Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Familieambulatorium for Region Nordjylland


Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler og afhængighedsskabende medikamenter og deres børn.
Gravide og børn tilhørende målgruppen henvises til Familieambulatoriet, Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord. Gælder gravide for hele Region Nordjylland. Familieambulatoriefunktionen er således Regionsfunktion.

Baggrund

Et forbrug af alkohol eller andre rusmidler under graviditeten kan resultere i en række skader hos fosteret og kan give komplikationer under graviditet, fødsel og neonatalperiode med risiko for varige skader hos barnet til følge.
Rusmiddelproblemer hos moderen og/eller faderen er obstetriske, generelt helbredsmæssige og psykosociale risikofaktorer i forhold til graviditet og fødsel og i forhold til kvindens livsomstændigheder og barnets udvikling.
Tidlig tværfaglig og tværsektoriel indsats med udgangspunkt i kvindens individuelle behov er nødvendig med henblik på at tilrettelægge et forløb for graviditet, fødsel og barselsperiode og for tiden herefter.
Gravide med forbrug af rusmidler er en obstetrisk risikogruppe. Der ses en socio-økonomisk gradient i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Social ulighed har betydning for graviditetens udfald. Dette er bl.a. påvist i en dansk undersøgelse, der dokumenterer øget dødelighed for både den nyfødte og den særlig udsatte mor. Børn født af socialt belastede kvinder har hyppigere forekomst af præmatur fødsel, intrauterin fosterdød, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Psykosociale belastningsfaktorer, livsstilsfaktorer og medicinske risikofaktorer findes ofte hos den samme gravide.

Hos gravide med kroniske smerter og afhængighedsskabende medicin, ses ofte behov for tværfaglig indsats pga. sygemelding, behov for hjælpemidler og medicinregulering. Risikoen for smerteforværring under graviditeten og behov for dosisjustering forekommer ofte. Der er fokus på neonatale abstinenser og indlæggelse i pædiatrisk regi efter fødslen.

Tilgang til den gravide

Der anlægges et helhedsorienteret perspektiv, der inddrager kvinden, barnefaderen, øvrige relationer, omgivelser og den konkrete situation. Dialog er det vigtigste redskab i arbejdet med udvikling og forandring. Den gravide skal opfordres til og støttes i at være aktiv i forhold til at løse de konkrete problemer. Der tages således udgangspunkt i kvinden og hendes relationer. Respekt og støtte til kvinden, barnefaderen og hele familien skaber grundlag for at kunne give barnet den bedste start og de bedste rammer.

Målet for indsatsen

P

At bidrage til at styrke og forberede kvinden og hendes partner til forældreskab.

P

Ved behov for særlig hjælp, at være med til at afdække, hvad der er brug for, og bidrage til at få passende hjælp og støtte effektueret.

P

At forebygge, opspore og behandle obstetriske komplikationer.

P

At vurdere behov for samarbejde med andre specialer, f.eks. psykiatri, infektionsmedicin.

P

At medvirke til at sikre barnets tarv.

 


Visitation

Familieambulatoriets målgruppe (se i øvrigt bilag 1)

P

Gravide i opioidbehandling på grund af kroniske smerter. (Opioider er stærk smertestillende medicin f.eks. morfin).

P

Gravide med skizofreni, bipolar sygdom eller svær borderline problematik.

P

Gravide med aktuelt forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin.

P

Gravide med et tidligere forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin. Det vil sige inden for 2 år, men den gravide kan også tilknyttes Familieambulatoriet, hvis den gravide stadig har trang.

P

Gravide der drikker mere end 3 genstande om ugen og/eller drikker mere end 5 genstande på en gang efter graviditetsuge 8.

P

Gravide hvor barnefar har en aktuel rusmiddelproblematik.

P

Børn der i graviditeten har været eksponeret for rusmidler, substitutionsbehandling, morfica o.a.


Alle regionens gravide og børn i målgruppen henvises til Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord.

Hvem kan henvise gravide og børn?

P

Gravide:

 

-

Almen praksis

-

Jordemødre

-

Sygehusafdelinger

-

Socialfaglige koordinatorer

-

Sundhedsplejersker

-

Gadesygeplejersker

-

Socialrådgiver

-

Forvaltninger

-

Misbrugsbehandlere

-

Kriminalforsorg

-

Krisecentre

-

Den gravide kan selv henvende sig

 

 

P

Børn:

 

-

Børn af gravide med risikoforbrug eller misbrug af rusmidler og/eller afhængighedsskabende medicin kan henvises op til skolealder. Er barnet ikke tilknyttet Familieambulatoriet, sker henvisning til pædiater og psykolog gennem almen praksis.

Henvisning

P

Gennem svangrejournal

P

Henvisning,

P

Elektronisk post.

P

Post


Så tidligt i graviditeten som muligt.
Langt de fleste henvises fra almen praksis via svangrejournal allerede i graviditetsuge 6-8.

Henvisning af gravide til Familieambulatoriet, Gynækologi, Graviditet og Fødsel, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord

P

Svangrepapirer visiteres af lægerne, obstetrisk søjle.

P

Gravide fra målgruppen visiteres altid til Familieambulatoriets jordemødre og til familieambulatorielægerne i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel, ligesom de næsten altid vil blive visiteret til socialfaglige koordinatorer.

P

Kvinden kan ses i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd akut, subakut eller planlagt og da som regel i forbindelse med nakkefoldsscanning. Årsag til akut eller subakut konsultation kan udover obstetriske komplikationer være aktuelt misbrug eller i tilfælde hvor kvinden er i tvivl om hun vil bevare graviditeten.


Forløb for gravide
Forløb tilrettelægges individuelt.
Overordnet inddeles de gravide med risikoforbrug/misbrug af alkohol, andre rusmidler eller medicin i grupper med henholdsvis let, moderat og alvorlig belastning. Graden af belastning har betydning for forløbet.
Gravide med tidligere, men ikke aktuelt misbrug, følger forløb for gravide med let-moderat belastning. Har der ikke været misbrug i den aktuelle graviditet, ses barnet dog ikke af psykolog og pædiater.
Der underskrives samtykkeerklæring ved opstart i Familieambulatoriet til brug for det tværfaglige samarbejde f.eks. Familieafdelingen i kommunen. Der kan afholdes flere konsultationer med henblik på dette.


Gravide med belastning:

 

-

Gravide med let belastning:
Gravide med let belastning er gravide, der har et risikoforbrug af alkohol eller et velreguleret forbrug af ordineret forbrug af ordineret medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten, men som medfører lav sandsynlighed for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader.

 

-

Gravide med moderat belastning:
De gravide med moderat belastning er gravide med nuværende risikoforbrug eller et tidligere misbrug af rusmidler eller medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten, og som medfører en middel risiko for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader. De gravide med moderat belastning har tillige psykisk og/eller moderat belastning.
Denne gruppe kan have brug for en mere intensiv tværfaglig indsats og en mere aktiv inddragelse af kommunen med henblik på iværksættelse af nødvendige tiltag efter fødslen i form af ekstra sundhedsplejerskebesøg og/eller anden opfølgning.

 

-

Gravide med alvorlig belastning:
Gravide med alvorlig belastning har et aktuelt rusmiddelforbrug eller forbrug af medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten, og som vurderes at indebære en høj risiko for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader.
Gravide med alvorlig belastning har høj grad af psykisk og/eller social belastning.
Disse kvinder kan have brug for indlæggelse på Obstetrisk Afdeling i dele af graviditeten, ligesom indskrivning på behandlingscenter og/eller ambulant misbrugsbehandling kan komme på tale. Der er her brug for tæt og tværgående sundhedsfaglig indsats og et kontinuerligt samarbejde med forvaltning om behandlingsplan.Der redegøres ikke her for indholdet i de enkelte konsultationer i Familieambulatoriet, men enkelte ting skal fremhæves:

P

Jordemoder:

 

-

Jordemødre tilknyttet Familieambulatoriet følger kvinden i hele graviditetsforløbet. Her indgår de obligatoriske graviditetsundersøgelser, ammesamtale, fødselsforberedelse og rundvisning på Fødegang, B11 og Neonatalafsnit. Jordemoderkonsultationen afholdes som udgangspunkt i Familieambulatoriet, men ved særlige omstændigheder også som hjemmebesøg. Fødslen varetages af Fødegangens jordemødre.

P

Socialfaglige koordinatorer:

 

-

Koordinerer indsatsen omkring den gravide og ved behov også for barn og familie efter fødslen. Er mødeleder ved tværsektorielle møder, indtil kvinden er udskrevet fra hospitalet.

 

-

Optager socialfaglig anamnese.

 

-

Den socialfaglige koordinator har familieterapeutisk uddannelse, såvel som uddannet misbrugsbehandler. Disse kompetencer udnyttes selvfølgelig også. Der gives ikke misbrugsbehandling i Familieambulatoriet, men behov for misbrugsbehandling vurderes og drøftes med kvinden.

Misbrugsbehandlingen varetages af de regionale misbrugscentre.

 

-

Obstetriker: Den gravide tilknyttes en fast familieambulatorielæge. Lægen har ansvaret for et koordineret samarbejde med andre hospitalsafdelinger og almen praktiserende læge. Såfremt kvinden har kroniske sygdomme, varetages de obstetriske kontroller også af familieambulatoriets læge.


Sagen er altid åben i 3 måneder efter fødslen uden henvisning.


Fødsel
Kvinden tilrådes som udgangspunkt fødsel i Aalborg. Gravide, med let belastning og forventet ukompliceret fødsel og neonatalperiode, kan visiteres til fødsel på regionshospital ved forudgået aftale fødestedet og Familieambulatoriet imellem.


Obstetrisk Sengeafsnit, Barselsafsnit, Neonatalafdeling
Der er i hele forløbet samarbejde med sygehusets relevante sengeafdelinger. Hver af ovennævnte afdelinger har sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor feltet og med tilknytning til Familieambulatoriet.

Tværsektorielle møder
Der afholdes, i graviditeten ved behov, tværsektorielle møder med Familieafdeling og andre relevante instanser, f.eks. misbrugsbehandlere, kriminalforsorg, sundhedsplejerske deltager. Der lægges plan for forløb under graviditet og efter fødsel. Den gravide og pårørende deltager i mødet.

Familieafdelingens socialrådgiver er myndighedsperson.

Samtykkeerklæring nødvendig. Vedr. samtykke i øvrigt: Se senere.

Forløb for børn

Pædiater og psykolog:
Efter fødslen overgår det lægelige ansvar til pædiater, der har ansvaret for de opfølgende børneundersøgelser indtil barnet når skolealderen.
Psykolog og pædiater samarbejder i hele forløbet.
Psykolog varetager psykologisk undersøgelse og tests af børnene.
Der indsamles i dette forløb meget omfattende viden om børnenes udvikling.

Pædiater
Typiske forløb:

Børn eksponeret for risikoforbrug eller misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler ses af pædiater, når de er 5 måneder og 3,5 år.

Børn med moderat belastning ses desuden i 2-3 måneders alderen og 2-årsalderen.

Gruppen af børn med alvorlig belastning ses oftere, i alt 6 gange
Undersøgelseskadancen beror på en individuel pædiatrisk vurdering af det enkelte barn. Udvikler barnet sig alderssvarende, kan den videre opfølgning overgå til almen praksis. Barnets egen læge orienteres om, at barnet til enhver tid kan henvises til Familieambulatoriet ved behov eller ved forværring af tilstand.
Børn, der ikke har været udsat for alkohol/andre rusmidler i graviditeten ses ikke på Pædiatrisk Afdeling men følges i almen praksis.

Psykolog
Psykologen har ansvar for vurdering af barnets psykologiske udvikling. Barnets psykologiske udvikling vurderes ved observation og tests. Antal og metoder afpasses individuelt.
Typiske forløb:
Børn med let belastning ses, når de er 5 måneder, 3 år og før skolestart. Børn med moderat belastning ses, når de er 5 måneder, 13 måneder, 3 år, 5 år og før skolestart. Børn med alvorlig belastning ses i alt 9 gange.
Børn, der ikke har været udsat for alkohol/andre rusmidler i graviditeten ses ikke af psykolog.
Efter fødslen varetager psykologen funktioner både i forhold til barnets biologiske forældre og i forhold til andre omsorgspersoner for barnet.
Der gives tilbud om vejledning i relationelle kompetencer og mestring i forhold til den konkrete situation, herunder brobygning til andre samarbejdspartnere.
 

Børn hvis mødre ikke er fulgt i Familieambulatoriet
Børn kan henvises op til skolealderen.
Henvises via almen praksis til afdelingslæge, Pædiatrisk Afdeling.

Tværsektorielle møder
Afholdes efter behov. Socialfaglige koordinatorer ved behov.

Flytning til anden region:

Hvis kvinden i graviditeten flytter region, skal hun henvises til regionens Familieambulatorium. Såfremt flytningen sker efter fødslen, kan børn henvises til opfølgning i ny region – dog har enkelte ikke dette tilbud, i så fald tilfalder det egen læge at tilse barnet efter behov.

Samtykke


Det skal fremgå af den obstetriske journal, at kvinden giver samtykke til
:

P

Samtale med socialfaglige koordinatorer.

P

At pædiatrisk afdelingslæge og psykolog må læse kvindens obstetriske journal.

P

Kontakt til sundhedsplejerske.


Ved kontakt til socialforvaltning skal der indhentes samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring.

Figur 1: Forløbsplan for sundhedsfaglig behandling i graviditeten

 

Let
belastning

Moderat
belastning

Alvorlig
belastning

 

Gestationsalder
(fulde uger)

Obstetriker

Jordemoder

Obstetriker

Jordemoder

Obstetriker

Jordemoder

Ultralyd

Tidligst muligt

X

 

X

 

X

 

 

Uge 6 – 18

 

X

 

X

 

X

X

Uge 19

X

 

X

 

X

 

X

Uge 21

 

X

 

X

 

X

 

Uge 23

 

 

 

X

X

 

 

Uge 25

 

 

 

 

 

X

 

Uge 27

 

 

 

X

X

 

 

Uge 29

X

X

 

X

 

X

 

Uge 32

 

 

X

 

X

 

X

Uge 33

 

 

 

X

 

X

 

Uge 35

X

 

X

 

X

 

X

Uge 37

 

X

 

X

 

X

 

Uge 39

 

X

 

X

X

 

 

Uge 41

 

X

 

X

 

X

 

Fødsel

 

X

 

X

 

X

 

1-10 dage efter fødsel

 

X

 

X

 

X

 

Ovenstående oversigt kan tilpasses efter behov.

Figur 2: Forløbsplan for børneundersøgelser
 

 

Let
belastning

Moderat
belastning

Alvorlig
belastning

Alder

Børnelæge

Psykolog

Almen praksis

Børnelæge

Psykolog

Almen praksis

Børnelæge

Psykolog

Almen praksis

2-3 mdr.

 

 

X

X

 

X

X

 

X

5 mdr.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 mdr.

 

 

X

 

 

X

(X)

(X)

X

15 mdr.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

2 år

 

 

X

X

X

 

X

X

 

3,5 år

X

X

X

(X)

(X)

 

X

X

 

4 år

 

 

X

 

 

X

 

 

X

5 år

 

 

X

 

 

X

X

X

X

(X): Individuel vurdering om behovLovstof
 

1.

Tavshedspligt
Af Sundhedslovens § 40-44 fremgår det at:

 

-

En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de erfarer angående helbredsforhold og øvrige rent private forhold.

 

-

Sundhedspersoner kan med patientens samtykke videregive helbredsoplysninger og øvrige rent private forhold til andre formål end patientbehandling til myndigheder. Samtykket skal være skriftligt.

 

-

Videregivelse af helbredsoplysninger og øvrige rent private forhold kan ske uden patientens samtykke til myndigheder, når det følger af lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.

 

-

Bestemmelsen går i denne sammenhæng specifikt på sundhedspersonalets skærpede underretningspligt i forhold til det ufødte/fødte barn. Krav om samtykke kan fraviges, når sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt taler herfor.

2.

Skal der udveksles oplysninger mellem sektorer, kræves samtykke fra den gravide. Dette gælder f.eks. når socialforvaltningen skal involveres.

3.

Skærpet underretningspligt
Af Servicelovens § 153 fremgår det at:

 

-

Personer, der udøver offentlig tjeneste skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn har behov for særlig støtte.

 

-

Personer, der udøver offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser eller i øvrigt vil leve under utilfredsstillende forhold.

 

Regler om tavshedspligt viger altid for regler om skærpet underretningspligt.

 

Der skal arbejdes for, at kvinden/parret frivilligt accepterer henvendelse til socialforvaltning inden underretning.


 

Juni 2022, Carina Zakhary

 

Inklusionskriterier, bilag 1

Ethvert forbrug af alkohol og rusmidler frarådes i graviditeten. Ved forbrug mindre end grænserne nævnt i inklusionskriterierne til Familieambulatoriet forventes øvrige personale i svangreomsorgen at rådgive om afholdenhed.

 

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse