Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

Formål

Formålet med denne instruks er at præcisere procedurerne vedrørende færdigmelding af udskrivningsparate patienter med henblik på at sikre en korrekt registrering og kommunal afregning af færdigbehandlingsdage.

Definition af begreber

”Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten.” (”Registrering af færdigbehandlede patienter”, Sundhedsstyrelsen, december 2009).

PAS: Patient Administrativt System, som anvendes til registrering, journalføring etc. i forbindelse med patienters kontakt med sygehusvæsenet i Region Nordjylland

TSM: TSM står for Tvær Sektorielle Meddelelser og er det it-system som anvendes til elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommuner i Region Nordjylland.

Melding om færdigbehandling: En meddelelsestype i TSM, som anvendes til færdigmelding af patienter til kommuner.

 

I psykiatrien anvendes instruksen udelukkende i forhold til de psykiatriske patienter, som kun findes i kommunernes omsorgssystem og hvor TSM anvendes i kommunikationen med kommunen. Her erstatter instruksen PRI-instruksen indenfor psykiatrien: ”Færdigbehandlede patienter”.

Beskrivelse

Anvendelse: Melding om færdigbehandling skal sendes til bopælskommunen på færdigmeldingsdagen hvis den aftalte udskrivningsdag er senere end færdigbehandlingsdagen. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret. Det følger af Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning, at enhver udskrivning skal være aftalt på forhånd mellem sygehuset og kommunen – for så vidt angår de patienter/borgere, der 1) ved indlæggelsen modtog eller 2) efter udskrivelsen forventes at modtage en kommunal ydelse efter Sundhedsloven eller Serviceloven.

 

Aftalte udskrivningsdag: Det følger af Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning, at sygehuset skal kontakte kommunen telefonisk (ved indlæggelsesforløb under 24 timer) eller via en plejeforløbsplan (ved indlæggelsesforløb over 24 timer) med henblik på at aftale udskrivningstidspunktet. Såfremt plejeforløbsplanen ikke kan fremsendes senest kl. 12 hverdagen før færdigbehandlingsdagen tages en supplerende telefonisk kontakt til kommunen. Før der kan sendes en ”Melding om færdigbehandling” kræves således, at der er taget kontakt til kommunen, men de endelige aftaler om udskrivelsestidspunktet behøver ikke at være endeligt på plads.

 

De nordjyske kommuners kontaktoplysninger: Kommunekontaktlisten indenfor somatikken fremgår af: Kontaktliste for kommunernes hjemmepleje

Kontaktpersoner i kommunerne på psykiatriområdet fremgår af: Kontaktpersoner i kommunerne

 

Tidsrum for kontakt til kommunen: Sygehuset har ret til at færdigmelde døgnet rundt - året rundt. God samarbejdsskik tilsiger dog, at sygehuset som hovedregel kun registrerer færdigbehandlingsdage på de patienter, hvor der er taget kontakt til kommunen indenfor tidsrummet kl. 8 – 21 – alle ugens dage. F.eks. registreres ikke en færdigbehandlingsdag, hvis kommunen kontaktes kl. 23.50 og kommunen først kan modtage patienten efter midnat. Omvendt kan den administrative ”Melding om færdigbehandling” sendes efter kl. 21 - hvis kontakten er foretaget eller har været forsøgt etableret indenfor tidsrummet.

 

Manglende kontakt: Såfremt sygehuset undtagelsesvist ikke kan opnå telefonisk kontakt til kommunen indenfor tidsrummet kl. 8-21 eller kommunen ikke har svaret tilbage - sendes "Melding om færdigbehandling" til kommunen.

 

Annullering af ”Melding om færdigbehandling”: Hvis kommunen efterfølgende svarer tilbage indenfor tidsrummet kl. 8-21 og kan tage patienten hjem samme dag eller hvis patientens tilstand ændres så indlæggelse igen bliver nødvendigt for den videre behandling - annulleres ”Melding om færdigbehandling”. Annulleringen sker via fremsendelsen af en korrespondancemeddelelse med overskriften ”Færdigmelding annulleret”.

 

Procedure for færdigmelding (og annullering af færdigmelding) er følgende:

  • • Lægen dikterer til journalen, at patienten er færdigbehandlet i hospitalsregi (udskrivningsparat) og afventer at kommunen er klar til at hjemtage patienten (eller at patienten ikke længere er færdigbehandlet i hospitalsregi (udskrivningsparat)).

  • • Journalskrivende sekretær registrerer færdigbehandlingsdato og tidspunkt via forløbsmarkør for ”færdigbehandlet” (AWA1).

  • • Plejepersonale/socialrådgiver i sengeafsnit sender en ”Melding om færdigbehandling” til kommunen eller en korrespondancemeddelelse med overskriften ”Annullering af færdigmelding”) i TSM.

Referencer

Sundhedsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Huskeseddel Udfyld ”Melding om færdigbehandling” Vejledning til melding om færdigbehandling i NordEPJ (rn.dk)

 

Læs nærmere om registreringen i Registreringsvejledning LPR3 (rn.dk)

Bilag

Bilag til instruks vedr. melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter.