Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Syfilis og graviditet

 

Formål
Opspore og behandle syfilis hos gravide med henblik på at forebygge medfødt syfilis.


Baggrund
Infektion med syfilis er udbredt i den 3. verden og er blusset op i Baltikum, Rusland og andre dele af Østeuropa, mens den er sjælden blandt kvinder i Danmark.
Syfilis kan overføres fra mor til barn i graviditeten og kan medføre abort, dødfødsel eller medfødt syfilis, der bl.a. kan vise sig som svær akut sygdom ved fødslen. Andre smittede børn udvikler først mental retardering, synsnedsættelse eller hørenedsættelse mange år senere og får måske aldrig stillet diagnosen syfilis. Relevant antibiotisk behandling i graviditeten kan forhindre følger af infektionen hos barnet.

Screening af gravide
Ved 1. lægeundersøgelse tilbydes gravide screening for syfilis, HIV og hepatitis B. Alle screeninger knyttes til undersøgelse for blodtype og irregulære antistoffer og udføres i blodbanken.
Det noteres på vandrejournalen, at prøven er taget.

Svarafgivelse

1.

Blodbank
Blodbanken sikrer, at de nødvendige konfirmatoriske tests udføres.
Blodbanken sender svar på prøve til fødested og til praktiserende læge.

2.

Almen praksis
Resultatet af syfilis- og HIV-undersøgelser sendes til den praktiserende læge.
Svaret skal af diskretionshensyn ikke skrives på vandrejounalen. Det skal kun fremgå, at prøven er taget/ikke taget.

 

-

Negative prøvesvar:
Den gravide informeres ved 2. lægeundersøgelse.

-

Positive prøvesvar:
Den gravide informeres hurtigst muligt. Hun henvises til Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus Syd og til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord

3.

Obstetrisk Afdeling:

 

-

Kvinden ses i Obstetrisk Ambulatorium og informeres om rigtigheden af at gennemføre behandlingen

-

Det sikres, at kvinden er henvist til Infektionsmedicinsk Afdeling.

-

Ultralydsscanning ved ultralydslæge med henblik på tegn på syfilisinfektion hos fosteret.

 

Ultralydsscanning med henblik på tilvækst i svangerskabsuge 30 og 35.

-

I samråd med Pædiatrisk Afdeling planlægges behandling og kontrol af barnet efter fødslen.
Det planlægges, om barnet skal på Neonatalafdelingen eller kan være på Barselsafsnit 11.

-

Overvej undersøgelse for andre sygdomme: HIV, hepatitis B, klamydia, gonokokker.

-

Der er øget risiko for spontan abort og intrauterin fosterdød.

4.

Infektionsmedicinsk Afdeling

 

-

Står for udredning og behandling af kvinden.

-

Varetager smitteopsporing.

-

Står for opfølgning, som fortsætter i op til år.

-

Anmeldelse. Syfilis er anmeldelsespligtig.Behandling
Penicillin.

Kliniske symptomer
Voksne:

 • • 

Primærstadium:
Chanker på inoculationssted. 3 uger efter smitte. Stor variation: 10 dage – 3 måneder.

 • • 

Sekundærstadium:
Makulopapuløst exanthem, involverer håndflader og fodsåler.
Almensymptomer: Feber, træthed m.m. Optræder ca. 8 uger efter smittetidspunkt. Efterfølgende overgang til latent stadium, som er serologisk verificeret syfilis uden kliniske symptomer.

 • • 

Tertiærstadium:
Granulomatøse gummata, kardiovaskulær syfilis eller neurosyfilis. Udvikles efter år.


Herxheimer reaktion
6-12 timer efter påbegyndt behandling for syfilis ses Herxheimer reaktion hos 50 %. Årsag kendes ikke. Reaktionen er uden risiko for raske.
Symptomer: Influenzalignende med temperaturstigning og accentuering af det syfilitiske udslet.
Kvinden skal orienteres om reaktionen, specielt da den kan opfattes som en allergisk reaktion.
Reaktionen er uden risiko for i øvrigt raske personer.
Hos alment medtagne og svækkede personer kan reaktionen dæmpes med 40-60 mg Prednison dagen før behandlingen og på første behandlingsdag. Beslutning om dette tages af Infektionsmedicinsk Afdeling.

Konfirmatoriske tests

Screeningsundersøgelse for syfilis kan give falsk positivt resultat. Der skal tages konfirmatoriske tests.

Ved screen positiv syfilis test fås følgende svar fra Blodbanken:

”Til endelig bekræftelse af analyseresultat bør der indsendes en ny prøve til Statens Serum Institut til undersøgelse for syfilisantistof. Det anbefales at rekvirere undersøgelse R-nr. 322, ”Antistof, fuld undersøgelse, serum (WR, RPR, AF-G, AF-M, FTA-ABS)”.

Almen praksis sørger for dette.

Der er kun indikation for behandling i graviditeten, såfremt konfirmatoriske tests fra Statens Serum Institut er positive.

Disse svar sendes til almen praksis, der henviser til Infektionsmedicinsk Afdeling og til Graviditetsambulatoriet.

For tolkning af prøvesvar: www.ssi.dk

Screen negative prøver er sandt negative og skal ikke testes igen.


Fødsel
Efter vanlige principper.

Barsel
Det aftales i hvert enkelt tilfælde med Pædiatrisk Afdeling, om barnet skal på Neonatalafdeling eller på Barselsafsnit11.
Amning tilladt.

Barn
Ses af pædiater inden udskrivelse.
Kontrol aftales.

Kliniske symptomer på medfødt syfilis

 • • 

Hudaffektion: Exanthem.

 • • 

Lymfeglandelsvulst.

 • • 

Hepatomegali.

 • • 

Saddelnæse.

 • • 

Interstitiel keratit.

 • • 

Periostit.

 • • 

Hutchinson’s tænder: Savtakkede tænder.

 • • 

CNS-forstyrrelser.

Barnet kan også være symptomfrit ved fødslen, og symptomerne kan udvikles senere.