Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi, standardprocedure

Beskrivelse1

Undersøgelsen kan rekvireres1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Forberedelse2

Forprøver3

Procedure3

Medikamenter som anvendes ved koloskopi3

Krav til overvågning/monitorering før, under og efter proceduren3

Forholdsregler efter undersøgelsen3

Beskrivelse af undersøgelsesresultat4

 

Koloskopi er en undersøgelse, hvor man ved hjælp af endoskop kan inspicere rectum,

colon samt terminale ileum. Der kan endvidere foretages terapeutiske og diagnostiske

procedurer gennem skopet.

 

Beskrivelse

Undersøgelsen kan rekvireres

Af Medicinsk Gastroenterologisk afdelings læger ved kontakt til lokal 26202

Alment praktiserende læger efter henvisning (i udvalgte tilfælde)

Andre hospitalsafdelinger i regionen efter henvisning.

Indikationer

a) jern-mangel anæmi

b) melaena (normal gastroskopi)

c) hæmatochezi

d) faeces positiv for blod

e) kronisk diaré

f) akut diaré ved immunokompromitteret patient

g) kronisk inflammatorisk tarmsygdom

h) colitis ulcerosa (sygdomsudbredning, dysplasikontrol)

i) mb. Crohn (sygdomsudbredning)

j) vurdering af behandlingsrespons

Kontraindikationer

Nyligt AMI (<3 mdr.)

Hb <6,0 mmol/l

Terapeutisk: trombocytter <40 x 109/l, APTT >60 s, INR >1,4

Forberedelse

Patienten modtager skriftlig patientvejledning med angivelse af mulige komplikationer.

Vedr. patienter i AK-behandling, se: ”Endoskopi af pt. I AK/thrombocythæmmende

behandling”.

 

 

Picture 1

 

Pt. skal selv sørge for at købe Picoprep på apoteket og følge ovennævnte vejledning.

3-5 dage før undersøgelsen skal pt. undgå kerneholdige madvarer (kiwifrugter, brød med kerner, hørfrø, sesamfrø etc.).

 

Får pt. jerntabletter, skal der holdes pause i ugen op til kikkertundersøgelsen.

Får pt. blodfortyndende medicin ud over Magnyl (fx Marcoumar, Marevan, Plavix eller Brilique) skal der kontrolleres INR 3-4 dage før undersøgelsen.

Får pt. insulin, skal pt. undlade at tage morgeninsulin, men medbringe halv morgendosis, som kan tages i forbindelse med et efterfølgende måltid. Er der tale om en tabletbehandlet sukkersyge, skal pt. tage sin medicin, som vedkommende plejer.

Have fungerende venflon

Krav til forudgående risikovurdering i henhold til ASA-klassifikation/-score. Patienter, der er indlagte på Medicinerhuset Aalborg Sygehus, ASA-scores af sygeplejersker fra Gastroenterologisk ambulatorium.

Forprøver

Normalt ingen.

Procedure

Forud for undersøgelsen tages puls og blodtryk. Ved patienter med arteriosklerotisk

hjertelidelse og patienter over 60 år gives O2 på næsekateter 2 l/min.

Patienten ligger oftest initialt på venstre side. Skopet føres til colon descendens, hvorefter patienten i reglen lægges i rygleje, og skopet videreføres. Under undersøgelsen kan skopets forløb kontrolleres ved UPD. Ved behov gives medikamenter som angivet i rubrik 5.

Hos patienter med diarre og hos patienter med makroskopiske tegn på inflammation

tages biopsier fra hele colon. Der bør tages 2 biopsier fra terminale ileum, coecum,

ascendens, transversum, descendens og sigmoideum. Fra rectum tages biopsi fra 15, 10

og 5 cm.

Ved rent diagnostiske undersøgelser (anæmi) tages kun biopsier af makroskopisk

abnorm slimhinde.

Polypper bør som hovedregel ikke biopteres, men fjernes umiddelbart. Polypper kan

fjernes ved diatermi enten ved anvendelse af polypektomislynge eller med en isoleret

biopsitang ("hot biopsy"). Undtagelsen er (store) polypper, hvor man mistænker

malignitet.

Ved enhver malignitetsmistanke bør der tages mindst 6 biopsier.

Medikamenter som anvendes ved koloskopi

Vedrørende sedering se særskilt instruks: Sedation og analgesi ved endoskopi.

 

Krav til overvågning/monitorering før, under og efter proceduren

I henhold til ”Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale”.

Forholdsregler efter undersøgelsen

Der tages puls og blodtryk lige efter undersøgelsen samt efter ordination.

Hvis der er givet sedering monitoreres i henhold til krav om udskrivningskriterier og patienterne skal hvile i observationsstuen i mindst 1 time efter undersøgelsen, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på undersøgelsesdagen.

Beskrivelse af undersøgelsesresultat

Beskrivelse indføres i journal som ved andre endoskopiske procedurer. For fremmede

afdelinger indføres på blåt ark for specialundersøgelser. Lægen udfylder skema

vedrørende undersøgelsens resultat og hvad der eventuelt er aftalt, og dette skema får

patienten med efter undersøgelsen.