Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Centralt venekateter (CVK) hos børn på intensiv afdeling

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Indikation1

Kontraindikationer1

Information1

Anlæggelse af CVK2

Fremstilling2

Procedure2

Pleje og observation2

Blodprøvetagning2

Monitorering2

Seponering3

Procedure3

Referencer3

Formål

 • • at CVK anlægges korrekt på børn

 • • at det anlagte CVK fungerer optimalt

 • • at undgå komplikationer omkring et anlagt CVK

 • • at CVK seponeres korrekt

Definition af begreber

Børn: I denne instruks børn op til 6-7 år.

Beskrivelse

I det følgende lægges særlig vægt på de aspekter der er særlige for børn. For generelle retningslinjer for centralt venekateter henvises til den generelle tværgående instruks Centralt venekateter (CVK)

Indikation

CVK anlægges når en perifer adgang ikke er tilstrækkelig eller mulig pga.:

 • • langvarig behandling

 • • hyppig eller kontinuerlig medicinindgift, i særdeleshed vasoaktive stoffer

 • • væskeindgift

 • • blodtransfusion

 • • behov for parenteral ernæring

 • • evt. til blodprøvetagning

 • • CVP-måling

 • • behov for hæmodynamisk monitorering med PiCCO teknik

Der er oftest indikation for anlæggelse af CVK hos et barn indlagt i intensiv afdeling.

Kontraindikationer

Anlæggelse af centralt venekateter er ikke 1. valg som akut vaskulær adgang. Akut vaskulær adgang vil altid være perifer venøs, alternativt intra-ossøs.

Information

Forældrene og evt. barnet informeres om anlæggelsen af CVK, samt om årsagen hertil.

Anlæggelse af CVK

Fremstilling

Procedurebakken til børne-CVK findes i procedureskabet på gangen. Se vedlagte bilag: Børne CVK- bakkens indhold.

Fremstilling er som for voksne patienter med følgende undtagelser:

 • • der anvendes specielle børne-CVK

 • • skal katetret anlægges i vena subclavia lejres barnet med et sammenrullet håndklæde eller lignende mellem skulderbladene

 • • der anvendes som hovedregel lokalanæstesi ved indstikssted

 • • der anvendes plaster i børnestørrelse

Procedure

 • • Barnet er smertedækket og/eller sederet inden proceduren

Proceduren udføres som for voksne patienter Centralt venekateter (CVK) og efter de hygiejniske retningslinjer Intravaskulære katetre (5.1)

 • • Der anvendes som hovedregel lokalbedøvelse, også til sederede børn

 • • Det anbefales at anlægge CVK under ultralydsvejledning

Pleje og observation

På alle indgange anvendes altid injektionsmembran (posiflow) – se afsnittet Adgangsport, herunder nålefri membran i instruksen Intravaskulære katetre (5.1)

Tilbageløb i alle kateterløb tjekkes i hver vagt. Dog ikke hvor der løber inotropi.

Al omgang som f.eks. til- og frakobling bør begrænses til et minimum, da risikoen for infektion øges.

Ved til- og frakobling samt medicinindgift anvendes altid ”sprit-swabs”.

Der anvendes altid sprøjtepumpe så den indgivne væskemængde kendes præcist.

Ved gennemskylning af CVK’et efter f.eks. medicinindgift og kontrol af tilbageløb skylles med mindst mulig mængde for at begrænse væskeindgift. Al indgift af væske noteres.

Der hepariniseres ikke rutinemæssigt, dette skal ordineres. Såfremt der ikke løber nogen form for væske i et løb, skylles dette igennem med steril NaCl en gang i døgnet.

Blodprøvetagning

Pga. infektionsrisikoen, samt spild bør blodprøvetagning på CVK begrænses.

Det tilstræbes altid at anvende arteriekateter med lukket system (vamp) til blodprøvetagning. Er det ikke muligt er proceduren således:

3 ml spildblod trækkes ud og kastes, herefter trækkes det nødvendige antal blodprøver ud. Efter blodprøvetagning skylles kateteret med 2-5 ml isotonisk NaCl afhængig af kateterets størrelse.

Blodprøver kan ikke trækkes ud gennem injektionsmembran/filter.

Monitorering

CVP: Er målingen af CVP indiceret, anvendes sprøjtepumpe efter samme princip som beskrevet i Arteriekateter til børn < 25 kg.

PiCCO: Se instruks Udvidet hæmodynamisk monitorering med PiCCO.

Seponering

Det bør pga. infektionsrisikoen dagligt vurderes om der fortsat er behov for CVK.

Procedure

Der skal være to personer til proceduren.

Det vurderes om barnet har brug for beroligende medicin under proceduren.

Ellers følges samme retningslinjer som for voksne patienter - Centralt venekateter (CVK).

Fjernes kateteret på mistanke af infektion følges gældende retningslinje - Intravaskulære katetre (5.1) – afsnit Fjernelse af kateter ved mistanke om infektion

Referencer

Infektionshygiejnen, Region Nordjylland:

Intravaskulære katetre (5.1)

Anæstesi- og intensivspecialet, Region Nordjylland:

Centralt venekateter (CVK)

Arteriekateter til børn < 25 kg

Udvidet hæmodynamisk monitorering med PiCCO.

Skema: Prøvetagning på intensive afdelinger, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Sygehus.