Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter med nydiagnosticeret ankyloserende spondylitis eller anden spondylarthrit

Beskrivelse

Patienter med nydiagnosticeret spondylarthrit henvises til fysioterapi via Reumatologisk ambulatorium, eller reumatologisk sengeafdeling 205B.

 

Behandlingen startes efter lægehenvisning.

 • • Reumatologisk ambulatorium: når der er ledig fysioterapeuttid. Der sendes tid inden 8 hverdage, fra vi har modtaget henvisningen.

 • • Afd. 205B: under indlæggelsen.

 

Ambulant fysioterapi til gigtpatienter inkl. spondylarthrit tilbydes i kommunalt regi eller som vederlag fysioterapi.
I Fysio- og Ergoterapien, Regionshospital Nordjylland, Hjørring tilbydes fysioterapi i form af 1-2 times undersøgelse, vejledning og information om sygdommen, således at patienten hjælpes til at håndtere sygdommen. Derudover tilbydes efter behov deltagelse i tværfaglig vejledning på hold for både patienter og deres

pårørende.

 

Er der i en periode i sygdomsforløbet tale om særlige tilstande der kræver tværfaglig indsats kan patienten tilbydes yderligere fysioterapi i hospitalsregi.

Hvis patienten er indlagt kan der tilbydes bassintræning og individuel fysioterapi under indlæggelsen.

 

Før patientkontakt indhenter fysioterapeuten journaloplysninger og konfererer evt. med læger eller sygeplejersker, som patienten tidligere i forløbet har været i kontakt med.

 

Undersøgelse
Fysioterapeuten foretager en omhyggelig anamnese indeholdende:

 • • Funktionstab ift. konkrete aktiviteter med uddybning af hvad der betinger tabene: Træthed, smerter, bevægelighedstab eller andet?

 • • Smerteanamnese.

 • • Ressourcer til at håndtere en kronisk sygdom.

 • • Patientens viden og forestillinger om sygdommen.

 • • Ønsker til fysioterapi.

 • • Motionsvaner.

 

Klinisk undersøgelse

 • • Observationer omkring bevægemønstre samt af- og påklædning.

 • • Holdningsundersøgelse siddende og stående.

 • • Bevægelsestab i afficerede led samt smerterespons på bevægelserne. Som baselinemål kan anvendes:

 • • Schobertest for lændefleksion.

 • • Thoraxekskursioner for brystkassens bevægelighed

 • • Nakke-væg-afstand

 • • Nakkerotation

 • • Almen kondition

 

Konklusion
Ud fra undersøgelsens resultater vurderer fysioterapeuten patientens behov for information, vejledning og træning samt ressourcer til at håndtere sygdommen.
Da en nydiagnosticeret kronisk sygdom for mange er forbundet med krise, må konklusionen indeholde en vurdering af patientens grad af forståelse og accept omkring sygdommen. For nogle patienter vil det være uhåndterbart at få for megen information, fx om risici for bevægeindskrænkninger og følgesygdomme.

 

Behandling

Kan indeholde en eller flere af følgende:

 • • Tilpasset information om sygdommen, således at den enkelte patient får redskaber til at håndtere sygdommen. Der kan efter behov henvises til Bechterewforeningens og Gigtforeningens hjemmesider eller udleveres print derfra.

 • • Vejledning i almen fysisk træning og aktivitet. Det vides, at patienter med inflammatoriske ledlidelser har øget risiko for hjerte-kar sygdom og osteoporose. De bør derfor vejledes i som minimum og jævnfør gængse anbefalinger, at motionere ½ time dagligt.

 • • Specifikke øvelser med henblik på at vedligeholde eller forbedre ledbevægelighed, hvor der er aktuelle bevægelsesetab. Fokus er på de led, hvor der typisk opstår bevægeindskrænkninger: Columna, thorax, hofter.

 • • Holdningskorrektion.

 • • Vejledning i stillinger og lejringer, der kan bedre og vedligeholde ledbevægelighed.

 • • Bassintræning.

 • • Mere sjældent manuel terapi i form af ledmobilisering. Kontraindiceret ved akut ledinflammation.

 • • Stillingtagen til fremtidig træning: Lokale muligheder, vægt på selvtræning eller hold, almen GOP?

 

Generelt er behandlingen individuelt tilpasset under hensyntagen til bl.a. patientens ressourcer, ønsker, aktuelle sygdomsaktivitet i leddene og smerter. Kun i sjældne tilfælde vil alle de nævnte behandlingsmodaliteter blive anvendt.
Hvis patienten ikke har behov for fysioterapi på henvisningstidspunktet, kan fysioterapeuten gøre samarbejdspartnere i det tværfaglige team opmærksomme på, at der måske senere i forløbet vil være ændrede behov for fysioterapi og træning – og dermed fornyet henvisning.

 

Ifølge et cochranereview fra 2009 er der effekt af fysioterapi ift. bevægelighed, fysisk funktion og almen velbefindende. Der er effekt af både superviseret gruppetræning, individuel hjemmetræning og bassintræning. Superviseret gruppetræning er bedre end hjemmetræning. Gruppetrænings synes generelt mere effektiv, når det er suppleret med bassintræning under indlæggelse.

 

Danske anbefalinger for behandling af ankyloserende spondylitis og spondylartritis anbefaler regelmæssig fysisk træning med intermitterende supervision af kyndig instruktør samt at patienterne modtager grundig information om sygdommen.

Definition af begreber

Spondylitis

Inflammation i ryggens led. Eksempelvis psoriasisarthrit eller som komplikation til inflammatorisk tarmlidelse.

 

Ankyloserende spondylitis

Morbus Bechterew.

 

 

Formål

 • • At fysioterapeuter, der behandler spondylarthrit patienter, er bekendte med rammer og fagligt indhold omkring behandlingen således at der opnås kvalitet og ensartethed i behandlingen.

 • • Kvalitet og sammenhæng i den tværfaglige intervention.

 

Referencer

 1. 1. Vederlags fysioterapi

 2. 2. Avlund K, Danneskjold-Samsøe B, Lund H. Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard Danmark. Kbh. 2002

 3. 3. Bechterew

 4. 4. Gigtforeningen

 5. 5. Daemen MJ, Heeneman S. Cardiovascular risks in spondyloarthritis. Curr Opin Rheumatol 2007. 19(4), 358-62

 6. 6. Friis J, Junker P, Manniche C, Petersen J, Steengaard-Petersen K: Reumatologi. Fadl´Forla. Kbh. 2001

 7. 7. H. Dagfinrud, KB Hagen, TK Kvien: Physiotherapy interventions for ankylosing spondylitis (Review), The Cochrane Collaboration, John Wiley and Sons, Ltd. 2009

 8. 8. Andersen LS, Erlendsson J, Madsen OR m.fl. Danske anbefalinger for behandling af ankyloserende spondylitis og spondylartritis udarbejdet i et internationalt projektsamarbejde. Ugeskrift for Læger. 170(49): 4044-4050. 2008