Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Misbrugsanamnese i Psykiatrien

Beskrivelse

Ved optagelse af misbrugsanamnese skal følgende punkter gennemgås. I den akutte fase kan tilstanden gøre det vanskeligt at indhente alle anamnestiske oplysninger, hvorfor anamnesen er opdelt i oplysninger, der bør foreligge akut (de med rødt markerede), og oplysninger, der kan suppleres ved gennemgang (de øvrige punkter/spørgsmål):

 

 1. 1. Beskrivelse af rusmiddelindtag – aktuelt og tidligere (Hovedgrupper i henhold til ICD-10 inklusiv alkohol)

For hvert rusmiddel oplysning om (de enkelte rusmidler nævnes kronologisk):

 • • Hvilke rusmidler bruger du aktuelt?

 • • Hvilke rusmidler har du tidligere brugt?

 • • Alder for førstegangsbrug

 • • Udvikling i anvendelse (hyppighed/mængde/indtagelsesmåde)

 • • Toleransudvikling/abstinensudvikling

 • • Tilfælde af forgiftningstilstand/overdosis

 • • Rusmiddeloplevelsen og evt. ændring i denne

 

2. Psykiske konsekvenser af misbrug
 

 • • Nytilkomne psykiske symptomer i forbindelse med fortsat rusmiddelanvendelse?

 • • Forværring eller ændring af i forvejen bestående symptomer i forbindelse med fortsat rusmiddelanvendelse?

 

3. Tidligere behandling for stofmisbrug

 • • Har du været i behandling?

 • • Hvilket behandlingsregi? (Sygehusvæsen – misbrugsbehandlingsregi – andet)

 • • Ambulant eller døgnbehandling?

 • • Varighed

 • • Behandlingsresultat (stoffrihed/reduceret forbrug?)

 

 

4. Injektionsadfærd/risikoadfærd
 

 • • Injektionsadfærd ja/nej

 • • Hvis ja

   • • Debutalder

   • • Udvikling

   • • Hyppighed

   • • Hvilke kar?

 • • Risikoadfærd (deler kanyler, sprøjter og/eller snifferør?)

 

5. Somatiske komplikationer til misbrug
 

 • • Hepatitis/HIV-status

 • • Abscesser, tromboser eller andet?

 

6. Andre anamnestiske oplysninger

 • • Virksomme strategier fundet ved hjælp af behandling eller egen erfaring

 • • Situationer forbundet med stor risiko for tilbagefald

 

Dokumentation

Det er en fælles tværfaglig opgave at indsamle dokumentationen, men finalt er det et lægeligt ansvar at sikre dokumentation og ajourføring af den samlede misbrugsanamnese.

 

Den første del af screeningen foretages som en del af journaloptagelsen og dokumenteres i skabelonen ”Livsstil, forbrug og afhængigheder” i feltet ”Rusmidler”. For indlagte patienter som et led i indlæggelsen og ved ambulante patienter i udrednings- og indlæggelsessamtalen.

 

Ved den indlagte patient indsamler plejepersonalet observationer omkring misbrug som en del af en oprettet plejeplan. Observationerne anvendes aktivt til stuegang og konferencer som data til ”Misbrugsanamnesen”, - skabelon på fanen ”Status”, som udfyldes af lægen. Se vedledning i bilag.

Ved den ambulante patient sikrer kontaktperson, at observationer om patientens misbrug dokumenteres, og skabelonen ”Misbrugsanamnesen” udfyldes i samarbejde med den behandlings- og/eller patientansvarlige læge.

 

 

Ved den indlagte patient indsamler plejepersonalet observationer omkring misbrug som en del af en oprettet plejeplan. Observationerne anvendes aktivt til stuegang og konferencer som data til notatet ”Misbrugsanamnesen”, som udfyldes af lægen.

Ved den ambulante patient sikrer kontaktperson, at observationer om patientens misbrug dokumenteres, og notatet ”Misbrugsanamnesen” udfyldes i samarbejde med den behandlings- og/eller patientansvarlige læge.

 

Misbrugsanamnese er et dynamisk notat, hvor der løbende kan laves justeringer (se bilag for vejledning vedr. dokumentation)

Generelt

Diagnostik af misbrug og afhængighed omfatter altid en misbrugsanamnese og en objektiv lægelig vurdering af somatisk og psykisk helbred.

Det kliniske personale skal være bevidste om, at patienter med misbrug, der starter i behandling, ofte er kaotiske, ofte både akut og kronisk medtagne og usikre over for, hvad der skal ske og hermed kan være udadreagerende.

 

Karakteren og omfanget af den psykiske lidelse kan i sig selv i væsentlig grad influere på anvendelsen af misbrugsstoffer og misbrugsstofferne kan give anledning til rusrelaterede adfærdsændringer. Misbrug kan endvidere indebære en forværring af den psykiske tilstand på såvel kortere som længere sigt.

 

Afdækning af misbruget har derfor betydning for:

 1. 1. Diagnose og differentialdiagnostiske overvejelser

 2. 2. Akut behandling af ruspåvirkning og eventuelle abstinenstilstande samt eventuelle somatiske komplikationer til misbrug

 3. 3. Planlægning af videre behandling, herunder af såvel psykisk lidelse som misbrug under indlæggelse og ambulant – i samarbejde med relevante somatiske og kommunale samarbejdspartnere

Definition af begreber

Misbrugsanamnese/SFI jf. ovenfor forventes optaget ved primær kontakt – eller når den efterfølgende er mulig at optage og danner grundlag for:

Udfærdigelse af notatet ”Misbrugsanamnesen”, herunder stillingtagen til

 • • om der foreligger afhængighed

 • • indikation for abstinensbehandling

 • • screening inkl. serologisk screening for hepatitis og HIV

 • • behov for vurdering af somatiske komplikationer og evt. behandling

 • • indikation for substitutionsbehandling samt rammerne for denne

 • • behov for sociale behandlingsindsatser

 • • behov for kommunale misbrugsbehandlingsindsatser

 

Der forventes i et supplerende journalnotat/i patientens psykiatriske behandlingsplan at være en kort almen beskrivelse af misbrug af relevans for den aktuelle problemstilling, differential-diagnostiske overvejelser, relevante undersøgelser og plan for behandling, hvori der kan henvises til misbrugsanamnesen.

 

Målgruppe – modtagelse

Psykiatriske patienter i voksenpsykiatrien.

Som udgangspunkt optages misbrugsanamnesen af læge, men opgaven kan, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, delegeres (efter konkret aftale i den enkelte enhed).

Formål

At sikre en relevant misbrugsanamnese med henblik på:

 • • Identificering af misbrugsrelaterede problemstillinger af hensyn til diagnosticering og behandling

 • • Stillingtagen til og tilrettelæggelse af relevant behandling