Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtinstruks for læger på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien på Mølleparkvej og Brandevej

Beskrivelse

I.

Vagtperioder:

Mandag – fredag:

Dagvagt, Forvagt 1:

Dagvagt, Forvagt 2:

Aften-/nattevagt:

Dagvagt, Bagvagt:

Aften-/nattevagt, Bagvagt:

kl. 08.00 til 15.30

kl. 08.00 til 21.00

kl. 15.00 til 09.00

kl. 08.00 til 15.30

Kl. 15.00 til 09.00

 

Weekends og helligdage:

 

Dagvagt, Forvagt 1:

Dagvagt, Forvagt 2:

Aften-/nattevagt:

Dagvagt, Bagvagt:

Aften-/nattevagt, Bagvagt

 

kl. 08.00 til 15.30

kl. 08.00 til 16.00

kl. 15.00 til 09.00

kl. 08.00 til 15.30

kl. 15.00 til 09.00

 

 

Vagtskiftet finder sted i konferencen på 1. sal på Mølleparkvej på følgende tidspunkter (Delt i parentes):

 • kl. 08.00 på hverdage og i weekends og på helligdage. (Forvagt 1 og Bagvagt). Husk supervision kl. 7.45 på hverdage.

 • kl. 15.20 på hverdage og i weekends og på helligdage. (Forvagt 1 og Bagvagt skifter, Forvagt 2 deltager ved tilstedeværelse på Mølleparkvej eller alternativt via videokonference fra Brandevej)

II.

Bemanding:

Forvagt 1 (yngre læge/stud.med.):

Tilstedeværelsesvagt (Stud.med. kan kun varetage dagvagter på hverdage)

Forvagt 2 (yngre læge):

Tilstedeværelsesvagt

1: Bagvagt: (R-1/speciallæge):

Dagvagt tilstedeværelse

Aften-/nattevagt tilstedeværelse kl. 15.00 til 21.00,
fra 21.00 til 8.00 vagt uden for tjenestestedet –
Supervision af FV 7.45 på hverdage. Afrapportering fra 8.00-9.00

2: B&U bagvagt:

Telefonvagt (man-tors 8.00-15.30, fredag 8.00-15.00, ikke akutte: 13.30-15.00)

Tlf. nr.: 22 72 69 27.

3. B&U beredskabsvagt:

Telefonvagt man-tors 15.30-8.00, fredag 15.00-8.00 + weekend.

Telefonnumre fremgår af vagtplan for B&U.

FORVAGT

 • • Har samtale med og varetager vurdering af patienter, der møder op i Psykiatrisk Skadestue med udfærdigelse af kort fyldestgørende skadekort (ud fra skabelon – vedlagt som bilag) på patienter der ikke indlægges - og journaloptagelse på patienter, der indlægges (hvis patienten indlægges, laver sekretær skadekort med ”diagnose” + ”indlæggelse”).

 • • Udfører journaloptagelse jf. retningslinjen Patientjournalen Region Nordjylland på alle akutte samt elektive indlæggelser af patienter på 18+ år i Klinik Psykiatri Syd via Psykiatrisk Skadestue. (elektive indlæggelser på patienter der går direkte på sengeafsnit varetages af afsnittets læger)

 • • Ordinerer vanlig medicin jf. instruksen Medicinsk behandling i Psykiatrien og om nødvendigt beroligende medicin - HUSK akutplan ved alle patienter som indlægges på (eller overflyttes til) S5. (Se bilag i højre side). Opstart/ændring i psykiatrisk medicinsk behandling kun efter konference med bagvagt.

 • • Visiterer til subakutindsats jf. instruksen Subakutte ambulante tilbud i Ambulatorium for Psykoser og Enhed for Depression – Klinik Psykiatri Syd – målgruppe og arbejdsgang ved henvisning. (OBS: Gælder fra 1. juni 2019)

 • • Inddrager pårørende så vidt det er muligt i forbindelse med samtale både mhp. indlæggelse og ikke indlæggelse af patienter jf. politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 • • Servicerer Klinik Psykiatri Syd – både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien i akutte sager (i dagtid på hverdage dog kun almenpsykiatrien, og alene i de tilfælde, hvor sengeafsnittets egen læge ikke er umiddelbart tilgængelig)

 • • Visiterer til somatisk skadestue om nødvendigt. Husk overflytningsnotat og evt. administrativ epikrise.

 • • Rekvirerer parakliniske og andre undersøgelser – evt. akut jf. instruksen Modtagelse, håndtering og reaktion på prøvesvar.

 • • Modtager uddelegerede opgaver fra bagvagt.

 • • Oplærer ”følgevagter” og evt. tilstedeværende medicinstuderende.

 • • Aflægger rapport ved morgenkonference og vagtskifte.

 • • Deltager i supervision/undervisning med bagvagten efter vagten. Obligatorisk for Forvagt 1 og bagvagten før morgenvagtbyttet i forbindelse med morgenkonferencen kl 7.45 og igen efter morgenkonferencen.

 • • Kontakter bagvagt i følgende situationer (al kontakt til bagvagten skal foretages af forvagten, dog hvis forvagten i akutte situationer er optaget eller ikke kan besvare opkald, tager den ansvarshavende sygeplejerske direkte kontakt til bagvagten):

 • • Ved konference af hjemsendelse fra skadestue, indlæggelser, udskrivninger og ved tvivlstilfælde.

 • • Ved utidige udskrivningsønsker.

 • • Ved rømning med henblik på beslutning om efterlysning. (Ved rømning kan personalet på afsnittet også kontakte bagvagten med henblik på godkendelse af efterlysning. Bagvagten kan herefter uddelegere efterlysningen til autoriseret sundhedspersonale, herunder personale på afsnittet, som typisk vil være i stand til at give den bedste beskrivelse af patienten til politiet, herunder oplysninger om udseende, påklædning mv.).

 • • Ved ventetid og travlhed i skadestuen.

 

Særligt vedrørende opgaver der indeholder tvang (Gælder ikke stud. med.)

Dokumentation af tvang for læger

 • • Udfylder tvangsprotokoller jf. instruksen Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland) Obs. al tvang skal også fremgå af journalnotat med navn og kode.

 • • Varetager modtagelse og indlæggelse af patienter på rød tvang, inklusive godkendelse af røde papirer ved overlæge/bagvagt.

 • • Gennemfører de nødvendige revurderinger af bæltefikseringer – 3 x pr døgn - i vagttid og udfylder skema 3 både på papir og i journal (inklusiv i B&U og Retspsykiatrien).

 • • Beslutter selvstændigt bæltefiksering og ordinerer akut beroligende medicin ved tvang jf. instruksen Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland). Udfylder skema 3 på papir og i journal.

 • • Husk overlægegodkendelse.

 • • HUSK inden der gives akutberoligende skal pt motiveres frivilligt for samme præparat og dosis, som gives med tvang. Og når der er besluttet at pt skal have akut beroligende, skal pt tilbydes tablet inden der gives injektion. Alt dette skal også dokumenteres i tvangsnotatet.

 • • Overværer gennemførelse af tvangsbehandling og udfylder skema 2 både på papir og i journal

 • • Kontakt bagvagt jf. instruksen Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland):

 • • Inden beslutning om frihedsberøvelse (tvangsindlæggelser og –tilbageholdelser samt administrativ 24-timers tilbageholdelse).

 • • Ved beslutning om fiksering med bælte.

 • • Ved beslutning om fiksering med remme.

 

Særligt vedrørende Børn og Unge under 18 år:

 • • Børn og unge under 18 år som henvender sig i Psykiatrisk Skadestue i tidsrummet 8.00 – 13.30 på hverdage ses af B&U forvagt (mobil 22 72 69 13).

 • • Hvis B&U forvagt er psykolog varetages somatisk anamnese og somatisk undersøgelse samt godkendelse af medicin i Columna af voksen-forvagten, inklusiv hvis patienten indlægges i Modtagelsen efter henvisning fra ambulatorium i B&U.

 • • Ved fremmøde af børn og unge i Psykiatrisk Skadestue udenfor ovennævnte tidsrum konfererer forvagten altid patienten med bagvagt i B&U (beredskabsvagt i B&U kl. 13.30 – 8.00 mandag–torsdag, fra kl. 13.30 fredag og hele døgnet weekend og helligdage) jf. retningslinjen Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.

 • • Ved tvangsindlæggelser/tvangstilbageholdelse af B&U-patienter i BU1 efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag, samt i weekends og på helligdage skal forvagten kontakte beredskabsvagten i B&U.

 • • Ved akutte telefoniske henvendelser angående børn og unge efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag, samt i weekends og på helligdage, visiterer voksenpsykiatrisk forvagt eller bagvagt og kontakter B&U beredskabsvagten direkte eller via Informationen telefonnr. 976 43000. Ved ikke-akutte telefoniske henvendelser angående børn og unge efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag, samt i weekends og på helligdage henviser voksenpsykiatrisk forvagt eller bagvagt til direkte kontakt til B&U førstkommende hverdag i dagtid på:
  Forvagt (Tilsyn og Skadestue): telefonnr. 22 72 69 13
  Bagvagt (For praktiserende læger): telefonnr. 22 72 69 27

 • • Derudover findes der særlige retningslinjer for samarbejde med vagthavende læge/psykolog i B&U jf. retningslinjen Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland.

 

 

For forvagt 2 gælder følgende:

 • • På Mølleparkvej hentes FV2 telefon samt nøgler og alarm i receptionen om morgenen

 • • På Brandevej hentes FV2 telefon i konferencelokalet om morgenen

 • • På hverdage møder FV2 ind på sædvanligt tjenestested kl. 8. FV2 kontakter skadestuen efter middagskonf. og aftaler tid for fremmøde så vidt det overhovedet er muligt for vedkommendes normale dagfunktion dvs fremmøde tilpasses behov.

 • • I tilfælde af pres på skadestuen om formiddagen kan FV1 tilkalde FV2 tidligere.

 • • FV2 deltager ikke i vagtoverlevering (medmindre der er helt roligt i skadestuen) og ser i stedet patienter hen over vagtskiftet for læger og plejepersonale i skadestuen

 • • FV2 introducerer nye eksterne vikarer som ikke kender huset, når dette er nødvendigt, typisk inden den eksterne vikar overtager aften-nattevagt kl 15

 • • Såfremt der er behov for FV2 på Brandevej efter kl 15, SKAL FV2 indfinde sig på Brandevej og opgaver på Mølleparkvej må varetages af for- og bagvagt.

 • • På hverdage skal FV2 kontakte den ansvarshavende sygeplejerske på henholdsvis S1 og S2 ved personligt fremmøde eller telefonisk kl. 15.30, for at få oplysninger om evt. subakutte opgaver/tvangsmedicinering/revurderingsbehov. Kontakten bør ikke finde sted tidligere end kl. 15.30, da det i givet fald falder sammen med plejepersonalets vagtskifte.

 • • I weekends og på helligdage begynder vagten på Brandevej med henblik på varetagelse af subakutte opgaver. Når der ikke er flere lægelige opgaver på Brandevej konfereres med FV1 og BV om der er behov for, at FV2 kommer til Mølleparkvej og hjælper til.

 • • Såfremt FV2 forlader Brandevej for at hjælpe til på Mølleparkvej, da informeres ansvarshavende på hhv. S1 og S2 først herom, således at de ved hvordan de kan få telefonisk fat på FV2, og det sikres, at der ikke er yderligere opgaver på Brandevej, der skal afklares inden.

 • • I weekends og på helligdage, skal FV2 ved tilstedeværelse på Mølleparkvej kontakte ansvarshavende sygeplejerske på henholdsvis S1 og S2 telefonisk, mellem kl. 15.00 og 16.00, således at vagten kan afsætte tid til at tage på Brandevej og udføre evt. subakutte opgaver inden kl. 17.00, hvor vagten afsluttes.

 • • Ved patienter med tvangsforanstaltninger på Brandevej, indledes og afsluttes vagten i weekends og på helligdage med tvangsmedicinering og revurderinger mv. jf. psykiatriloven. Er der patienter med tvangsforanstaltninger på Brandevej ved vagtens afslutning, orienterer FV2 bagvagten herom.

 • • Ved akut behov for lægeassistance på Brandevej i vagttiden for FV2, er FV2 forpligtiget til hurtigst muligt at forlade Mølleparkvej og give fremmøde på Brandevej.

 

Stud.med som forvagt

 • • Har samme opgaver som forvagt 1 og forvagt 2 FRASET opgaver ifm. tvang

 • • Sikrer at ordinationer af medicin godkendes af bagvagt

 • • Konfererer alle udskrivelser og hjemsendelser med bagvagt.

 

BAGVAGT

 • • Deltager i vagtoverlevering ved morgenkonference og ved vagtskifte.

 • • Planlægger/prioriterer tidspunkt for stuegang i weekenden og udvisitering efter kontakt til de lukkede afsnit (S5, S6, S9 og S10). Ved uro på lukket afsnit (S5, S6, S9 og S10) bør disse afsnit opprioriteres.

 • • Går stuegang i på alle sengeafsnit i voksenpsykiatrien på Mølleparkvej i dagtid på helligdage og i weekends samt aftenstuegang alle dage.

 • • Sikrer at gennemgange i weekends og på helligdage af alle akutte indlæggelser i det forudgående døgn inklusive i Modtagelsen, bliver foretaget.

 • • Sikre at der ved disse gennemgange i weekend og på helligdage bliver sat kode for relevant forløbsbeskrivelse på patientens forløb. (Koderne for forløbsbeskrivelserne findes i bilaget, som beskriver forløbsbeskrivelserne i PRI-dokumentet Forløbsbeskrivelser for patienter indlagt i Psykiatrien – Indlæggelsesforløb for voksenpsykiatri.)

 • • Sikre at der sker daglig stuegang i weekend og på helligdag hos patienter som er registreret indlagt i en af de ”Højntensive senge” på S5 eller S6. Superviserer i Modtagelsen (S4) på hverdage, når det er en i-læge sammen med evt. specialpsykologkandidat, der har opgaven med gennemgange.

 • • For korrekt dokumentation i NordEPJ se Dokumentation af tvang for læger

 • • Beslutter anvendelse af remme i forbindelse med tvangsfiksering jf. instruksen Psykiatriloven (instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland).

 • • Varetager alle opgaver omkring tvangsforanstaltninger på Brandevej, når FV2 ikke er i vagt.

 • • Sikrer lovpligtig overlægegodkendelse af tvangsopgaver foretaget i løbet af vagten

 • • Giver ECT jf. instruksen ECT-behandling i Psykiatrien på anæstesiafdelingen i weekends og på helligdage, når dette er nødvendigt.

 • • Bistår forvagten med læring og supervision. (Obligatorisk for Forvagt 1 og bagvagten kl 7.45 før morgenvagtbyttet i forbindelse med morgenkonferencen og frem til vagtafslutning kl. 09.00)

 • • Ved stud.med. i forvagt påhviler alle opgaver (beslutninger og udførelser) i relation til tvang den anden forvagt og bagvagten.

 • • Ved stud. med i forvagt godkender bagvagt dennes ordinationer i medicinmodulet.

 • • Hjælper forvagten i Psykiatrisk Skadestue ved behov, og har særlig opmærksomhed på den nye forvagt.

 • • Hvis bagvagt er h-læge, er der aftale om at vedkommende kan kontakte hovedvejleder eller navngivne overlæger i dagtid ved behov for akut sparring.

 

Særligt vedrørende samarbejde med somatikken:

 • • Går akutte tilsyn på somatisk afdeling (inklusiv på patienter under 18 år i vagttid), men kun efter mundtlig aftale med somatisk bagvagt og konkret vurdering af indikationen.

 • • Varetager alle opgaver i forhold til patienter som dobbeltindlægges i somatikken inklusiv eventuelt at gå bæltetilsyn. Dog for B&U-patienter kun bæltetilsyn i vagttid. Se Skema til registrering af dobbeltindlagte (ligger p.t. på k-drevet). Der henvises i øvrigt til Dobbeltindlagte patienter – behandlingsansvar og samarbejde mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrien.

 • • HUSK At psykiatriens medarbejdere skal anvende kittel, når patienter tilses i somatikken. Kitlen kan afhentes i Psykiatrisk Skadestue, hvor den også afleveres til vask efter endt tilsyn.

 • • Rekvirerer akutte tilsyn fra somatisk bagvagt.

 • • Går elektive liaisonpsykiatriske tilsyn på somatisk afdeling i det nødvendige omfang ved fravær af fast læge tilknyttet Liaisonpsykiatrien- se Psykiatrisk tilsyn på Aalborg Universitetshospital – matriklerne i Aalborg.

 • • Planlagt – fremgår af fremmødeskema/vagtskema

 • • Akut – aftales på morgenkonferencen

 • • Bagvagten møder ind på S4 efter morgenkonferencen til gennemgang af henvisninger og fordeling af de nødvendige planlagte tilsyn sammen med liaisonsygeplejersken

 • • Supervision ved fast overlæge tilknyttet liaisonpsykiatrien sker på hverdage 1130-1200.

 

Særligt vedrørende Børn og Unge under 18 år:

 • • Dobbeltindlæggelse af patienter under 18 år i somatikken alle dage sker altid i BU1 efter konference med og godkendelse af B&U bagvagt/beredskabsvagt.

 • • Går alle bæltetilsyn hos dobbeltindlagte i somatikken i vagttid for B&U-patienter.

 • • Går akutte tilsyn på somatisk afdeling i vagttid på B&U-patienter, men kun efter mundtlig aftale med somatisk og konkret vurdering af indikationen. Psykiatriens medarbejdere skal anvende kittel, når patienter tilses i somatikken. Kitlen kan afhentes i Psykiatrisk Skadestue, hvor den også afleveres til vask efter endt tilsyn.

 

 • • Ved akutte telefoniske henvendelser angående børn og unge efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag, samt i weekends og på helligdage, visiterer voksenpsykiatrisk forvagt eller bagvagt og kontakter B&U beredskabsvagten direkte eller via Informationen telefonnr. 976 43000. Ved ikke-akutte telefoniske henvendelser angående børn og unge efter kl. 15:30 mandag-torsdag og kl. 15.00 fredag, samt i weekends og på helligdage henviser voksenpsykiatrisk forvagt eller bagvagt til direkte kontakt til B&U førstkommende hverdag i dagtid på:
  Forvagt (Tilsyn og Skadestue): telefonnr. 22 72 69 13
  Bagvagt (For praktiserende læger): telefonnr. 22 72 69 27

 

Ved kontakt udefra angående indlæggelse af patienter på rød tvang i vagten, skal bagvagten straks

 • • Ringe til sengeafsnit S5 (eller BU1 hvis patienten er < 18 år) og melde patienten (navn og cpr-nr.)

 • • Informere forvagten om tvangsindlæggelsen.

 

Eksterne telefoniske kontakter til bagvagten via Informationen

 • • Informationen viderestiller henvisende læge til BV Nord når pt. > 80 år (ældrepsykiatriske patienter), og i øvrigt i forhold til patientens hjemadresse – det vil sige til henholdsvis BV Nord eller Syd. (Klinik Syd dækker Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands kommune)

 • • Såfremt der sker omstilling til bagvagt i klinik, som ikke dækker patientens hjemadresse, rådgiver og visiterer den bagvagt, som modtager opkaldet.

 • • Visitation kan være direkte til indlæggelse i almenpsykiatrien henholdsvis Nord eller Syd eller direkte til indlæggelse i ældrepsykiatrisk sengeafsnit N4, Brønderslev (akutfunktion starter 1.5.19) jf. afsnittets målgruppe (Patienter med demens med adfærdsmæssige eller psykiatriske komplikationer, 75-årige eller derover med nyopstået psykisk lidelse, 80-årige eller derover med tidligere kendt psykisk lidelse, hvis det vurderes at patienten har behov for ældrepsykiatrisk tilbud).

 • • Når indlæggelse på N4 melder bagvagten patienten til N4 på telefon nummer: 976 43971. N4 kontakter efterfølgende relevant læge.

 • • Visitation kan tillige være til vurdering i skadestuen i Syd.

 

Særligt vedrørende samarbejde med Klinik Psykiatri Nord

 • • Patienter i skadestuen vurderes af forvagt i Syd, som giver besked til Modtagelsen i Brønderslev (tlf. 976 43965) når behov for indlæggelse i almenpsykiatrien. Hvis patienten skal indlægges på ældrepsykiatrisk afsnit N4, skriver forvagten i Syd journalen og melder indlæggelsen til N4 på afsnittets akuttelefon med telefonnummer: 92433214. N4 kontakter efterfølgende relevant læge. Hvis patienten skal indlægges direkte i Thisted eller Frederikshavn, skriver forvagten i Syd journalen og melder indlæggelsen i hhv Thisted eller Frederikshavn.

 • • Ved akut overbelægning i enten Nord og Syd koordinerer bagvagter på tværs af matriklerne, evt. i samarbejde med de ledende overlæger.

 • • Ved overbelægning i ældrepsykiatrien vil de almenpsykiatriske afdelinger i både Nord og Syd blive involveret.

 • • Hvis der kun er behov for 1-3 døgns indlæggelse, forbliver patienten i Modtagelsen Aalborg, hvis vedkommende kan rummes i disse rammer, uafhængigt af om det er en patient fra Nord (almen eller ældrepsykiatri) eller fra Syd (almen eller børne-ungepsykiatri).

 • • I øvrigt henvises til Vagtinstruks for læger - Klinik Psykiatri Nord

 

Særlige forhold ved patienter med en retslig foranstaltning

  1. 1.1. vedrørende visitationskriterier for retspsykiatriske patienter henvises til PRI-dokumentet Visitationskriterier for patienter henvist til Retspsykiatrien i Region Nordjylland.
    

  2. 1.2. vedrørende beslutning om indlæggelse i henhold til dom skal det særligt præciseres (jf. PRI-dokumentet Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom), at patienter ved behov for indlæggelse (fx recidiv af misbrug, risiko for eller mistanke om kriminelt recidiv, medicinophør eller forværring af psykisk tilstand) kan bagvagten træffe beslutning om, at patienten indlægges akut og efterfølgende sikrer at den behandlingsansvarlige overlæge og Kriminalforsorgen bliver orienteret.

 

Beredskabsvagt – altid en overlæge, der er speciallæge i psykiatri (denne vagtform er kun tilgængelig såfremt der er en ikke-speciallæge i bagvagt)

Al kontakt til speciallægen i beredskabsvagt foretages af bagvagten

 • • Lægen kontaktes såfremt bagvagten har brug for lægefaglig sparring med speciallæge.

 • • Foretager overlægegodkendelse af al tvang foretaget i vagten.

 • • Som udgangspunkt foretages al sparring med speciallæge i beredskabsvagt telefonisk.

 • • Speciallægen i beredskabsvagt vurderer selv, om der er behov for fremmøde.

 

Akut opstået fravær i planlagte vagter

 • • Ved akut opstået fravær i forbindelse med planlagt vagt skal bagvagten kontaktes på tlf. nr. 22 72 69 10.

 • • Den der har vagten forud for den vagt der sker forfald til, er forpligtiget til at blive på sygehuset, indtil der er indgået aftale med en erstatningsvagttager.

 • • Forvagt og bagvagt hjælpes ad via kontakt til alle interne og eksterne vagttagere, der fremgår af telefonlisten med at få besat den ledige vagt. Hvis ikke dette lykkes ift forvagt, har bagvagten kompetence til at pålægge en vagten. Hvis ikke dette lykkes ift bagvagt, skal ledende overlæge kontaktes mhp at pålægge en vagten.

 • • En opdateret telefonliste findes i konferencestuen på 1. sal på Mølleparkvej og på lægernes K-drev.
   

Klinikchefen og ledende overlæge kontaktes

 

Transport mellem Mølleparkvej og Brandevej i vagten

Transport mellem Mølleparkvej og Brandevej i vagten er vederlagsfri og kan foregå på én af følgende måder, i prioriteret rækkefølge.

 • • Kørsel i teambil.

Nøglen afhentes i sekretariatet i Enhed for Depression (kontorgang A, 1. sal) indenfor almindelig arbejdstid – registreringsnummer fremgår af nøglering.

I bilen findes kørselsskema, som skal udfyldes efter hver tur. Såfremt skemaets sidste linje udfyldes, afleveres skemaet hos klinikledelsens sekretariat med registreringsnummer angivet på skemaet. Nøglen vedlægges en seddel, når den afleveres, om at bilen skal have et nyt kørselsskema.

Benzinkort til Statoil er i bilens solskærm. Den underskrevne kvittering med angivelse af bilens registreringsnummer afleveres i sekretariatet for det affektive område sammen med nøglen senest 7.45.

 • • Kørsel i egen eller ægtefælles bil med kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Kørsel indberettes elektronisk på www.medarbejdernet.rn.dk i menuen ”kørsel”.

 • • Når FV2 starter fra MPV, kan forvagten benytte sig af taxakort (afhentes ved informationen) for at kunne køre ud til Brandevej.

 

Formål

At beskrive vilkårene for lægevagter på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien på Mølleparkvej og Brandevej.