Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Misdannelsesskanning, Niveau II, 20 ugers gennemskanning ULS

 

Formål

At sikre at ultralysskanninger foretages ensartet i afdelingen

 

Definition af begreber

Alle gravide kvinder i Danmark tilbydes sen gennemskanning med henblik på at detektere eventuelle fostermisdannelser. Detektionsraten varierer for misdannelser i de forskellige organsystemer, men er for næsten ingen misdannelser 100%.

I  Region Nordjylland tilbydes sen gennemskanning i  svangerskabsuge 20 (19. svangerskabsuge +6 dage til 20. svangerskabsuge +6 dage). 

 

Anvendte forkortelser

3VV:

3-Vessel view (3-kar plan

4K:

4-Kammer plan

AC:

Abdominal cirkumferens = AO: Abdominalomfang

A-P:

Anterior-posterior akse/plan

AV:

Atrie-ventrikulær (hjertets AV-klapper)

BPD:

Biparietal diameter

CSP:

Cavum septum pellucidum

DVP:

"Deepest vertical pool", dybeste amnionsø ved flerfoldsgraviditet

EOD:

Ekstraorbital diameter: Afstanden mellem orbitas laterale afgrænsning

GS:

Gestationssæk

HC:

Hovedcircumferens = HO: Hovedomfang

IO:

Ikke obligatorisk undersøgelse, men evt. supplement til det, der bør/skal undersøges for

IOD:

Intraorbitale diameter: Afstanden mellem orbitas mediale afgrænsning

NS:

Navlesnor

OFD:

Occipito-frontal diameter

OFT:

Outflow tract (=afgang af hjertets store kar)

O.I.:

Orificium internum

PRF:

Puls repetitions frekvens (skala for doppler)


 

 Beskrivelse

Dokumentation

Følgende struktur/plan skal dokumenteres for alle fostre:

BPD-plan

Cerebellarplan

Hjerte: 4-kammer plan

Hjerte: ensartet flow over A-V klapperne

AC

Nyrer

Blære med flow i to umbilikalarterier

FL

HL

 

  

Afgrænsning

Nedenstående gennemgår systematisk organsystem for organsystem hvilke strukturer, man som hovedregel bør se/vurdere ved enhver 20 ugers gennemskanning.

 

IO Betyder strukturer/undersøgelser der ikke er en obligatorisk del af en sen gennemskanning, men undersøgelser man i givet fald kan supplere med.

 

Hvis nogle af de nedenfor nævnte strukturer ikke har kunnet ses ved en sen gennemskanning, bør man i Astraia notere:

1.

Hvilken struktur og hvorfor (fx 4K ikke set tilfredsstillende på grund af  dårlig oversigt/adipositas)

2.

Konsekvens (fx skannes igen/skannes samme dag af ultralydssupervisor/af ultralyds-læge med føtalmedicinsk kompetence)

  
Hoved
Primære undersøgelsesplan er tværsnit (BPD–plan og transcerebellar plan). Suppler med sagittalplan.

Kranium:

 

-

Intakt, kraftigt ekkogivende kranium.

-

Facon (lang/kortskallet).

-

Symmetriske orbita, EOD ca. 3 x IOD (orbita ca. samme størrelse som mellemrum).

-

Mål: BPD (ydre-ydre) og OFD (ydre-ydre), HC beregnet.

CNS

 

-

Midtlinie, symmetri!

-

Thalamus, lateralventrikler (forhorn, baghorn, atrium <10 mm, plexus choroideus), cavum septum pellucidum (CSP). Homogen, lavekkogen cortex

-

Cerebellum (hæmisfære og vermis), fossa posterior/cisterna magna (<10 mm)

-

IO: Cerebrums gyrering (foldning), begyndende med insula svarende til sulcus lateralis

-

IO: 3. ventrikel under - bag CSP, og 4. ventrikel (anterior/inferior for cerebellare vermix)

Profil

At vurdere fostrets profil (altid midtsagittalsnit) er ikke altid muligt på grund af lejringen. Men man bør vurdere:

 

-

Panden er ikke hverken prominerende eller flad (der er stor normalvariation).

-

Næse og næseben (hypoplastisk næseben er en stærk 2. trimester Downs syndrom markør)

-

Maxil og Mandibel

-

IO: Coronalsnit af læber (for at udelukke læbespalte)

 
Hud ( hoved & hals)

Frontonasal hud/ødem <6mm (målt i midtsaggital plan)

Nakkehud/ødem <6mm  (målt i  transcerebellare plan). Det er ikke obligatorisk at måle frontonasal- eller nakkehuden, men skal vurderes hos alle, og skal måles hvis huden subjektivt virker fortykket, da det er en 2. trimester Downs markør.

 

Thorax
Primære undersøgelsesplan er tværsnit, suppler med længdesnit.

Lunger

 

-

Homogene, medium ekkogenicitet.

-

Højre lunge er større end venstre på grund af hjertets placering i venstre side.

-

Fylder ca. 2/3 af thorax’ areal.

Ribben

 

-

Hyperekkogene, dækker 2/3 af thorax’ cirkumferens.

Form

 

-

Vurderes bedst i længdesnit (sagittalsnit): Thorax har let hvælvet form, jævn overgang mellem thorax og abdomen uden større konturspring.

  

Hjerte

Størrelse/placering

-

Areal: Ca. 1/3 af thorax’ areal, SKAL være <50%

-

Placeret mest i thorax’ venstre side

-

Apex peger mod venstre

-

Septum vinkler ca 45° med thorax’ A-P akse.

Rytme

 

-

Sinusrytme, hurtig frekvens (kortvarig sinusbradycardi ses hyppigt i 2. trimester)

-

Frekvens 110-160 i hvile

 

Abdominalt tværsnit lige distalt for 4-Kammer plan

Normal situs: Mavesækken beliggende i venstre side, aorta decendens midt for eller lidt til venstre for columnas forside, vena cava inferior beliggende anteriort og til højre for aorta decendens.

4-Kammer plan

 

-

2 Ventrikler: Højre - med "moderator bånd" i apex – beliggende anteriort (Højre mod Hud, Venstre mod Vertebrae), Venstre apexdannende uden moderator bånd

-

Intakt ventrikelseptum

-

2 Atrier: Højre ofte lidt større end venstre

-

Atrie septum – delt af foramen ovale i septum primum (danner sammen med AV-klapperne crux cordis, SKAL ses) og septum secundum (udgår fra atriets væg, kan være svær at se)

-

AV-klapper: Symmetriske ostier, begge klapper ses bestående af flige udgående fra både ventrikelvæg og septum væg. Tricuspidalklappen (højre ventrikel) er displaceret en anelse apikalt i forhold til mitralklappen (venstre ventrikel), hvorved der fremkommer et lille "offset" imellem de 2
AV-klapper.

-

Med cine-loop visualisere åbning og lukning af begge AV-klapper, især for at visualisere septum-nære flige af AV-klapper

-

Med farvedoppler visualisere 2 homogene flowstrømme over AV-klapperne på hver side af intakt ventrikelseptum, uden klapinsufficiens.

3-Kar plan (3VV)

Se a. pulmonalis’ fortsættelse i ductus arteriosus (største kar - anteriort).

Se arcus aortae (lidt mindre kar end 1. beliggende imellem 1. og 3.).

Se tværsnit af vena cava superior (mindste kar - posteriort).

Afgang af store kar (OFT)

Se venstre ventrikels udløbsdel med aortas afgang, kontinuert med ventrikel septum.

Se højre ventrikels udløbsdel med a. pulmonalis’ afgang (og fortsættelse i ductus arteriosus).

 Abdomen/gastrointestinalkanal
Primære undersøgelsesplan er tværsnit, suppler med sagittalsnit

Ventriklen

 

-

Placering i venstre side, DISTALT for hjertets 4K-plan

-

Størrelse – går ikke over midtlinien

-

Facon: Oval eller ”banan” formet.

Lever

 

-

Placering i højre side, DISTALT for hjertets 4K-plan. Karakteristisk J-formet intrahepatisk forløb af umbilikalvenen.

-

Fremtræder med homogen, medium ekkogenicitet.

-

IO: Galdeblæren kan ses som en aflang/oval hypoekkogen struktur i relation til leveren i højre side, kan strække sig helt ud til anteriore bugvæg.

Tarm

 

-

Ved 2. trimester undersøgelse er fravær af dilaterede tarmsegmenter vigtigste normale fund. Med gode skannere kan man godt se adskillelsen mellem tarmvæg- og indhold, hvilket giver et let heterogent ekkomønster.

-

Medium ekkogenicitet, lidt mere ekkogene end lever, og mindre ekkogene end knogle.

Bugvæg

Primære undersøgelsesplan er tværsnit, suppler med sagittalsnit.

 

-

Man skal se intakt bugvæg ved NS insertionssted.

-

Facon: I længdesnit ses bugvæggen som en jævn, hvælvet bue.

-

Mål APAD og TAD, som to på hinanden vinkelrette diametre, hvorfra AC beregnes.

   

Urinveje

Primære undersøgelsesplan er tværsnit, suppler med coronalsnit og sagittalsnit

Nyrer

 

-

Beliggende som symmetriske strukturer på hver side af columna.

-

Moderat/lav ekkogene, pyramiderne ses som områder med lidt lavere ekkogenicitet.

-

Nyrepelvis ses som et homogent hypoekkogent område anteromedialt, afgrænset af en tynd, let hyperekkogen struktur.

-

Nyrepelvis' facon er normalt oval eller næsten rund.

-

Nyrepelvis’ AP-diameter (målt parallelt med kroppens AP-plan) er <5 mm (nyrepelvis større end 4 mm er en 2. trimester Downs syndrom markør).

-

I coronalsnit ses nyrerne aflangt ovale, let bønneformede med medialt (mod columna) beliggende nyrepelvis.

-

Ureter afgår anteromedialt fra nyrepelvis, og ses normalt ikke.

-

IO: Nyrearterier kan visualiseres med color/power doppler i coronalsnit.

Blære

 

-

Ses som rund eller aflang/oval homogent hypoekkogen struktur i fostrets bækken

-

Størrelse (gennemsnit af måling i to planer): <20 mm.

-

SKAL ses, fyldnings/tømningscyklus er normalt 20-30 min.

-

De 2 umbilikalarterier løber tæt forbi blæren og visualiseres i coronalsnit med color/power doppler (eller ved identifikation af 3 kar i tværsnit af navlesnor).

Fostervand

 

-

Vurdere om fostervandsmængden er normal – fostervandsmængden er fra ca. uge 16 en funktionstest af  nyrer og urinveje. Fostervandsmængden vurderes subjektivt. Er der tvivl  om, om mængden er normal, måles Amniotic Fluid Index eller DVP.
Skelet
Man må her bruge en række undersøgelsesplaner for at se hele skelettet. Columna skal dog ses i både sagittalplan og coronalplan.

Vedrørende thorax: Se ovenfor.

Columna

 

-

I sagittalplan ses columna som en jævn "perlerække" af hyperekkogene vertebrae, spidser til distalt ved os sacrum.

-

I coronalplan ses columna som 3 jævne, symmetriske "perlerækker" af hyperekkogene vertebrae. I, i dette plan kan man identificere de 3 hyperekkogene ossifikationscentre der tilsammen udgør et hvirvellegeme (vertebrae): De 2 laterale ossifikationscentre er beliggende mest posteriort/dorsalt, de mediale ossifikationscentre er beliggende mest anteriort/ventralt

-

Huden over columna skal synes jævn uden større cyster eller defekter.

-

I transversel/horisontal plan ses hver enkelt hvirvellegemes ossifikationscentre som 3 hyperekkogene "prikker" i en indbyrdes vinkel på ca. 90°, de 2 laterale beliggende mest posteriort/dorsalt, den mediale beliggende mest anteriort/ventralt. Ved at flytte transduceren kranielt/caudalt ses de 3 ossifikationscentre som en del af hver sin række. Der skal ses intakt huddække af hele columna.

Arme/hænder

 

-

Humerus x 2, symmetriske.

-

Ulna og radius x 2, symmetriske.

-

Hænder x 2, med vurdering af håndstillingen.

-

IO: Se og tælle fingre.

-

IO: Se bevægelse i led: Skulder-, albue-, hånd- og fingerled.

-

Mål: Humerus længde.

Ben/fødder

 

-

Femur x 2.

-

Tibia og ulna x 2, symmetriske.

-

Fødder x 2, med vurdering af fodstillingen.

-

Mål: Femurlængde.

-

IO: Se og tælle tæer.

-

IO: Se bevægelse i led: Hofte- knæ- og fodled.

 

Fostrets velbefindende

Bevægelser.

 

-

Se at fostret bevæger sig, herunder bevæger alle ekstremiteter

 

 Placenta

Lokalisation (anteriort, fundus etc.)

Nedre afgrænsning i forhold til orificium internum (fx >1 cm fra orificium internum (o.i.), <1 cm fra o.i., fuldstændigt dækkende o.i således som det er defineret i Sandbjerg- guideline om placenta prævia).

Ved lavtliggende placenta, anvendes samme inddeling som defineret i Sandbjerg-guideline om placenta prævia: Dybt sæde, potentiel placenta prævia, marginal placenta prævia, partiel placenta prævia, total placenta prævia.

Antal kar i NS - hvis det ikke er set i forbindelse med undersøgelse af blæren.

IO: Beskrivelse af NS’ insertionssted på placenta (fx: central, excentrisk, velamentøs)

 

Flerlinger

Antal.

Ved tvillinger betegnes den tvilling, der ligger i venstre side af uterus som tvilling 1, den tvilling der ligger i højre side som tvilling 2

Choriocitet (delta/lambdategn kan ikke altid ses efter svangerskabsuge 14 + 6, i så fald beskrives septums tykkelse, evt antal synlige lag).

Køn.

Fostervandsmængden bedømmes for alle fostre. Evt. kvantitering foretages ved at måle dybeste sø (DVP) i hver amnionsæk, målt som største lodrette dybde af amnionsø (uden NS og fosterdele).

 

  

Terminsfastsættelse

Hvis der ikke tidligere er foretaget ultralydsskanning, fastsættes terminen ud fra HO.

(svangerskabsuge 14 + 0 dage  til svangerskabsuge 22 + 0 dage).

   

Insufficient skanning (uden mistanke om misdannelser)

Individuel vurdering men oftest fornyet skanning ved sonograf/ultralyd-læge før svangerskabsuge 21+5 dage.

 

 

Bløde markører (Down stigmata)

Nakkeødem >5 mm (AP).

Ekkogene tarme.

Kort humerus.

Kort femur.

Cardielt ekkogent fokus.

Bilateral nyrepelvisdilatation > 4 mm.

Misdannelser.

 

En markør noteres blot i Astraia (med undtagelse af misdannelser og ekkogene tarme).

To eller flere markører konfereres med ultralyd-læge. Vurderes meget kritisk i tilfælde af normal NF/1.trimester risikovurdering.

 

 

Kodning

Diagnosekoder (inklusiv aktionsdiagnose) ved normal undersøgelse.

Prænatal screening for

medfødte misdannelser:  

DZ 363

Normal undersøgelse:                                          

DZ 016 U

 

  Procedurekode

Sen gennemskanning:                                                                                 

UXUD 86 B

 

 

Referencer

Sandbjerg guidelines