Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af sygehuserhvervet Legionella-pneumoni (4.9)

Generelt

Legionellabakterien forekommer naturligt i våde og fugtige miljøer undtagen i saltvand. Bakterien opformeres bedst ved temperaturer mellem 30o C og 40o C og trives derfor godt i varmtvandssystemer, hvis temperaturen ikke holdes på et tilstrækkeligt højt niveau. Hvis temperaturen overstiger 50o C, kan bakterierne ikke opformeres, og der ses en reduktion i bakterieantallet i vandkulturer.

Legionellabakterien er årsag til to forskellige sygdomme hos mennesker: Legionærsygdom og Pontiac feber.

Legionærsygdom er en alvorlig form for pneumoni ofte med samtidig påvirkning af andre organer som lever, nyre og centralnervesystem. Sygdommen kræver oftest hospitalsindlæggelse med intensiv og langvarig behandling

Pontiac feber er en influenzalignende sygdom, som ikke giver pneumoni, men i stedet ofte brystsmerter og kortåndethed.

Klinikerne på Regionens sygehuse skal være opmærksomme på muligheden for forekomst af Legionella-pneumoni hos indlagte patienter og indsende patientprøver til diagnostik heraf.

Smittemåde

Legionellabakterier kan smitte ved indånding af aerosoler forurenet med bakterierne, f.eks. ved eksposition i brusebad, eller ved behandling med respiratorisk befugtningsudstyr. Anden smittemåde kan være fejlsynkning af vand fra isterninger eller aspiration med Legionella, der har koloniseret svælget. Nedlægning af sonder, der har været blødgjort i varmt brugsvand forurenet med Legionella, kan muligvis også være en smittekilde.

Legionella-pneumoni smitter ikke fra patient til patient. Forekomsten er beskeden, men medfører en høj mortalitet.

Der er set tilfælde med sygehuserhvervede Legionella-pneumonier hos intensive patienter, selvom forekomsten var langt under den kritiske grænse. Derfor er det hos denne patientkategori vigtigt, at de ikke eksponeres for Legionella.

Forebyggelse af legionellasmitte til intensiv- og opvågningspatienter

  • • Der skal anvendes legionellafiltreret vand eller sterilt vand hos patienter med tube eller ventrikelsonde

  • • Opvågningspatienter med synkerefleks kan drikke vand fra vandhanen

  • • Isterninger til patienter med tube eller sonde skal fremstilles af sterilt eller legionellafiltreret vand

  • • Skift af legionellafilter på vandhaner skal ske i overensstemmelse med firmaets anbefalinger.

Forebyggelse af legionellasmitte til øvrige patienter

Ingen særlige forholdsregler med mindre andet er aftalt med Infektionshygiejnen.

Overvågning

Legionella-pneumoni er en anmeldelsespligtig sygdom. Den nationale overvågning varetages af Statens Serum Institut.

Regional overvågning foregår ved, at positive legionellafund fra patienterne meddeles fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling til Infektionshygiejnen.

Teknisk Afdeling på Regionens sygehuse overvåger temperaturen i vandinstallationerne og foretager legionella kimtalsmålinger med regelmæssige intervaller. Hvis kimtallene er forhøjede iværksætter Infektionshygiejnen en handlingsplan i samarbejde med Teknisk Afdeling.

Litteratur

Jepsen OB, Uldum SA, Samuelsen S: Overvågning og forebyggelse af nosokomielle Legionella-pneumoni.

Ugeskrift for Læger 165: 21-25, 2002.

Legionella i varmt brugsvand. Råd og anvisninger. CAS 2000.

Råd og anvisninger om Legionella. CAS 1995.