/Hepatitis%20Guidelines%206%20udgave%20oktober%202015%20final%20version%2006112015.pdf