Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleje af ældre konfuse/demente patienter, projekt: ”Rosen”

Formål

At skærme den demente patient, så denne oplever mest mulig forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed ved at skabe bedst mulig balance i forhold til demenshandikappet, omgivelsernes krav og den dementes personlighed.

Sygehuspersonalet har ikke hjemmel i sundhedsloven til anvendelse af tvang på somatisk sygehus, og servicelovens regler om magtanvendelse finder ikke anvendelse. Det er den involverede læge eller sundhedsperson, der ud fra sit kendskab til patienten og dennes lidelse må vurdere, om en konkret behandling kan gennemføres, herunder om der er tale om en situation, som beskrevet i sundhedslovens § 19 om Øjeblikkeligt behandlingsbehov.

For at imødegå magtanvendelse i plejen af den demente eller demenslignende patient er der i afdelingen beskrevet muligheder for at efterkomme den demente patients ønsker og behov uden anvendelse af magt.

 

Definition af begreber

Demens: Demens er en folkesygdom. I Danmark er mellem 70.000 - 80.000 mennesker ramt af en demenssygdom.
Demens kan skyldes op mod 100 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. Har man symptomer, der minder om demens, er det derfor vigtigt at blive undersøgt. Det er vigtigt at huske, at alle med en demenssygdom kan behandles, selv om det fortsat kun er få, der kan kureres.

Se i øvrigt instrukser om demens i PRI.

Rosen: Et symbol på stue, journal og seng, som orienterer personalet om, at der her er en patient med demens eller demenslignede tilstand og heraf kognitive dysfunktioner.
På denne stue passer vi ekstra på patienten.

 

Beskrivelse

Grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt kan være hårfin.

Den demente patients adfærdsforstyrrelser er altid forståelig, og er fra den dementes side et kompromis mellem:

 • • Demenshandikap

 • • Omgivelsernes krav

 • • Den dementes personlighed

 

Mange adfærdsforstyrrelser er en direkte konsekvens af manglende eller forkert omsorg eller støtte.

Plejepersonalet skal forstå at tilrettelægge plejen på en sådan måde, at stress-faktoren for den demente mindskes:

 • • Der skal være balance mellem de krav, vi stiller til den demente patient, og den hjælp vi yder

 • • De fleste demente har brug for en tilværelse, som er:

 • • Forudsigelig

 • • Genkendelig

 • • Overskuelig

Dette kan være svært at opnå på et sygehus, ofte kan den demente patient let opleve nederlag på nederlag i hverdagen på afdelingen.

 • • Vi kan ikke ændre en persons adfærd, men vi kan ændre den måde, hvorpå vi håndterer den.

 • • Selvom der ikke er fælles holdning hos den enkelte medarbejder til at arbejde med demente, skal vi tilstræbe at have en fælles handling.

 

Projekt: ”Rosen”

Ved modtagelsen i skadestuen og på sengeafsnittet

Det afklares ved modtagelse af ny patient, om der er demens eller demenslignende tilstand:

 

Hvis nej

normal procedure

 

Hvis ja

Sæt rosen i journalen, på sengen og på døren ind til stuen

Cetreatavlen: under vigtig info vælges ”rød rose”

 • • Der tilstræbes enestue, alternativt to mands stue.

 • • Opfølgning af livshistorie. Hjem, pårørende, hjemmepleje eller plejehjem.

 • • Opfølgning af plejeplan. Hjemmeplejen.

 • • Opfølgning af medicin. Plejen eller egen læge.

Billede2

 

 

Få styr på:

 • • Livshistorien.
  Her er det vigtigt, at der ud over den almindelige anamnese gøres et forsøg på at få en livshistorie på patienten. At kende den demente patients baggrund er en vigtig forudsætning for at forstå den dementes reaktionsmønster. Ofte har demente ikke et stort netværk. Skab kontakt hurtigst muligt til pårørende. Der udleveres en velkomstpjece, der indeholder oplysninger om, at vi som plejepersonale gerne vil indsamle oplysninger om den demente patients livsforløb.

 • • Medicin.

 • • Hjælpemidler.

 

Hvis patienten skal operationsdagen:

Konference:

 • • Journalen er mærket med rosen.

 • • Operationsprogrammet er mærket med rosen.

 

Afhentning af patient i afsnit:

 • • Samtale gennem kontaktpersonen.

 • • Kontaktpersonen følger med seng/portør.

 • • Overlevering til ny kontaktperson.

 • • Portør forholder sig tavs under transporten.

 

Opvågning:

Observationer om bevidsthedsklarhed er problematisk med en dement patient. Der kan være tale om forstyrrelse af den emotionelle kontrol med emotionel labilitet. Græder over småting eller morer sig, hvor andre ville være ked af det. Viser irritabilitet eller symptomer på apati eller forgrovet social adfærd, kendetegnet ved groft sprog eller aggressiv handling.

 • • Det tilstræbes, at den demente patient er på enestue.

 • • Samme kontaktperson (kontinuitet).

 • • Tilbage til sengeafsnittet til kontaktpersonen.

 

Røntgen:

 • • Kontaktpersonen følger med. Derved afklares identifikation.

 • • Det er kontaktpersonen, der støtter og taler med den demente patient.

 

Fys./Ergo:

 • • Det tilstræbes, at der er en kontaktperson med fra afsnittet.

 

 

Link til pjece

En rose

 

Referencer

Disse to links kan kun åbnes via en regions pc og med rettigheder til K-drev:

Rosen – Kontaktperson og telefonnummer

Rosen - Visitkort

Adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens - Helle Fischer & Dorte Østergaard

Idékatalog - Kronikerenheden Nordjylland - Servicestyrelsen

Håndbog om demens – Servicestyrelsen

Dementes menneskerettigheder

Værdighed i demensplejen - Kirsten Ahlgreen

Reduktion af magtanvendelse – socialpædagogik som mulighed i demensomsorg – Servicestyrelsen

Praktisk gerontopsykiatri – Niels Chr. Gulmann