Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om rygkirurgiske patientforløb i Frederikshavn

Formål1

Kirurgi1

Operationer som kan håndteres i Frederikshavn1

Operationer som ikke kan håndteres i Frederikshavn1

Komorbiditet1

Patienter som kan håndteres i Frederikshavn1

Patienter som ikke kan håndteres i Frederikshavn1

Postoperativ smertebehandling2

Elementer i standard postoperativ smertebehandling2

Operationsstart2

Andet2

Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre gode patientforløb og godt samarbejde specialerne i mellem. Desuden er det et mål, at kapaciteten i Frederikshavn udnyttes hensigtsmæssigt, herunder at få præciseret hvilke patienter og operations-typer, der kan håndteres inden for rammerne i Frederikshavn.

Kirurgi

Der er enighed om, at det overordnet kun er faglige krav med hensyn til specialiseringsgrad, vagtberedskaber, beredskab i forhold til komplikationer og lignende der er begrænsende i forhold til hvilke operationstyper, der kan håndteres i Frederikshavn.

Operationer som kan håndteres i Frederikshavn

 • • Lumbale deser med bagerste adgang til og med Th12

 • • Al fjernelse af osteosyntesemateriale med bagerste adgang

 • • Diverse mindre indgreb som for eksempel vertebroplastikker

Operationer som ikke kan håndteres i Frederikshavn

 • • Thorakal og cervikal kirurgi (dog visse mindre torakale efter konkret aftale)

Desuden aftales, at indføring af nye operationstyper, procedurer eller lignende sker efter forudgående aftale og dialog, også selvom de er indenfor rammerne af ovenstående.

Komorbiditet

Der er enighed om, at det er patientsikkerhedsmæssige hensyn, der er begrænsende i forhold til hvilke patienter, der kan rummes i Frederikshavn. Det er således en afvejning mellem den aktuelle patients eventuelle grundlidelser i forhold til rammerne i Frederikshavn, der er afgørende.

Patienter som kan håndteres i Frederikshavn

 • • Alle ASA 1 og 2 patienter

 • • ASA 3 patienter som er tilfredsstillende udredt og behandlingsmæssigt optimeret og som præoperativt er vurderet og fundet egnet til operation i Frederikshavn af anæstesiologisk speciallæge

Patienter som ikke kan håndteres i Frederikshavn

 • • Alle øvrige ASA 3 patienter end de ovenfornævnte

 • • ASA 4 og 5 patienter

For at sikre en grundig præoperativ vurdering og rettidig opstart af eventuel udredning og/eller optimering af behandlingen aftales, at rygkirurgerne i forbindelse med patientens besøg i ambulatoriet ASA klassificerer alle patienter. For ASA 3 patienternes vedkommende sikres at anæstesilægerne får en advis med anmodning om vurdering af den pågældende patient med ca. 14 dages varsel i forhold til den planlagte operationsdag.

Postoperativ smertebehandling

Den postoperative smertebehandling skal være uafhængig af forskellige specialers eller personers divergerende opfattelser. Smertebehandlingen skal være et element i et kontinuerligt patientforløb uafhængigt af om patienten fysisk befinder sig i opvågning eller sengeafsnit.

Det forventes at den enkelte rygkirurg og anæstesilæge er loyal i forhold til de aftalte procedurer.

Elementer i standard postoperativ smertebehandling

 • • Epi-morfin 1-4 mg x 4 i døgnet eller tilsvarende døgndosis som kontinuering infusion via epiduralt kateter

 • • 4-8 ml 0,25 % Bupivacain epiduralt som bolus, der kan gentages efter vurdering af patientens neurologiske tilstand (normal bevægelse af ben)

 • • Inj. Haldid 1,5 mikrogram/kg eller inj. Morfin 0,1 mg/kg intravenøst 30 minutter før forventet opvågning

 • • Inj. Morfin 0,05 mg/kg intravenøst p.n.

 • • Inj Toradol 30 mg intravenøst som engangsdosis efter konkret aftale for den enkelte patient med rygkirurgen

 • • Såfremt der ikke opnås tilfredsstillende smertelindring med ovenstående kan der suppleres med Sufenta epiduralt, mens patienten er i opvågningsafsnittet. I givet fald skal Sufentainfusionen være stoppet og patienten overgået til standard smertebehandlingen i god tid inden overflytning til sengeafsnit

Ovenstående er de elementer, der er til rådighed og som i relevant omfang kan indgå i den enkelte patients postoperative smertebehandlingsplan. Eventuelle afvigelser skal være konkret begrundede og ske efter forudgående dialog mellem rygkirurg og anæstesiolog.

Ved de operationer hvor epidural smertebehandling er indiceret, anlægges kateteret af rygkirurgen peroperativt.

Operationsstart

Patienten er på stuen senest 8.15 og ifølge sikker kirurgi reglerne skal alle implicerede, herunder operationspersonale, kirurg og anæstesipersonale være til stede til kick off.

Senest 9.00 skal patienten være bedøvet og klar til lejring.

De nævnte tidspunkter forskydes med 45 minutter på dage med staffmeeting

Andet

I bookingen skal der være speciel opmærksomhed på at opvågningen lukker kl. 18.00 på fredage og der derfor kan håndteres mindre kirurgi og mindre grader af komorbiditet i forhold til øvrige dage. I tvivltilfælde konfereres med anæstesilæge. Desuden skal patienter, der er i risiko for at skulle overflyttes på fredage vurderes senest kl. 14 med henblik på at give fornøden tid til overflytning inden opvågningen lukker.

Det tilstræbes at samle ”halve” lejer til hele

Det tilstræbes at give varsel i god tid ved ændringer eller aflysninger.