Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

(Standard 2.11.3)

 

Formål

At undgå forveksling af patient eller indgreb i forbindelse med kirurgisk/invasiv procedure.

 

Definition af begreber

Forvekslingsindgreb: Alle påbegyndte invasive/kirurgiske indgreb udført på enten den forkerte patient eller det forkerte sted. Definitionen omfatter også forveksling af indgrebstyper og procedurer.

 

Team: Operatør, sterilsygeplejerske, tekniksygeplejerske, patientsygeplejerske og evt. anæstesipersonale.

 

Ansvar: Operatøren har ansvaret for at proceduren følges.

 

Dokumentation: Dokumentation for, at nedenstående procedure er fulgt, fremgår af registreringsskemaet forden pågældende procedure. Registreringsskema eller kopi af dette arkiveres i journalen.

 

Time out: En proces hvor patientens identitet, det planlagte indgreb, det planlagte operationssted mv. bekræftes af teamet på operationsstuen. Time out indebærer, at uret i overført betydning sættes i stå et kort øjeblik. Teamet opnår et frirum til at sikre sig, at alt er på plads og i orden, og at alle er parate til at gå i gang.

 

Beskrivelse af de 5 trin

 1. 1. Informeret samtykke

 2. 2. Patientidentifikation

 3. 3. Relevant udstyr til stede

 4. 4. Entydig markering af medfølgende oplysninger

 5. 5. Time out

 

Dage, timer eller umiddelbart før indgrebet

Trin 1

Operatøren gennemgår journalen og sikrer sig, at indgrebstype og evt. sted er dokumenteret. Operatøren sikrer sig endvidere, at patienten er informeret om indgrebet, komplikationer og risikograder, og at patienten samtykker. Ved KAG/PCI har sygeplejerskerne på Afsnit S2 fået uddelegeret kompetence til at indhente informeret samtykke. Dette dokumenteres på VIPS-ark. *

 

Minutterne før indgrebet

Trin 2

 1. a. Patientsygeplejersken identificerer patienten med fulde navn og cpr-nummer. Det er ikke tilstrækkeligt, at patienten konfirmerer egne data. Data sammenholdes med identifikationsarmbånd.*
  Det skal fremgå af registreringsskemaet, at patienten er identificeret og på hvilken måde. *

 2. b. Ved kvinder < 55 år tjekker patientsygeplejersken, om patienten er adspurgt om graviditet på sengeafsnittet. Hvis patienten ikke er adspurgt spørges denne. Dette dokumenteres på registreringsarket.

 

Trin 3

Umiddelbart inden indgrebet bekræfter tekniksygeplejersken overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt. *

 

Trin 4

Patientsygeplejersken bekræfter overfor operatøren, at medfølgende oplysninger (patientjournal, sygeplejepapirer, labels m.v.) er i overensstemmelse med patientens identitet. *

 

Trin 5

I sekunderne før indgrebet påbegyndes, foretager tekniksygeplejersken eller operatøren time out på operationsstuen.

Teamet bekræfter overfor hinanden:

 • • Det er den rigtige patient (patienten må gerne deltage aktivt)

 • • Hvilken procedure og evt. tidshorisont? (patienten må gerne deltage aktivt)

 • • Rigtig steril afdækning i forhold til den planlagte procedure

 

Operatøren har ansvar for time out. Dette dokumenteres på registreringsskemaet.*

 

 

Referencer *

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet

Regional retningslinie: 5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser

Regional retningslinie: 5 trin til forebyggelse af forveksling ved kirurgiske indgreb

Regional retningslinie: Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland

Regional retningslinie: Informeret samtykke