Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Livopan til smertebehandling i Akutmodtagelsen 402 - RHN

 

Formål

At børn mellem 4 og 18 år behandles med Livopan i Akutmodtagelsen, som en del af smertebehandlingen.

At sikre korrekt anvendelse af lattergas.

Definition af begreber

Kliniske mål med livopangas anvendelse er:

 • • At mindske procedurerelaterede smerter

 • • At mindske smerter i relation til behandling af skader

 • • At reducere børn og forældres angst

 • • At skabe et positivt og tillidsfuldt behandlingsforløb for både børn, forældre og personale

 • • At undgå udvikling af børns behandlings- og plejefobier efter akutbehandling

 

Beskrivelse

Uddannelse

Administration af lattergas må kun udføres af personale, som har gennemgået undervisning i såvel teori samt klinisk håndtering af livopangasproceduren.

Livopangas administreres af læger og sygeplejersker ansat i Akutmodtagelsen.

Levering og opbevaring

Livopan® leveres gennem teknisk afdeling gasforsyning i 5 liters flasker. 
 

Dosis, form og virkning

Livopan® er en farveløs og lugtfri gas uden smag, og administreres som inhalation over maksimalt 30 min. via maske med ”demand-ventil”, som barnet selv skal holde med let støtte. Lipovan® er udluftet af kroppen efter 5-6 minutter, hvorefter barnet er tilbage i sin habitual tilstand.

Behandlingen kræver ikke forudgående faste!

Inhalation Lipovan® har en let sederende og smertestillende effekt, på samme niveau som iv. morfin, men med bevaret spontan respiration, luftvejsreflekser og upåvirket hæemodynamik. Den defineres derfor som havende en høj sikkerhedsprofil.
 

Bivirkninger

Nogle børn kan få kvalme, opkastning eller svimmelhed. Hvis barnet bliver dårligt, standses administrationen og der gives O2, hvorefter behandlingsansvarlig læge tilkaldes for vurdering af barnet.
 

Kliniske indikationer

Procedurerelaterede smerter som f.eks. venflonanlæggelse, blodprøvetagning, lumbalpunktur, gipsanlæggelse/skifte, sår rensning, suturering af rifter, fjernelse af fremmedlegemer/suturer, forbindingsanlæggelse, anlæggelse af blok, anlæggelse af kateter, reponering af distale luksationer/frakturer, flytning/transport/immobilisering/lejring/afklædning af smertepåvirkede børn.
 

Kontraindikationer

 • • Hovedtraumer, påvirket bevidsthedstilstand

 • • Respiratorisk- og/eller kredsløbs ustabilitet, pneumothorax/emfysem

 • • Forhøjet intrakranielt tryk

 • • Akut svær astma, svær sinuitis

 • • Dykkersygdomme

 • • Hjertesygdomme

 • • Svær gastrointestinal udvidelse eller ileus, vitaminmangel (B-12 eller folinsyremangel).

 • • Foregående behandling med morfika og/eller benzodiazepiner, kræver lægelig ordination og lægelig tilstedeværelse på stuen under hele inhalationsforløbet. Lægen skal have kendskab til både lattergas, indikationer/kontraindikationer/bivirkninger samt håndtering af disse, f.eks pædiater. skade-, akut- eller anæstesilæge.
   

Relative kontraindikationer

Mindre end 4 år, angst for masken, VAS > 7, forventet procedure varighed > 30 minutter, da man her øger risiko for kvalme.

Interaktioner: Opioider og benzodiazepiner kan få deres bivirkninger øget, hvorfor disse præparater først må anvendes ca. 10 min efter afsluttet lattergas. Livopan® administreres ellers ofte i kombination med andre svage smertestillende som paracetamol uden interaktion.

Hvis Livopan® kombineres med lægemidler som påvirker centralnervesystemet, kan det øge risikoen for bivirkningen af disse. Livopan øger også bivirkninger af methotrexat, bleomycin, nitrofurantoin og amiodaron.

Graviditet (piger i den fertile alder): Det anbefales at undgå brug af Livopan® i de første 6 måneder af graviditet pga. potentiel risiko for fosteret.

Livopan® kan bruges i de sidste 3 måneder af graviditeten og under fødslen, men barnet skal overvåges for bivirkninger.

Hvis Livopangas ikke virker:

Man skal foretrække at give Livopangas alene eller i kombination med lokal/regional anæstesi og/eller svage smertestillende (paracetamol, ibuprofen).

Nogle børn responderer alligevel ikke på Livopangas. Hvis der ikke er nogen effekt af Livopangas efter 5 minutter, skal man afbryde proceduren og vælge et andet sedation/smertemiddel. 
 

Klinisk arbejdsgang

Forberedelse af patient og forælder:

 • • Information til både barn og forældre omkring lattergasanvendelse

 • • Udlevering af pjece om lattergas

 • • Lad barn og forældre lege med masken

 • • Forklaring om hvad der vil ske med ord barnet kan forstå

 • • Forklar om de mulige bivirkninger: ”du vil måske føle dig lidt ”sjov” og have lyst til at grine, du vil ikke høre som du plejer”, snurre fornemmelse, drømme, eufori, osv.

 • • Man skal ikke minimere eller lyve: ”du vil ikke sove, du bliver mindre bange og du vil få mindre smerter”

 • • Lad børn og forældre have tid til at spørge og reformulere proceduren

 • • Overvej hvilken stue proceduren skal foregå på.
   

Opret tillid til barnet

 • • Gennemfør en afdæmpet og langsom kontakt med barnet, forklar hvilke rolle hun/han kan spille

 • • Med de yngste børn skal det tilstræbes at undgå uro og gråd. Lattergas vil sandsynligvis ikke være kraftig nok, hvis barnet er ekstremt angst.

Bemærk at skræmte og ekstremt angste børn sjældent vil have god effekt af Livopangas, da inhalationen kræver samarbejde og ”mod” til at prøve masken uden tvang. Forsøg derfor ikke en række ubehagelige og skræmmende metoder før valget af lattergas, da barnet således på forhånd er uroligt.

 • • Forklar kort om de detaljer, børnene evt. kan blive bange for

 • • Støt forældres tilstedeværelse og involver dem i proceduren

 • • Forklar både barnet og forældre at masken bruges uden tvang, og at de kan afbryde proceduren ved behov

 • • Barnet tilbydes at ”prøve” masken inden start, og kan ydermere vælge aroma i masken (Dumle, Banan, jordbær eller Cola)

 • • Alt udstyr, både til inhalation og den kliniske procedure, skal være klar.

 • • Kontrolskema med patientlabel anvendes til dokumentation af observationer og udførte procedure.
   

Før anvendelse

I Akutmodtagelsen: Triagering af barnet, inkl. VAS. Beslut om behandling, procedure, indikationer samt kontraindikationer gør, at Livopangas kan anbefales. Dokumentér.

I Børneafdelingen: Stillingtagen til om indikationen for Livopangas opfyldes. Herunder barnets alder, indgrebets omfang/tidsmæssige længde, barnets almene tilstand, bevidsthedsniveau, respirationsfrekvens, saturation (skal være > eller = 90 uden ilttilskud), VAS-score ved behov. Ovenstående vurderinger dokumenteres i journalen.
 

Udstyret kontrolleres

 • • Trykflaske med blandingen 50% O2 (ilt) / 50% N2O (kvælstofforilte) skal være fyldt op svarende til grøn på manometer, og kontrollér at ventilen kan ”pifte”.

 • • Maskesæt (éngangs) fra intakt emballage pakkes ud og monteres jf. medfølgende vejledning

 • • Tjek at der er sug, ilt, saturationsmåler og ventilationsmaske på stuen.

 

Monitorering og observation før, under og efter Livopangas:     

 • • Bevidsthedsniveau observeres før proceduren, kontinuerlig under proceduren samt efter proceduren            

 • • Før, og efter anvendelse af Livopangas måles Puls, Saturation og RF.

 

Administration af lattergassen

Minimum 2 personaler på stuen, hvor den ene har ansvaret for kontakten med barnet samt lattergas administration, og den andet har ansvar for proceduren/behandlingen. 
 

Få alle til at bidrage til proceduren

 • • Lattergas foregår altid under autoadministration, dvs. barnet udløser selv administration af lattergas ved hver inspiration. Hos de helt små (4-5 år) kan forældrene evt. holde masken.

 • • ALDRIG tvinge barnet til at tage masken på. Eventuelt hos de små, følge blødt med masken på næsen hvis barnet bevæger sig for meget i 1-2 minutter. Hvis barnet stadigvæk er urolig efter den tid, skal man afbryde proceduren og vælge en anden metode.

Forstærke den smertestillende effekt

 • • Rolige omgivelser. Alle stimuli eller larm kan være stressende for barnet og føre til manglende effekt af Livopangas

 • • Medinddrage barnet i det omfang det er muligt

 • • Aflede barnet med f.eks. sang, legetøj og historie.

Lattergas procedure

Noter tid på hvornår Livopangasbehandlingen starter og slutter.

 • • Vent 3 minutter før begyndelsen af den smertefulde procedure. I ventetiden, behold verbal kontakt med afslappende snak

 • • Sikre at masken er placeret korrekt

 • • Sundhedspersonen som giver Livopangas angiver, hvornår den smertefulde procedure kan begynde

 • • Bliv ved at holde verbal kontakt indtil slutningen af proceduren. I tilfælde af manglende verbal kontakt skal masken straks tages af, indtil der igen er kontakt.

 • • Masken skal være på plads hele proceduren. Hvis barnet tager masken af, skal man starte proceduren forfra og vente 3 minutter før det virker

 • • Få barnet til at fortælle hvad han/hun føler, informer om det der sker.

 • • Afslutte Livopangas inhalation når hele proceduren er færdig.

Hvis barnet er meget påvirket af Livopangassen gives ren ilt på maske, hvorefter barnet igen kommer i habituel tilstand. 

Efter behandlingen:

 • • Barnet ”udlufter” sig selv med spontan vejrtrækning og er helt udluftet efter 5-6 minutter. Kontrollér, at barnet er rolig og tilbage i normal tilstand. Afslut med Puls, saturations-måling og RF

 • • Få barnet til at fortælle om, hvad der er sket.

 • • Revurdering af smerter, hvis dette er aktuelt: hvis VAS > 2, gives andet smertestillende og laves en behandlingsplan

 • • Ved behov for administration af morfika og/eller benzodiazepiner afventes efter lattergas afbrydelse 8-10 minutter inden indgift (se kontraindikationer).

 • • Barnet kan spise normalt 10 minutter efter Livopangasproceduren.

 • • Efter ca. 4-6 minutter skal barnet fremstå helt vågent og i habituel tilstand, og behandlingen betragtes overstået. Ved tvivl eller forlænget påvirkning, kaldes læge

 Udstyr:

 • • Kassér engangsudstyr og rengør øvrigt udstyr efter gældende procedure

 • • Luk trykflaske på ”-” og udskift, hvis tom.

Gasflasken skiftes når pilen er i overgangen mellem det gule og det grønne felt. Livopan gasflaske bestilles i Teknisk afdeling, af sygeplejerske i Akutmodtagelsen.

Livopan engangsudstyr bestilles hos Linde Healthcare, tlf 70 10 41 03

Dokumentation

Skal journal føres i skadekortet eller journal.

I Akutmodtagelsen og børneafdelingen findes følgende supplerende information:

 • • Kontrolskema ved anvendelse af Livopangas

 • • Patientvejledning

 • • Omfattende information til brugeren.

Sikkerhedsinstruktioner

Der skal tages særlige forholdsregler når man arbejder med Livopangas

Livopan anvendes kun med det leverede engangsudstyr, som kan tilsluttes udsugningssystem. Dette sikrer en god ventilation og undgår høje koncentrationer af lattergas i omgivelsesluften.

For at sikre, at personalet ikke udsættes for risiko, skal følgende overholdes:

 • • Ventilen skal åbnes langsomt og forsigtigt.

 • • Luk apparatet i tilfælde af brand, eller hvis det ikke anvendes

 • • Når flasken anvendes, skal den sidde fast i den medfølgende holder

 • • Det bør overvejes, om gasflasken skal udskiftes, når trykket i flasken er faldet til et punkt, hvor indikatoren på ventilen er inden for det gule felt

 • • Når der er en lille mængde gas tilbage i flasken, skal flaskeventilen lukkes. Det er vigtigt at efterlade et lille tryk i flasken for at beskytte mod kontaminering

 • • Efter brug skal flaskeventilen lukkes med normal kraft. Fjern trykket fra regulatoren eller tilslutningen. 

Afgrænsning/definitioner

Instruksen dækker kun administration af Livopan® (lattergas) i blandingen 50% O2 (ilt) / 50% N2O (kvælstofforilte), og derfor ikke koncentreret lattergas fra centralforsyning over ”mixer”, da der er en potentiel risiko for udvikling af hypoksi.

 

Referencer

Dansk lov

Sundhedsloven, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130455

Referencer

Lattergas har været anvendt som primært smertestillende præparat til akutte patienter i alle danske ambulancer siden 1996. Lattergas tilbydes til flere fødende på landets fødegange, dog igennem centrale forsyninger over ”mixere” med risiko for overdosering og hypoxi.  

Artikler:

 • • Bodin L et al. The Association of shift Work and Nitrous Oxide exposure I Birth Weight and Gestational Age: Epidemiology, July 1999.

 • • Burnweit et al. Nitrous Oxide Analgesia for Minor Pediatric Surgical Procedures: An Effective Alternative to Conscous Sedation? J Paediatric Surg 2004:39 (3)495-499

 • • Cleary et al. Nitrous Oxide analgesia during intra-articular injection for juvenile idiopathic arthiritis. Arch Dis Child. 2002;86:p416-418

 • • Gall O, Annequin D et al. Adverse events of premixed nitrous oxide and oxygen for procedural sedation in chidren. The Lancet, Vol 358, No 9292, s 1514-1515

 • • Gudgin E J et al. Entonox as a sedative for bone marrow aspiration and biopsi. Int Jnl Lab Hem. 2008:30;p56-67

 • • Onody et al. Drug safe 2006; 29(7): 633-40

 • • Paut O et al. EMLA Versus Nitrous Oxide for Venous Cannulation in Children. Anesth Analg 2001;93:590-3

 • • Franz E. Babl, Ed Oakley, Cameron Seaman, Peter Barnett and Lisa N. Sharwood. “High-concentration Nitrous Oxide for Procedural sedation in children: Adverse Events and Depth Sedation”. Paediatrics 2008; 121; e528-e532.

 

Henvisninger og links

Produktinformation på Livopan®, http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4968

Produktinfo http://www.livopan.se