Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling af instrumenter, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

1. kontrol før operationen

Den sterile sygeplejerske sikrer sig, at denne har de instrumenter, som skal anvendes til den pågældende operation.

Stregkoder og/eller nummerplader fra instrumentpakker/containere gemmes og scannes i TDoc.

Forekommer der uoverensstemmelser i optællingen, registrerer den usterile hjælper dette i TDoc.

Label med stregkode fra enkeltpakkede instrumenter, scannes ind i TDoc og klistres på TDoc seddel, til operationen er slut og sendes i skyllerum sammen med de øvrige instrumenter

Under operationen

Den sterile sygeplejerske placerer et lige antal peaner, kockere og mikolitz og lignende på assistancebordet.

Øvrige enkelte instrumenter, der lægges på assistancebordet, skal den sterile sygeplejerske også have overblik over.

Den sterile sygeplejerske sikrer løbende under hele operationen, at de anvendte instrumenter stemmer.

Der skal så vidt muligt ikke ligge instrumenter på pt./leje

Ingen instrumenter forlader stuen, før operationen er slut. Ved rygoperationer med både anterior og posterior procedure aftales det nogle gange med kirurgen, at instrumenterne til forreste indgreb køres til genbehandling, inden bageste indgreb påbegyndes eller modsat.

Det er den sterile sygeplejerske, der har ansvaret for korrekt optælling af instrumenter.

2. kontrol før lukning påbegyndes

Når lukningen påbegyndes, foretages 2. optælling. Her kontrollerer den sterile sygeplejerske, at alle instrumenter, der er taget fra kassen og enkeltpakkede instrumenter, er til stede.

Ved tvivl om enkeltpakkede instrumenter inddrages den usterile hjælper i optællingen.

Sammen med servietoptællingen gør den usterile hjælper opmærksom på, hvilke instrumenter der er tabt eller leveret ud til denne.

3. kontrol i slutningen/efter operationen

Den sterile sygeplejerske har ansvaret for at alle instrumenter, som er anvendt under operationen, er til stede når operationen er afsluttet. Dette bekræftes verbalt i teamet. Hvis optællingen ikke stemmer, gøres OP-teamet opmærksom på dette, så manglende udstyr systematisk eftersøges, herunder i afdækning, affald eller OP-felt. Om nødvendigt foretages røntgenundersøgelse.

 

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for, at alle instrumenter afleveres i skyllerummet. Instrumenterne sorteres inden de afleveres i forhold til de ”systemer”, som er anvendt. Evt grundkasser for sig. Løstpakkede instrumenter placeres samlet.

Ved mangler eller fejlfunktion af instrumenter registreres dette i TDoc. Defekte instrumenter markeres med rød label, hvorpå problemet angives og mundtlig overlevering til skyllerum skal ske.

 

Alle pakkelister fra låneinstrumenter returneres til sterilcentralen.

Dokumentation

Den usterile hjælper dokumenterer, at instrumentoptællingen er OK i EPJ. Det dokumenteres under den Kirurgiske tjekliste. Det skal dokumenteres, hvis den sterile sygeplejerske afløses, inden operationen er færdig. I denne situation anføres de to sterile sygeplejersker henholdsvis under ”operationssygeplejerske 1” og ”operationssygeplejerske 2”, så det er tydeligt, at det er sidstnævnte, som har ansvaret for den endelige optælling.

Ansvarsfordeling

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for, at optællingen stemmer.

Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den sterile sygeplejerske er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for instrumenterne, indtil de er afleveret i skyllerummet.

Personalet i skyllerummet og sterilcentralen har herefter ansvaret.

 

Hvis sterilcentralen konstaterer, at der mangler et instrument, gives der besked til den ansvarlige sterile sygeplejerske eller vagtansvarlige sygeplejerske.

Hun henter, hvis muligt, den sorte affaldssæk og evt. gennemlyser sækken.

Hvis instrumentet ikke findes der, overgår ansvaret til den ansvarlige sterile sygeplejerske eller vagtansvarlige sygeplejerske, der evt. kontakter kirurgen.

Definition af begreber

Steril sygeplejerske: En sygeplejerske som har udført kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion, og som er iklædt i steril kittel og sterile handsker. Hun varetager alle sterile sygeplejeopgaver omkring operationen. Den for instrumenteringen ansvarlige person.

Usteril hjælper: En sygeplejerske eller en sygeplejestuderende, som varetager alle forefaldende sygeplejeopgaver på en operationsstue. Denne assisterer den sterile sygeplejerske, således at steriliteten opretholdes.

Peaner, kockere og mikolitz: Eksempler på kirurgiske instrumenter som anvendes ved operation.

Assistancebord: Det sterilt opdækkede bord som er i operationsfeltet.

TDoc: Instrumentsporingssystem

Formål

Sikrer at ingen instrumenter er glemt i patienten, og at vi har de instrumenter, vi skal have før og efter operationen.

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning af 13. marts 2013 (VEJ nr 9091 af 13/03/2013), journalnr.: 5-1010-177/1