Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Farmakologisk profylakse af venøse tromboser (VTE)

Beskrivelse

Farmakologisk profylakse af venøse tromboser (VTE) hos medicinske indlagte patienter i Region Nordjylland.

 

Stillingtagen til tromboseprofylakse foretages på alle afdelinger, der har medicinske patienter. Den første vurdering kan med fordel foretages i Akutmodtagelsen.

 

Behandlingskriterier

Det er indikation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter, der opfylder følgende kriterier:

 

Alder over 40 år og forventet immobilisering over 3 dage samt 1 en følgende indikationer

 

Hjerteinsufficiens (NYHA III-IV) eller

 

Respirationsinsufficiens eller

 

Akut iskæmisk apopleksi eller

 

Akut infektion eller inflammation ledsaget af ≥1 af følgende risikofaktorer:

Alder over 75 år,

Cancer

Tidligere VTE

BMI >30

Udtalte varicer

Hormonbehandling (antiandrogen eller østrogen)

Kronisk hjerteinsufficiens

Kronisk respirationsinsufficiens.

 

Monoterapi med ASA er ikke tilstrækkelig antitrombotisk terapi.

 

Kontraindikation for farmakologisk tromboseprofylakse

Infektiøs endokardit og tilstande med øget blødningsrisiko (fx aktiv blødning, pågående antikoagulant behandling, medfødt eller erhvervet hæmostasedefekt, hypertension (>200/120 mm Hg))

Tromboseprofylakse skal kun iværksættes hos patienter som ikke allerede modtager effektiv antitrombotisk profylakse (herunder dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®), et andet heparin eller behandling med warfarin (Marevan®), hvor INR ligger på 2-3 i mere end 70 % af tiden.

 

Behandling

 

1.valg Innohep® (tinzaparin) 4500 IE i forfyldt sprøjte sc x 1 daglig i 7-14 dage

 

2. valg Fragmin® (dalteparin) 5000 IE i forfyldt sprøjte sc x 1 daglig i 7-14 dage.

 

 

LMH kan forlænges ved fortsat immobilisering efter individuel vurdering.

 

Behandlingsalternativer ved specielle tilstande

Ved heparinhypersensitivitet eller HIT type II skiftes til

 

Arixtra® (fondaparinux) 2,5 mg sc x 1 daglig

Ved svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min beregnet via Cockroft-Gault formlen på pro.medicin.dk- beregnere )overvej brug af:

Ufraktioneret heparin 5000 IE sc x 2 daglig

 

Overdosering

1 mg protaminsulfat ophæver ca. 100 IE LWH. Dosis beregnes så dosis svarer til halvdelen af indgivet LMH, der er indgivet indenfor de sidste to timer. Husk, at protaminsulfat overvejende inaktiverer den del af LMH, der hæmmer faktor IIa og ikke den del, der hæmmer Xa.

 

Udlevering af LWH ved udskrivelse

Ved indikation for behandling efter udskrivelse kan LMH medgives patienten vederlagsfrit fra afdelingen.

 

Definition af begreber

ASA- Acetylsalicylsyre

BMI- Body Mass Index

DVT- Dyb venøs trombose

HIT- Heparin-induceret trombocytopeni

INR- International Normaliseret Ratio

LMH- Lav Molekylære Hepariner - Innohep (tinzaparin) og Fragmin (dalteparin)

NYHA- New York Heart Association funktionsklasse

VTE- Venøs tromboemboli er en fælles betegnelse for DVT og LE

 

Indikatorer og tærskelværdier

Mindst 80 % af de medicinske trombosedisponerede patienter identificeres og modtager forebyggende behandling med Innohep® (tinzaparin) eller Fragmin® (dalteparin).

1 valg afhænger af aktuelle udbudspris.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med risiko for VTE.

 

Formål

Retningslinjen skal fører til rationel farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter i Region Nordjylland. Retningslinjen opstiller entydige kriterier for identifikation og behandling af medicinske patienter i risiko for VTE.

 

Problemstilling

Nogle indlagte medicinske patienter har en høj risiko for venøse tromboser (VTE), som ofte viser sig klinisk som proksimal dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Identifikation af disse patienter og efterfølgende vurdering af indikation og kontraindikation for farmakologisk tromboseprofylakse kan medvirke til en lavere forekomst af DVT og LE. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er kommet med en nationalt gældende vejledning, som denne retningslinje bygger på.

 

Metode

Specialistgruppe B01-B03, Region Nordjylland har diskuteret farmakologisk tromboseprofylakse af medicinske patienter i Region Nordjylland og vurderet lægemiddelrekommandation inden for området på baggrund af RADS behandlingsvejledning (1) og resultat af EU udbud.

 

Referencer

  1. 1. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, Behandlingsvejledning for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter, godkendt 8. maj 2012. http://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Medicin/Rådet%20for%20Anvendelse%20af%20Dyr%20Sygehusmedicin/Behandlingsvejledning%20for%20farmakologisk%20tromboseprofylakse%20til%20medicinske%20patienter.ashx

 

  1. 2. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, Baggrundsnotat for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter, godkendt 8. maj 2012. http://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Medicin/Rådet%20for%20Anvendelse%20af%20Dyr%20Sygehusmedicin/Baggrundsnotat%20for%20farmakologisk%20tromboseprofylakse%20til%20medicinske%20patienter.ashx

 

Evidens

Se RADS baggrundsnotat for evidensstyrke (2)