Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar i Ortopædkirurgisk Afdeling Farsø

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultater.

 

Definition af begreber

Opgavelisten – En oversigt, hvor alle ikke kvitterede prøvesvar er samlet.

KMA - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Labka - Klinisk Biokemisk Afdeling

Web Pas/MPS – Røntgensvar

Patologisk Institut - Histologi-svar

SSI - Statens Seruminstitut

 

Beskrivelse

Opgavelisten – håndtering heraf

Sekretæren i sengeafdelingen kontrollerer dagligt opgavelisten for enhederne 5341, 534, 53M0 og 53M og overdrager opgaverne til nedenstående teams.

Sekretærerne på de forskellige kontorer kontrollerer dagligt opgavelisten for enhederne 53P, 53P0 og 5388 og overdrager opgaverne til nedenstående teams.

 • • Der er oprettet teams i skulder, allo, sår, hånd og anæstesi.

 • • I skulderteamet er det akutlægens eller dennes stedfortræders ansvar at se svarene dagligt.

 • • I alloteamet er det ambulatorielægen eller dennes stedfortræders ansvar at se svarene dagligt.

 • • I håndteamet er det ansvarshavende overlæges eller dennes stedfortræders ansvar at se svarene dagligt.

 • • I sårteamet er det den såransvarlige overlæges eller dennes stedfortræders ansvar at se svarene dagligt

 • • I anæstesiteamet er det den ansvarlige læge, der ser svarene dagligt.

 

Der er desuden oprettet et team for håndsekretærerne. Dette team kan håndlægerne anvende til fx at videresende til ved fx prøver, hvor patienten skal have et standard-svar, som sekretærerne kan tage sig af.

 

Meddelelsespostkasser tømning heraf

 

Sekretæren på sengeafsnittet kontrollerer dagligt følgende meddelelsespostkasser: (IN,MPS):

(8001) 534, 5341, 53M og 53M0.

 

Sekretærerne på de forskellige kontorer kontrollerer dagligt følgende meddelelsespostkasser: (AM,MPS):

(8001) 53P, 53P0, 538 og 5388.

 

Fra alle sekretærers side kontrolleres der både på 7. og 8. ciffer.

 

Arbejdsgang

Indlagte patienter

 • • Stuegangsgående læge tjekker blodprøvesvar i forbindelse med stuegang og dokumenterer svar i EPJ – kumuleret svar.
  Svar fra laboratoriets morgenrunde skal altid ses i dagtid.

 • • Øvrige prøve- og undersøgelsessvar ses, signeres og dokumenteres i EPJ.

 • • Den læge, der ordinerer akutte prøver, er selv ansvarlig for opfølgning, signering og dokumentation i EPJ – eventuelt kan vagthavende orienteres og overtage opfølgningen.

 • • Stuegangsgående læge har ansvaret for opfølgning på prøvesvar ved førstkommende stuegang, dog i tæt samarbejde med sygeplejerske. Lægen signerer/dokumenterer notat i EPJ.

 • • Sygeplejersker kan/må signere for blodprøver, der er normale eller forventeligt uden for normalområdet.

 

Svar, der afgives telefonisk eller mundtlig:

 • • Der skal ske en entydig identifikation af patienten med navn og personnummer evt. rekvisitionsnummer.

 • • Modtageren noterer tidspunkt, identifikation af patienten og undersøgelsesresultatet.

 • • Det sikres, at svaret er forstået ved, at modtageren læser tidspunkt, identifikation og undersøgelsesresultatet tilbage til svargiveren.

 • • Svarmodtager noterer svarafgivers navn og/eller firecifrede brugerkode.

 • • Svarafgiveren noterer svarmodtagerens navn og/eller firecifrede brugerkode.

 • • Modtageren sikrer, at svaret bringes videre til den rette fagperson med de fornødne kompetencer, således at der handles på det givne svar.

 

Prøvesvar, der fremkommer efter udskrivelsen

Manglende prøve- og undersøgelsessvar ved udskrivelsen bemærkes i epikrisen af udskrivende læge

Sekretæren beholder journal eller udskrift med cpr-nummer på "ventehylde". Skal dagligt - eller efter behov - tjekke i det tilhørende system, om der er fremkommet svar.

 

Svar på kamme-biopsier fra KMA på TKA- og THA-patienter:

Når sengeafsnittets sekretær finder svar på kammebiopsier på opgavelisten, kontrollerer hun, om svarene er positive eller negative.

 • • Ved negative svar overdrager hun prøven på opgavelisten til afsnitsledende sygeplejerske eller dennes stedfortræder, som så orienterer patienten per telefon og dokumenterer i EPJ.

 • • Ved positive svar orienteres afsnitsledende sygeplejerske/stedfortræder mundtligt. Det er så hendes ansvar at overdrage svar til enten opererende læge eller dennes stedfortræder (ledende overlæge), som tager aktion herpå og dokumenterer dette i EPJ.

 

Svar på kamme-biopsier fra KMA på traume- og skulderpatienter:

Svaret overdrages direkte til den ordinerende læge eller dennes stedfortræder, evt. ledende overlæge, som tager aktion herpå og dokumenterer dette i journalen. Denne gøres opmærksom på dette via f.eks. mail.

 

SSI – Statens Seruminstitut:

Svar kommer med brevpost.

 

Patologisk Institut - histologisvar:

Svar kommer med brevpost.

 

Den behandlingsansvarlige læge eller dennes stedfortræder forelægges svaret.

 • • Lægen er ansvarlig for at informere patienten, med mindre andet er aftalt.

 • • Lægen dikterer et journalnotat vedrørende prøve- og undersøgelsessvar (både resultater, der ligger inden for og uden for normalområdet). Der sendes kopi af notatet til egen læge.

 

Rekvirerede prøver

Bestilles der f.eks. MR, CT, emg, eng eller lignende opbevares disse journaler på ”ventehylde”, indtil svar foreligger. Der laves fremdatering i AM, INS i PAS samt registreres i HVF(VAS).

Ved udlån/arkivering af journal opbevares udskrift med cpr-nummer.

Når svar foreligger, lægger sekretæren journal og svar til den ordinerede læge, og lægen signerer prøvesvaret.

Hvis lægen har fri/ferie, lægges svaret til tilstedeværende ansvarlige læge (gælder alle sekretærer).

Ventehylden tjekkes mindst 1 gang månedligt.

 

Referencer

Den Danske Kvalitetsmodel, Standard 2.8.6, Rettidig reaktion på prøvesvar.

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser; nr 9207 af 31/05/2011

 

Rettidig reaktion på prøvesvar- afgivelse og modtagelse af prøver.