Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vurdering og behandling af patienter

 

Formål

 • • At definere områder, der skal afdækkes ved vurdering af patienten.

 • • At definere kriterier for, hvornår patienten skal revurderes.

 • • At sikre sammenhæng mellem undersøgelse, symptombillede og behandling.

 • • At sikre korrekt visitation til relevant behandling.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger ansat ved akulægebilerne i Region Nordjylland.

Anvendes ved alle patientkontakter.

 

Definition af begreber

Præhospitalt sundhedsfagligt personale: Ambulancebehandlere, paramedicinere, læger og lægeassistenter med funktion på ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland.

Ambulancemandskab: Ambulanceassistent, ambulancebehandler og paramediciner.

Lægeassistent: Paramediciner med funktion på akutlægebilerne i Region Nordjylland.

Triage: Hastegradsbestemmelse.

 

Beskrivelse

Det præhospitale sundhedsfaglige personale foretager en vurdering af alle patienter, som er visiteret af AMK-vagtcentralen.

Der optages anamnese og foretages objektiv undersøgelse, som følger ABCDE-princippet. Ofte har ambulancemandskab foretaget den initiale vurdering og optaget anamnese, og lægen tager udgangspunkt i deres første meldinger.

Forløbet dokumenteres i patientjournalen i henholdsvis ambulancen og akutlægebilen for de respektive enheders vedkommende

Følgende overordnede punkter skal gennemgås ved vurdering af patienten. Detaljeringsgraden afhænger af de kliniske fund og anamnesen.

Jævnfør BEK nr. 530 af 24/05/2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) § 10. skal patientjournalen indeholde patientens navn og personnummer.

Patientjournalen skal i øvrigt indeholde følgende oplysninger, hvis de er relevante og nødvendige:


Anamnese

 • • S: Symptomer

 • • A: Allergi

 • • M: Medicin

 • • P: (Past)Tidligere eller nuværende andre sygdomme. Social anamnese hvis relevant.

 • • L: (Last meal) Sidste måltid/væske?

 • • E: (Events) hændelser, der ledte frem til episoden

 

Objektiv undersøgelse:

 • • A:  (Airway) Luftvej

  • Fri / delvis obstrueret/obstrueret 

 • • B:  (Breathing) Respiration

  • Respirationsfrekvens og SpO2 (alle patienter)

  • Respiration normal, dyb, overfladisk?

  • Respirationsbevægelser ens på begge sider?

  • Stetoskopi af lunger

  • Thoraxvæggen stabil?

  • ETCO2 (kun ved intubation)

 • • C: (Circulation) Cirkulation

  • BT og P (alle patienter).

  • EKG (hvor det er relevant i forhold til anamnese)

  • Hud (farve, temperatur, tør/fugtig?)

  • Kapillærrespons (normalt/forlænget)

 • • D: (Disability) Neurologisk

  • GCS (alle patienter).

  • Pupiller (Ens, størrelse, reaktion på lys)

  • Smertevurdering (alle patienter)

  • Ekstremiteter: Sideforskel i bevægemønstre? Kraftnedsættelse/lammelser?

  • Psykisk vurdering: Deprimeret, angst, aggressiv m.v.

  • Blodsukkermåling: Alle patienter med sukkersyge, uforklarlig sindstilstand samt alle med GCS < 14.

 • • E: (Exposure/environment)

  • Patienten afklædes kun i det omfang, det er nødvendigt for en optimal undersøgelse af aktuelle tilstand. Patienten skal beskyttes mod hypotermi.

 

Opsummering:

Ud fra anamnese og objektiv undersøgelse dannes et overblik over patientens samlede tilstand (symptombillede) og evt. umiddelbare behandlingsbehov.


Behandling:

Ud fra symptombillede opstartes behandling efter relevant behandlingsalgoritme.

 

Revurdering:

Patienten skal revurderes, dvs. nye målinger af BT, P, SpO2, RF, GCS, (evt. ETCO2, EKG, BS, smertescore):

 • • Efter behandling / indgift af medicin

 • • Ved klinisk ustabil patient.

 • • Ved fald i bevidsthedsniveau.

 • • Hvis patienten har en højrisikolidelse. Eks. AMI, aortaaneurisme el.lign.

 • • Ved længere transporttider > 10 min.

 

Hyppigheden af revurderingen afgøres ud fra patientens tilstand og kørevej til hospital.

 • • En kritisk patient skal revurderes hyppigt.

 • • En ikke-kritisk patient revurderes efter klinisk skøn.

 

Forholdsregler ved større ulykker med flere tilskadekomne

Ved større ulykker foretages en situationsvurdering og der foretages triage. Ved hændelser, med et større antal tilskadekomne, som nødvendiggør aktivering af flere akutsygehuse, aktiveres AMK-lægen, som sammen med Indsatsleder Sundhed (ISL-SUND) foretager visitering af patienterne, jf. retningslinjen ”Beredskabsplan”.

 

Overdragelse

I forhold til procedure for visitation og indbringelse af patient samt krav til hvilke oplysninger/observationer, der skal videregives til modtagende enhed, fx sygehusafdeling, ved overdragelse af patient følges retningslinjen ”Overdragelse”

 

Inddragelse af patient og/eller pårørende

Patient og/eller pårørende inddrages i overensstemmelse med retningslinjen ”Inddragelse af patienten og pårørende”.

 

 

Kvalitetsovervågning

Halvårligt gennemføres patientforløbsaudit, hvor der er fokus på vurdering og behandling af patient, herunder bl.a. om der er foretaget løbende observation af patient samt om der er iværksat relevant behandling af patient.

Referencer

Standard nr. 3.1.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version, sept. 2016.