Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager i Psykiatrien

Beskrivelse

Kriterier for hvem der kan ledsage

 

Det ledsagende personale skal have de nødvendige kompetencer (herunder at kunne erkende og behandle evt. opståede komplikationer i patientens tilstand) til den aktuelle transportledsagelse.

 

Ledsagende sundhedsfagligt personale skal derfor have formelt kompetencegivende uddannelse på erhvervs- eller videregående uddannelsesniveau (læger, sygeplejersker, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter). Andre faggrupper (herunder fx socialrådgivere og socialpædagoger) samt studerende og elever kan undtagelsesvis ledsage patienter efter konkret stillingtagen fra læge.

 

Ledsagende personale skal desuden have deltaget i Psykiatriens personaleintroduktion samt kende og anvende Psykiatriens PRI vedrørende:

 

 • • patienttransport

 • • vurdering og forebyggelse af vold

 • • vurdering og forebyggelse af selvmord

 • • skærmning

 • • hjertestop

 

Desuden skal personalet gerne have deltaget i hands-on undervisning vedrørende konflikthåndtering og hjertestop.

 

Afdelingsledelsen skal sikre, at såvel patient som ledsagepersonale er forsikret under transporten.

 

Læge og ansvarshavende sygeplejerske har kompetence til at vurdere, om patienten skal ledsages, hvem der i givet fald skal ledsage og dermed hvilke kompetencer, der skal være til stede i den aktuelle patientledsagelse. Vurderingen baseres på principperne beskrevet i denne retningslinje.

 

Kriterier for hvornår en patient kan transporteres

 

Følgende patienter transporteres mellem sygehusenheder:

 

 • • Patienter der skal til ECT behandling på Aalborg eller Brønderslev Psykiatriske Sygehus

 • • Patienter der skal diagnostisk udredes

 • • Patienter der skal flyttes på grund af geografiske tilhørsforhold

 • • Patienter der flyttes på grund af behov for behandlings – eller specialiseringsniveau

 

Af hensyn til såvel patientens som ledsagende personales sikkerhed gælder det herunder, at transport sker under behørig hensyntagen til patientens aktuelle risikoniveau i forhold til:

 

 

Kritisk syge patienter skal transporteres i henhold til gældende regionale retningslinjer.

 

Kriterier for hvornår patienter skal ledsages under transport

 • • Indlagte patienter der skal til ECT behandling på Aalborg eller Brønderslev Psykiatriske Sygehus ledsages af sundhedsfagligt personale i taxa eller af Falck

 • • Patienter, som skal diagnostisk udredes/behandling på andet sygehus, vurderes af læge eller ansvarshavende sygeplejerske, for hvorvidt de skal ledsages af sundhedsfagligt personale, eller kan transportere sig alene med offentlige transportmidler eller taxa

 • • Ved patienter der overflyttes fra et sengeafsnit til et andet, foretages en vurdering fra afgivende afsnit læge eller ansvarshavende sygeplejerske på hvorvidt det kræver ledsagelse af sundhedsfagligt personale

 

Kriterier for overdragelse af patient- og journaloplysninger samt dokumentation af transport

 • • Når patienten ledsages af sundhedsfagligt personale medgives personalet patient/journaloplysninger

 • • Ved Falck-transport udleveres patientoplysninger til Falcks personale

 

Ved overdragelse af pt. efter transport dokumenteres følgende i patientjournalen:

 • • Indikation for overflytning

 • • Fra hvilken enhed pt. er modtaget

 • • Psykisk tilstand ved modtagelse

 • • Somatisk tilstand ved modtagelse

 

Transport i ambulance dokumenteres i en særlig transportjournal.

Definition af begreber

Patienttransport: Flytning af patienter i ambulance eller Taxa.
Patienttransport må ikke finde sted i Psykiatriens biler eller i personalets private biler.

Målgruppe – modtagelse

Indlagte psykiatriske patienter, der har behov for intra- eller interhospital transport (dvs. mellem afdelinger ved psykiatrisk sygehus eller fra psykiatrisk sygehus til et somatisk sygehus) eller som har behov for transport til retten, kommune e.a.

Formål

At understøtte sikker patienttransport.

Problemstilling

Transport af patienter med sundhedsfaglig ledsager foretages af behandlingsmæssige årsager/overflytninger og forudsætter, at det ledsagende personale har den nødvendige kompetence.

Referencer

Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager