Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til patienter med artrose i tommelfingerens rodled opereret med alloplastik

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Patientgruppe2

Overordnet fremgangsmåde2

Før patientkontakt2

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

Specielle forholdsregler2

Ergoterapeutisk undersøgelse2

Formål2

Indhold3

Konklusion3

Ergoterapeutisk genoptræning4

Formål4

Relevant tværfagligt samarbejde5

Referencer5

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den ergoterapeutiske intervention til patienter, der har fået foretaget alloplastik i tommelfingerens rodled (articulatio carpometacarpalis digitorium I), med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de ergoterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle ergoterapeuter i afdelingen, med særligt fokus på Team OE’s ergoterapeuter, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandlingen af disse patienter.

 

Definition af begreber

Funktionsevne: Overordnet term for kroppens funktioner, kroppens anatomi, aktiviteter og deltagelse. Termen angiver aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer (1).

Funktionsevnenedsættelse: Overordnet term for en persons funktionsevnenedsættelse på kropsniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau. Termen angiver de negative aspekter af samspillet mellem en person og personens kontekstuelle faktorer (1).

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (2).

 

Beskrivelse

Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter, der har fået isat protese i tommelfingerens rodled på grund af artrose.

Patienterne har ofte haft smerter og funktionsevnenedsættelse i flere år inden operationen. Når ergoterapeuten møder patienten første gang efter operationen, er den opererede hånd bandageret med en gipsskinne immobiliserende 1. fingerstråle til interphalangealledsniveau (IP-ledsniveau). Når ergoterapeuten fjerner gipsen, ses ofte atrofi af thenarmuskulaturen. Bevægeligheden i 1. fingerstråles led samt i håndleddet vil være nedsat, men de fire ulnare fingre bevæges som oftest normalt og der er sjældent væsentlige smerter.

Der er sjældent behov for et specialiseret genoptræningsforløb. De fleste patienter kan klare sig med et veltilrettelagt og graduerbart hjemmetræningsprogram.

En del patienter har artrose i begge tommelfingres rodled.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises efter lægeordination fra Håndkirurgisk Dagafsnit, Aalborg Universitetshospital, Dronninglund.

Ved første ambulante kontakt, tre uger postoperativt, vurderer ergoterapeuten patientens funktionsevne samt behov for hjælpemidler. Ergoterapeuten afprøver, tilpasser og udleverer en præfabrikeret tommelortose i blødt materiale, som patienten kan bruge efter behov. Ergoterapeuten instruerer patienten i bevægeøvelser ved dette besøg.

De fleste patienter afsluttes fra Fysio- og Ergoterapi efter dette besøg. Enkelte vil dog have behov for genoptræning. Ergoterapeuten udarbejder i så fald en genoptræningsplan.

 

Før patientkontakt

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Der indhentes oplysninger om

 • • operationsbeskrivelse, specielt med hensyn til komplikationer

 • • patientens almene tilstand efter operationen

 

Specielle forholdsregler

På grund af luksationsrisiko må tommelfingeren ikke tvinges i fuld adduktion det første halve år efter operationen. Patienten må derfor ikke træne forceret adduktionsbevægelse.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand, specielt med henblik på funktionsevne og behov for ergoterapeutisk genoptræning. Der er særligt fokus på følgende

 • • ødem i hånden

 • • bevægelighed i skulder-, albue-, hånd- og fingerled

 • • mestring af øvelser

 • • inddragelse af hånden i daglige aktiviteter

 • • behov for hjælpemidler i forbindelse med daglige aktiviteter

 

Indhold

I anamnesen klarlægges

 • • patientens tidligere funktionsevne

 • • patientens sociale forhold

 • • patientens aktuelle funktionsevnenedsættelse

 • • patientens smerter: lokalisation, intensitet, hyppighed, varighed og information om hvorvidt patienten er i medicinsk smertebehandling

 • • patientens forventninger til og mål med ergoterapi

 

Inspektion og palpation

 • • ødem i fingre og hånd

 • • sårets udseende, specielt med hensyn til tegn på infektion

 • • tegn på inflammation: rødme, hævelse og temperaturøgning lokalt

 • • hudens tilstand: farve, svedtendens, tørhed

 

Ledbevægelighedsundersøgelse

 • • aktiv og passiv bevægelighed i skulder-, albue-, hånd- og fingerled

 

ADL-vurdering

 • • funktionsevnenedsættelsens påvirkning af patientens daglige aktiviteter identificeres med henblik på tilrettelæggelse af hjemmetræningsprogram samt eventuelt udlån af hjælpemidler

 • • samme værdier er angivet præoperativt og registreret på dette måleskema

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne og med baggrund heri vurderes det, om patienten har et særligt behov for genoptræning.

 

Ergoterapeutisk genoptræning

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske behandling er at beskytte de helende strukturer og samtidig muliggøre tidlig bevægelse af hånden, og dermed gøre patienten i stand til selvstændigt eller med hjælpemidler at mestre almindelige daglige aktiviteter, der er meningsfulde og formålstjenlige for patienten. Herunder er der følgende målsætninger

 • • at forebygge og behandle postoperative gener og komplikationer

 • • at patienten opnår normal ledbevægelighed og dermed bliver i stand til at inddrage hånden naturligt i hverdagen. Der er særligt fokus på grebsfunktionen

 • • at patienten er velinstrueret i selvtræning og mestrer dette

 • • at patienten lærer en hensigtsmæssig aktivitetsadfærd og dermed lærer at håndtere smerterne i rehabiliteringsperioden

 

Information og vejledning

Ved første kontakt udleverer ergoterapeuten skriftlig patientinformation om genoptræning efter protesekirurgi i tommelfingerens rodled, medmindre denne er udleveret i forbindelse med operationen. Ved behov gennemgår ergoterapeuten pjecen sammen med patienten.

Ergoterapeuten informerer patienten om, at ubelastet brug af hånden må og bør finde sted fra 3 uger postoperativt, men at han/hun skal vente yderligere 4 uger med tung belastning. Mange patienter vil kunne gå på arbejde tidligt i forløbet.

Ergoterapeuten vejleder i tilrettelæggelse og graduering af daglige aktiviteter eksempelvis madlavning og rengøring under hensyntagen til patientens funktionsevnenedsættelse.

 

Skinnebehandling

Formålet med skinnebehandling er at minimere smerter ved at undgå, at tommelfingeren bringes i yderstillinger og samtidig muliggøre inddragelse af hånden i daglige aktiviteter.

3 uger efter operationen seponerer ergoterapeuten gipsen og afprøver, tilpasser og udleverer en aftagelig, præfabrikeret tommelortose i blødt materiale, som patienten må bruge efter behov.

Skinnebehandling bygger på evidensniveau 5 og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (3, 4).

 

Ødemprofylakse og ødembehandling

Formålet med ødemprofylakse/-behandling er at forebygge og eliminere ødem i vævet, således at patienten opnår de bedste betingelser for bevægelighed i hånd- og fingerled samt at reducere eventuelle smerter.

Ved første kontakt introducerer og afprøver ergoterapeuten ødemprofylaktiske øvelser i samarbejde med patienten. Ødemprofylakse og -behandling består primært i venepumpeøvelser. Disse udføres ved, at patienten løfter armen op over hovedet og knytter og strækker fingrene i en jævn rytme 30 gange hver halve til hele time efter behov.

Der vil sjældent være behov for yderligere ødembehandling, men hvis det er tilfældet, kan ergoterapeuten supplere behandlingen med forskellige former for kompression. Det mest benyttede til fingrene er Dananet eller Coban og til hånd/underarm kompressionshandske.

Ergoterapeuten kan desuden udføre Manuel Ødem Mobilisering (MEM), som er en let massage, der stimulerer lymfesystemet til øget væskeoptag.

Til at støtte de øvrige tiltag med henblik på ødemreduktion, kan anvendes elastisk tape.

Ødemprofylakse og -behandling bygger på evidensniveau 5 og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (4, 5).

 

Træning af ledbevægelighed

Formålet med træning af ledbevægelighed er at modvirke og reducere ødem og adhærencedannelse i led og bløddele, samt forbygge kapselskrumpning.

Ved første besøg instruerer ergoterapeuten patienten i bevægeøvelser for overekstremiteten med særligt fokus på håndled og fingre. Der må laves aktive øvelser inden for smertegrænsen. Opposition til basis af 5. finger må ikke trænes, før tommelfingeren let kan opponeres til spidsen af de fire ulnare fingre. Ved behov instruerer ergoterapeuten patienten i at lave passive øvelser for de 4 ulnare fingre.

På grund af luksationsrisiko må tommelfingeren ikke tvinges i fuld adduktion det første halve år efter operationen. Patienten må derfor ikke træne forceret adduktionsbevægelse.

Såfremt bevægeligheden i finger- og håndled er væsentligt nedsat, og patienten ikke kan mestre øvelserne selvstændigt, tilbydes patienten et specialiseret genoptræningsforløb i Fysioterapi- og Ergoterapi.

Træning af ledbevægelighed bygger på evidensniveau 5 og konsensus blandt erfarne ergoterapeuter (3, 4).

 

Relevant tværfagligt samarbejde

Ergoterapeuten samarbejder med opererende læge.

Ved komplikationer i forbindelse med den ergoterapeutiske genoptræning, vurderes patienten af opererende læge i samarbejde med tilknyttede ergoterapeut.

 

Referencer

 1. 1. 1 ICF – den danske vejledning og eksempler fra praksis. International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Sundhedsstyrelsen, april 2005.

 2. 2. Den Danske Kvalitetsmodel, 2009.

 3. 3. Neumann DA, Bielefeld T. The Carpometacarpal Joint of the Thumb: Stability, Deformity and Therapeutic Intervention. J Orthop Sports Ther 2003;33(7):386-399.

 4. 4. Skirven et al. Rehabilitation of the Hand and Upper Extremity, 6th edition, 2011.

 5. 5. Kase K et al. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method, 2003.