Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til patienter der er opereret for cervikal diskusprolaps eller spinalstenose

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1. Patientgruppe2

3.2. Overordnet fremgangsmåde2

3.3. Før patientkontakt2

3.3.1. Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2. Specielle forholdsregler3

3.4. Fysioterapeutisk undersøgelse3

3.4.1. Formål3

3.4.2. Indhold3

3.4.3. Konklusion3

3.5. Fysioterapeutisk behandling3

3.5.1. Formål3

3.5.2. Indhold4

3.6. Relevant tværfagligt samarbejde5

3.7. Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling5

4. Referencer5

5. Bilag5

 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske intervention til patienter, der er opereret for cervikal diskusprolaps eller spinalstenose med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de fysioterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i Fysio- og Ergoterapiafdelingen med særligt fokus på fysioterapeuter i Neurokirurgisk Team har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der er blevet opereret i cervikal columna.

 

2. Definition af begreber

Stabiliserende kirurgi: I denne instruks betyder stabiliserende kirurgi operation i cervikal columna med Anterior Cervikal Intercorporal Fusion (ACIF) eller bagre spondylodese.

 

ACIF: Anterior adgang, hvor disk tages ud og erstattes med en cage. Derved stivgøres leddet, og de omkringliggende led modtager efterfølgende mere stress/belastning, da de kompenserer for det stivgjorte led.

 

Bagre spondylodese: Adgang via nakken. Der laves pladsgivende operation og dekompression af nervevæv hvorefter leddet stivgøres via skinner. Er det nødvendigt at fjerne hele diskus indsættes en cage som ved ACIF.

 

Aktiv diskusprotese: samme operationsteknik som ACIF med anterior adgang. Disk erstattes med en bevægelig protese, hvorfor leddet bevarer bevægeligheden.

 

3. Beskrivelse

3.1. Patientgruppe

Instruksen omhandler patienter der har fået foretaget stabiliserende kirurgi i cervikal columna grundet cervikal diskusprolaps eller stenose. Den omhandler således ikke patienter, hvor behovet for operation skyldes traume, infektion eller tumor i cervikal columna.

Patientgruppen kendetegnes postoperativ ved oftest at have opnået lindring af de udstrålende smerter i overekstremiteterne (OE) bilateralt samt en lindring af nakkesmerter og af de mulige præoperative føle-, koordinationsforstyrrelser og kraftnedsættelser i OE bilateralt. Ved markant rodtryk kan patienterne opleve neurologiske symptomer også i underekstremiteterne (UE).

Alle patienter, der skal opereres i nakken, får inden operationen tilsendt informationspjece og øvelsesprogram (bilag 1 eller 2 og 3).

Størstedelen af patientgruppen forventes selvstændigt at kunne udføre de anbefalede øvelser, på baggrund af det udleverede øvelsesprogram samt tage ansvar for egen mobilisering og tilbagevenden til vanligt aktivitets- og deltagelsesniveau, med udgangspunkt i skriftlig vejledning i den udleverede informationspjece.

 

Enkelte patienter kan i særlige tilfælde have behov for fysioterapeutisk vurdering med henblik på instruktion og vejledning samt vurdering af genoptræningsbehov. Disse patienter kendetegnes ved, at det fra lægelig side vurderes, at remission af motoriske udfald postoperativt ikke svarer til det forventede niveau, eller der postoperativt er nytilkomne motoriske udfald. Det kan også dreje sig om patienter, som vurderes ikke at være i stand til, på baggrund af skriftlig vejledning, selvstændigt at udføre anbefalede øvelser og selvstændigt at tage ansvar for egen mobilisering og tilbagevenden til vanligt aktivitets- og deltagelsesniveau.

 

3.2. Overordnet fremgangsmåde

Ved patienter med behov for fysioterapeutisk vurdering sendes der en henvisning efter lægelig ordination i journalen eller der gøres opmærksom herpå til lægekonference om morgenen.

Fysioterapeuten undersøger patienten og giver instruktion og vejledning i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter samt udførelse af øvelser (bilag 3). Desuden vurderes patientens behov for genoptræning.

 

3.3. Før patientkontakt

3.3.1. Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysning om

 • • patientens smertedebut, nuværende smerteintensitet og smerteudbredelse samt behov for smertestillende medicin

 • • eventuelle motoriske og sensoriske udfald

 • • patienten har diagnoser, som har indflydelse på funktionsevnen

 • • patientens funktionsevne præoperativt

 • • operationsniveau, omfang af operationen og eventuelle komplikationer

 • • patienten har været ude af sengen og oppe at gå

 • • patientens arbejdsmæssige situation

 

3.3.2. Specielle forholdsregler

Hos patienter, der har fået foretaget en operation i nakken, skal hovedet i liggende stilling være eleveret til 30 grader det første døgn efter operationen for at undgå hævelse ved operationssåret.

Anbefalingen er aftalt med neurokirurgerne på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit.

 

3.4. Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1. Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patienten med henblik på at kunne tilpasse den fysioterapeutiske behandling til den enkelte patient samt vurdere patientens genoptræningsbehov.

 

3.4.2. Indhold

Indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse er som udgangspunkt følgende

 

Anamnese

Fysioterapeuten afstemmer indhentede oplysninger fra journalen vedrørende tidligere og aktuelle funktionsevne. Derudover uddybes oplysninger omkring patientens vanlige aktivitets- og deltagelsesniveau, boligforhold og sociale forhold.

 

Observation og inspektion

Fysioterapeuten observerer patienten i forflytninger fra liggende til siddende, fra siddende til stående og gående med fokus på patientens

 • • smertereaktion

 • • respiration med fokus på dybde og frekvens

 • • vegetative reaktioner

 • • kropsholdning

 

Undersøgelse af funktioner og færdigheder

Fysioterapeuten vurderer patientens bevægemønstre og muskelfunktion primært i OE, særligt med fokus på styrke og styring, i forbindelse med lette dagligdags funktioner som at tage tøj og sko på, fylde glas med væske og lign. Fysioterapeuten undersøger patientens gangfunktion primært med fokus på bevægelighed i truncus og nakke samt medsving af OE. Derudover afprøves trappegang.

Hvis relevant undersøger fysioterapeuten bevægemønstre og muskelfunktion i UE.

Derudover kan fysioterapeuten supplere med specifik test af patientens muskelstyrke og -styring i OE og UE, hvis relevant.

Endvidere vurderer fysioterapeuten patientens motivation, ressourcer og samarbejdsevne.

 

3.4.3. Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og med baggrund heri, tilpasses den fysioterapeutiske behandling. Desuden vurderes behov for videre fysioterapeutisk genoptræning efter udskrivelse.

 

3.5. Fysioterapeutisk behandling

3.5.1. Formål

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at

 • • forebygge, at patienten får postoperative gener som følge af operationen

 • • patienten bliver instrueret i og afprøver øvelser med henblik på selvtræning

 • • patienten bliver fortrolig med de relevante anvisninger (bilag 1 eller 2)

 • • vurdere patientens genoptræningsbehov

 

3.5.2. Indhold

Den fysioterapeutiske behandling indeholder instruktion og vejledning om hensigtsmæssig adfærd efter operation og håndtering af daglige aktiviteter samt instruktion i øvelser. Der findes ingen evidens for at fysioterapi efter operation har effekt eller ej sammenlignet med operation alene, da der ikke findes tilstrækkeligt studier med en sådan sammenligning (1) (level 1). Fælles for de studier som findes er, at netop vejledning og instruktion i øvelser er indeholdt i standardbehandlingen (1). Selvom kvaliteten af studierne vurderes til lav, så ses der effekt over tid på patientrapporterede outcomes og objektive mål ved denne standardbehandling efter operation. Når der derudover sammenlignes med ekstra superviseret fysioterapeutisk træning efter operation, er der ingen forskel mellem grupper (1).

Ét mindre pilot randomiseret studie sammenligner fysioterapeutisk intervention efter operation med operation alene. De finder ingen signifikant klinisk relevant forskel mellem operation og tidlig instruktion i mere omfattende øvelsesprogram sammenlignet med operation alene (2) (level 3).

Instruktion og vejledning

Formålet med instruktion og vejledning er at forebygge immobiliseringsfølger (3–5) og medvirke til, at patienten hurtigt genvinder evnen til at klare dagligdags aktiviteter.

Fysioterapeuten udleverer informationspjecen ”Operation for diskusprolaps eller stenose i nakken” (bilag 1) eller informationspjecen ”Stabiliserende operation i lænderyggen eller nakken” (bilag 2).

Vejledningen har til formål at hjælpe patienten med at opnå og vedligeholde en tilfredsstillende funktionsevne. Fysioterapeuten vejleder med udgangspunkt i informationspjecens anvisninger om hensigtsmæssige bevægestrategier umiddelbart postoperativt.

 

Fysioterapeuten kan blandt andet vejlede patienten med fokus på følgende

 • • at komme fra liggende til siddende stilling med albueteknik og at komme op at stå.

 • • at gå og gå på trapper.

 • • at skifte hyppigt mellem gående, stående, liggende og siddende stilling. Desuden vejleder fysioterapeuten i hensigtsmæssige siddestillinger, med eller uden skråkile.

 • • at bruge korrekt løfteteknik, herunder at afvente med mere belastende arbejde, som for eksempel støvsugning og havearbejde, der skal genoptages gradvist.

 • • at komme ind og ud af bilen på en hensigtsmæssig måde.

 • • at holde sig fysisk aktiv, blandt andet gennem lettere dagligdags aktiviteter og daglige gåture uden at det fremkalder føleforstyrrelser eller forøger smerter i skulder og arm.

 • • at motionere, når patienten føler sig parat til dette. Gåture tilrådes lige efter udskrivelse. Hyppighed og gangdistance øges gradvist. Svømning kan påbegyndes, når såret er helet; rygsvømning tilrådes i starten. Kondicykel kan benyttes umiddelbart efter operationen, og cykling i trafikken kan genoptages, når patienten finder det forsvarligt. Løb kan påbegyndes gradvist, og gode løbesko med stødabsorberende såler anbefales. Det tilrådes først at påbegynde sport som golf og ridning efter 6 uger. Kontaktsport kan begyndes efter et halvt år.

 

Vejledning bygger på konsensus blandt specialiserede fysioterapeuter og neurokirurger på Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit (level 5).

 

Instruktion i øvelser

Formålet med at instruere i og afprøve øvelser med patienten er at forebygge og reducere spændinger og smerter i nakke- og skulderågsmuskulaturen.

Fysioterapeuten instruerer patienten i tre øvelser, som er udleveret til patienten ved indkaldelse til operation (bilag 3).

Fysioterapeuten superviserer patienten og korrigerer øvelserne, så patienten udfører dem med kvalitet.

Fysioterapeuten vejleder patienten i at udføre øvelserne i et roligt tempo, flere gange dagligt.

Øvelserne tilpasses individuelt efter formåen og behov.

 

Instruktion i øvelser bygger på konsensus blandt specialiserede fysioterapeuter inden for det neurokirurgiske speciale (level 5).

 

3.6. Relevant tværfagligt samarbejde

Fysioterapeuten samarbejder med plejepersonalet i forhold til at understøtte, at patienten følger anvisningerne efter operation i cervikal columna.

Fysioterapeuten samarbejder med ergoterapeut hos patienter med behov for tværfaglig terapeutisk indsats. Dette er typisk gældende for patienter med betydeligt fald i funktionsniveau herunder udfald i alle 4 ekstremiteter og påvirket truncus eller patienter med påvirket finmotorik.

3.7. Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

Hvis fysioterapeuten vurderer, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivelse, udarbejder fysioterapeuten en almen genoptræningsplan til genoptræning i kommunalt regi.

Hvis patienten ikke kan udskrives til vanlige forhold kan det være relevant med genoptræning under indlæggelse på M3, Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

4. Referencer

 1. 1. Lantz JM, Abedi A, Tran F, Cahill R, Kulig K, Michener LA, et al. The Impact of Physical Therapy following Cervical Spine Surgery for Degenerative Spine Disorders: A Systematic Review. Clin Spine Surg. 2021;00(00).

 2. 2. Coronado RA, Devin CJ, Pennings JS, Vanston SW, Fenster DE, Hills JM, et al. Early Self-directed Home Exercise Program after Anterior Cervical Discectomy and Fusion: A Pilot Study. Spine (Phila Pa 1976). 2020;45(4):217–25.

 3. 3. Kjær M, Suetta C, Tønnesen H. Den fysisk inaktive operationspatient. Ugeskr Læger. 2006;168(49):4322–4.

 4. 4. Kiens B, Beyer N, Brage S, Hyldstrup L, Ottesen L, Overgaard K, et al. Fysisk inaktivitet - konsekvenser og sammenhænge. 2007.

 5. 5. Klarlund Pedersen B, Andersen L. Fysisk aktivitet: håndbog om forebyggelse og behandling. 3rd ed. Kbh: Sundhedsstyrrelsen; 2011. 477 p.

 

 

5. Bilag

Bilag 1: Pjecen” Operation for diskusprolaps eller stenose i nakken”, Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

Bilag 2: Pjecen” Stabiliserende operation i lænderyggen eller nakken” Neuro-, Hoved- og Halskirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital.

Bilag 3: Pjecen ”Sådan træner du, når du er blevet opereret i nakken”, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital.