Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling af instrumenter, OP Frederikshavn

 

Beskrivelse

1. kontrol før operationen

Den sterile sygeplejerske sikrer sig, at hun har de instrumenter, som skal anvendes til den pågældende operation. Kontrol vha. pakkelisten.

Pakkelisten afleveres til usteril hjælper.

Forekommer der uoverensstemmelser i optællingen, noterer den usterile hjælper dette på pakkelisten, og denne afleveres i sterilcentralen.

Label med instrumentoplysninger fra enkeltpakkede instrumenter gemmes sammen med pakkelisten, til operationen er slut og sendes i sterilcentralen.

Under operationen

Den sterile sygeplejerske lægger et lige antal peaner, kockere og mikolitz m.m. på assistancebordet.

Øvrige enkelte instrumenter, der lægges på assistance bordet, skal den sterile sygeplejerske også have overblik over.

Den sterile sygeplejerske sikrer løbende under hele operationen, at de anvendte instrumenter stemmer.

Der skal på vidt muligt ikke ligge instrumenter på pt./leje

Ved konvertering af operationer som fra laparoskopi til laparotomi, kontrollerer den sterile sygeplejerske, at alle instrumenter, der er taget fra kassen, stadig er til stede så snart der er tid.

Ingen instrumenter forlader stuen, før operationen er slut. Ved rygoperationer med anterior procedure aftales det nogle gange med kirurgen, at instrumenterne til forreste indgreb køres til genbehandling, inden bageste indgreb påbegyndes.

Det er den sterile sygeplejerske, der har ansvaret for korrekt optælling af instrumenter.

2. kontrol før lukning påbegyndes

Når lukningen påbegyndes, foretages 2. optælling. Her kontrollerer den sterile sygeplejerske, at alle instrumenter, der er taget fra kassen og enkeltpakkede instrumenter, er til stede.

Ved tvivl om enkeltpakkede instrumenter inddrages den usterile hjælper i optællingen (labels fra poserne kan anvendes).

Sammen med servietoptællingen gør den usterile hjælper opmærksom på, hvilke instrumenter der er tabt eller leveret ud til hende.

Det meddeles klart og tydeligt, at instrumenterne stemmer, så ingen i operationsteamet er i tvivl.

I slutningen/efter operationen

Inden huden lukkes foretages 3. optælling.

Den sterile sygeplejerske har ansvaret for at alle instrumenter, som er anvendt under operationen, er til stede når operationen er afsluttet. Dette bekræftes verbalt i teamet. Hvis optællingen ikke stemmer, gøres OP-teamet opmærksom på dette, så manglende udstyr systematisk eftersøges, herunder i afdækning, affald eller OP-felt. Om nødvendigt foretages røntgenundersøgelse.

 

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for, at alle instrumenter afleveres i skyllerummet.

Ved mangler eller fejlfunktion af instrumenter noteres dette på pakkelisten. Defekte instrumenter markeres med rød label, hvorpå problemet angives, og mundtlig overlevering til skyllerum skal ske.

Kun pakkelister med bemærkninger på returneres til Sterilcentralen. Øvrige kasseres. Alle pakkelister fra låneinstrumenter returneres til sterilcentralen.

Dokumentation

Den usterile hjælper dokumenterer, at instrumentoptællingen er OK i Clinical. Der skal der tydeligt stå, hvis den sterile sygeplejerske afløses, inden operationen er færdig. I denne situation anføres de to sterile sygeplejersker henholdsvis under ”operationssygeplejerske 1” og ”operationssygeplejerske 2”, så det er tydeligt, at det er sidstnævnte, som har ansvaret for den endelige optælling.

Ansvarsfordeling

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for, at optællingen stemmer.

Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den sterile sygeplejerske er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Den sterile sygeplejerske er ansvarlig for instrumenterne, indtil de er afleveret i skyllerummet.

Personalet i skyllerummet og sterilcentralen har herefter ansvaret.

 

Hvis sterilcentralen konstaterer, at der mangler et instrument, gives der besked til den ansvarlige sterile sygeplejerske eller vagtansvarlige sygeplejerske.

Hun henter, hvis muligt, den sorte affaldssæk og evt. gennemlyser sækken.

Hvis instrumentet ikke findes der, overgår ansvaret til den ansvarlige sterile sygeplejerske eller vagtansvarlige sygeplejerske, der evt. kontakter kirurgen.

Formål

Sikrer at ingen instrumenter er glemt i patienten, og at vi har de instrumenter, vi skal have før og efter operationen.

Definition af begreber

Ved steril sygeplejerske forstås: En sygeplejerske som har udført kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion, og som er iklædt i steril kittel og sterile handsker. Hun varetager alle sterile sygeplejeopgaver omkring operationen. Den for instrumenteringen ansvarlige person.

Ved usteril hjælper forstås: En sygeplejerske eller en sygeplejestuderende, som varetager alle forefaldende sygeplejeopgaver på en operationsstue. Hun assisterer den sterile sygeplejerske, således at steriliteten opretholdes.

Ved pakkeliste forstås: Et stykke papir sammen med instrumenterne, hvorpå der er skrevet, hvilke og hvor mange instrumenter der skal være.

Ved peaner, kockere og mikolitz forstås: Eksempler på kirurgiske instrumenter som anvendes ved operation.

Ved assistancebord forstås: Det sterilt opdækkede bord som er i operationsfeltet.

Referencer

Sundhedsstyrelsen den 20/11 2000: Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operation.

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, april 2009: Vejledning til Sikker Kirurgi Tjekliste. 1. udgave (dansk forkortet og bearbejdet version).