Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hernie – patientforløb, Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Henvisning af patienter til elektive hernieoperationer på Sygehus Vendyssel1

Forundersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium2

Fastsættelse af operationsdato3

Forberedelse til operation og forløb i Dagkirurgisk afsnit3

Anæstesiforberedelse3

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske.3

Præoperativ modtagelse og klargøring af patient4

Operationsteknik4

Operation4

Postoperativ observation5

Udskrivelsessamtale5

Postoperativ telefonkontakt6

Evt. kontrol6

Referencer6

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for herniepatienter.

 

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt med Dagkirurgisk Afsnit, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår. Forløbet har bl.a. fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed frem for sygdom.

 

Beskrivelse

Henvisning af patienter til elektive hernieoperationer på Regionshospital Nordjylland
 • • henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier eller andre afdelinger som almindelig post eller Edifact-postkasse i AS400.

 • • kirurgisk sekretariat registrer og opretter henvisningerne.

 • • Alle henvisninger vurderes i Hjørring af overlæge fra hernieteamet, og vurderes i henhold til gældende procedure til 30 eller 60 dage, og fordeles til ambulatorierne i henholdsvis Hjørring og Frederikshavn.

 • • kirurgisk sekretær indkalder patienterne til forundersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium pr. e-boks eller pr. brev.

 • • kirurgisk sekretær medsender relevant informationsmateriale om forundersøgelsesforløbet, anæstesi, ventetider i henhold til instruks om elektivt henviste patienter, og eventuelt relevant patientpjece.

 • • kirurgisk sekretær klargør journaler, bookinglister og mulige operationstider, senest dagen før forundersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium.

Forundersøgelse i Kirurgisk Ambulatorium
 • • Patienten bliver undersøgt i Kirurgisk Ambulatorium af en læge, som er godkendt af hernieteamet.

 • • Lægen foretager objektiv undersøgelse mhp. diagnosticering.

 • • Undersøgelsesresultater dokumenteres i Clinical Suite.

 • • Der laves operatørsamtale ved operationsrelevante patienter, ambulant notat ved ikke-operationsrelevante patienter.

 • • Notatet skal indeholde:

 • bla. evt. sideangivelse af ingvinalhernie og fund på den kontra-lateraleside samt dokumentation af unilaterale eller bilaterale fund.

 • Hvis det drejer sig om recidivhernie, skal der desuden fremgå hvor mange gange samt hvilken type indgreb, og hvornår operation er foretaget, især om det er med eller uden mesh, og om der evt. foreligger andre hernier, f.eks. umbilikalhernier.

 • Angivelse af reponibilitet (reponibelt, irreponibelt, bireponibelt), indeklemt, inkarceration.

 • Angivelse af broksækkens størrelse (f.eks. valnød, blomme, hønsæg, knytnæve), angivelse af ingvinal/ingvinoskrotal hernie samt vurdering af genitalia externa.

 • Desuden angives differentialdiagnose i form af lymfeknudeforstyrrelse, hydrocele, bløddelstumor, abscesser etc.

 • • Som regel er en klinisk undersøgelse tilstrækkeligt til at stille diagnose og operationsindikation, hvis undersøgende læge er i tvivl om fund, kan yderligere diagnostik være nødvendigt. Som standard bruges CT skanning med- og uden valsalva, som regel uden kontrast. Ultralydskanninger er meget undersøgelsesafhængigt, hvorfor den ikke bruges rutinemæssigt.

 • • Indtil videre er der ingen erfaringer med MR skanninger.

 • • Patienten skal orienteres om resultat og behandlingsmuligheder.

 • • Unilaterale primærhernier, kan tilbydes både åben og laparoskopisk operation, afhængigt af patientens ønske. Ud fra aktuelle rekommandationer, ser det ud til at unge patienter og meget overvægtige patienter, har en vis fordel ved laparoskopisk kirurgi, mens ældre patienter som regel skal tilbydes åben operation. Dette vurderes naturligvis ud fra forskellige risikofaktorer, f.eks. tidligere intraabdominale operationer, strålebehandlinger af prostata, patientens fysiske belastning i dagligdagen og generel morbiditet.

 • • Bilaterale hernier bør som regel opereres laparoskopisk i en seance.

 • • Patienter uden eller med minimale symptomer kan tilbydes watch-full-waiting, hvis der ikke er decideret operationsønske. Patienten skal dog informeres, at der er ca. 70% sandsynlighed for de over 10 år vil udvikle gener og skal opereres på et senere tidspunkt.

 • • Alle kvinder med ingvinalhernier bør opereres laparoskopisk, med mindre individuel risikovurdering ikke tillader laparoskopisk operation.

 • • Børnehernier har en helt anden genese og skal opereres åbent med kun højligatur af broksækken.

 • • Hvis patienten tilbydes operation gives information ift. procedurerelaterede risici, der skal indhentes samtykke til indgrebets art og patienten skal forberedes til operationen iht. gældende instruks.

 • • Afhængig af de forskellige kapaciteter og ventetider, kan patienter, som er egnet til dagkirurgisk operation, opereres enten i Hjørring eller Frederikshavn, både mht. åben og laparoskopisk teknik.

 • • Patienter som ikke er egnet til dagkirurgisk operation eller har høj risiko for senere indlæggelse, skal planlægges til operation i Hjørring.

 • • Hvis der ved forundersøgelse ikke findes indikation for operation, afsluttes patienten, og ambulatorienotatet sendes som epikrise til patientens praktiserende læge. Er der aftalt watch-full-waiting, skal det dokumenteres, at der anbefales ny henvisning i tilfælde af symptomer i form af smerter eller vækst af herniet.

 • • Medicin som skal gives i forbindelse med indgrebet ordineres ifb. operatørsamtalen samt postoperativ smertebehandling iht. gældende standarder.

 • • Indikation og behandlingsstrategier følger de nationale retningslinjer, data indsendes til Dansk Herniedatabase i forbindelse med selve operationen, operatøren har ansvaret for dette.

 • • Der er som regel ikke indikation for postoperativ kontrolundersøgelse, hvis forundersøgeren eller operatøren finder indikation hertil, aftales tid senest på operationsdagen.

 • • Efter forundersøgelsen sendes notatet og de foreliggende papirer til kirurgisk lægesekretær, som opretter patienten i ambulant operationsforløb og klargør papirerne til dette.

 • • Operatørsamtalen gælder til narkoseklargøring i Frederikshavn og Hjørring.

 

Fastsættelse af operationsdato
 • • Kirurgisk lægesekretær kontaktes pr. tlf. mhp. bookning af operationsdato, som fastsættes i samråd med patienten.

 

Forberedelse til operation og forløb i Dagkirurgisk afsnit
 • • BT og puls måles – vægt og højde registreres.

 • • Objektive fund dokumenteres i operatørsamtalen, som klargøring mht. anæstesitilsyn.

 • • Som regel er der fra kirurgisk side ikke indikation for blodprøver, EKG, røntgenundersøgelse eller medicinsk tilsyn. Skulle disse undersøgelser ønskes af narkosen, kan disse bestilles af lægesekretær eller narkoselæge.

 

Anæstesiforberedelse
 • • Patienten går på plan 2 til venterum ved afd. OM2.

 • • Sygeplejersken i Kirurgisk Ambulatorium kontakter anæstesilæge/anæstesisygeplejerske og denne informerer patienten om anæstesiform, forløb og svarer på evt. spørgsmål.

 • • Præanæstesiologiske tiltag ordineres.

 

Indlæggelsessamtale med sygeplejerske.
 • • Sygeplejersken fra Kirurgisk Ambulatorium informerer patienten om Dagkirurgisk Afsnit, fasteregler, operationsdagens forløb (mødetid, klargøring til operation, opvågningsforløb og udskrivnings samtale), samt svarer på spørgsmål fra patienten.

 • • Under indlæggelsessamtalen udføres KRAM screening iht. gældende instruks.

 • • Patienten informeres endvidere om, at en pårørende skal kunne hente patienten efter operation, og at der skal være en voksen sammen med patienten i hvert fald indtil morgenen efter operationen.

 • • Patienten informeres om den postoperative smertebehandling (jf. instruks om postoperativ medikamentel behandling til Dagkirurgiske patienter).

 • • Sygeplejersken i Kirurgisk ambulatorium udleverer (hvis patienten ikke har det printet ud fra e-boksen) og gennemgår relevante patientpjecer.

 • • Indlæggelsessamtalens indhold dokumenteres i operatørsamtalen i Clinical Suite.

 

Præoperativ modtagelse og klargøring af patient
 • • Patienten møder i forhallen og hentes der, af den sygeplejerske fra Dagkirurgisk Afsnit, som skal modtage patienten/ skal være sygeplejefaglig kontaktperson.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor der bl.a. afklares, om patienten er fastende, patienten identificeres iht. gældende regler om patientidentifikation (der påsættes armbånd), sikres at patienten har truffet aftale med én pårørende, der kan hente ham/hende og én der kan være hos ham/hende den første aften og nat.

 • • Patienten informeres om dagens forløb

 • • Patienten tilbydes en opfølgende telefonopringning 2 dage postoperativt (iht. lokal instruks)

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i Clinical Suite

 • • patienten klæder om til sygehusets tøj, og i den forbindelse raserer patienten operationsfeltet – Sygeplejersken informerer om procedure herfor.

 • • Efter patienten er kommet i seng anlægges Nacl-drop

 • • Der gives tromboseprofylakse (Innohep 4.500 IE) postoperativt

 • • På operationsdagen undersøger den opererende kirurg patienten, markerer og optegner operationsfeltet.

 • • Skulle der forekomme nødvendighed for umiddelbare præoperative justeringer, som gør det nødvendigt at ændre præoperativt aftalte plan, skal dette dokumenteres i Clinical Suite samt ændringer skal naturligvis foretages i samråd med patienten.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes

 • • Der gives præ-medicin efter ordination fra anæstesilæge

 

Operationsteknik
 • • Teknik ift. det operative indgreb foretages i overensstemmelse med nationale retningslinje og afdelingens instruks.

 

Operation
 • • Inden patienten hentes ind på operationsstuen klargør operationssygeplejersken instrumenterne (jf. lokal instruks) der skal bruges ifølge de aktuelle ”opskrifter”.

 • • Patienten hentes til operation af anæstesisygeplejerske, patienten går ind på operationsstuen, hvor han/hun modtages af operationspersonalet (jf. lokal instruks)

 • • Patienten lejres på operationslejet (jf. lokal instruks)

 • • Patienten identificeres i henhold til ”de 5 trin” (jf. lokal instruks)

 • • Operationspersonalet sikrer, at patienten har talt med kirurgen og eventuelle spørgsmål er afklaret og besvaret.

 • • Ved åben operation skal operationsside markeres. Ved laparoskopiske operationer er dette ikke relevant.

 • • Anæstesipersonalet bedøver patienten, og når patienten sover desinficeres operationsfeltet (jf. lokal instruks) og der lægges steril afdækning på

 • • Der holdes time-out

 • • Relevant apparatur tilkobles (jf. lokale instrukser)

 • • Al anvendt materiale og instrumenter tælles (jf. sundhedsstyrelsen retningslinjer og lokale instrukser)

 • • Efter endt operation påsættes forbinding (jf. lokal instruks) og patienten vækkes, og lejres herefter i sengen

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i Operationsdokumentation i Clinical Suite herunder evt. besked til Dagkirurgisk Afsnit

 • • Patienten køres ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation og postoperativ pleje

 • • Hvis patienten opereres i lokalanæstesi og anæstesipersonalet derfor ikke deltager på operationsstuen, følges desuden lokal instruks for ”sygepleje til patienter i lokalanæstesi og undersøgelser”

 

Postoperativ observation
 • • Anæstesisygeplejersken giver rapport til den dagkirurgiske sygeplejerske

 • • Patienten monitoreres (måling af BT, puls, saturation hver 15. min); monitorering i ca. 1 ½ time i alt

 • • Der gives 3 l O2 på næsekateter i ca. 1 time

 • • Forbindinger tjekkes for gennemsivning samt der foretages lokal kontrol for hæmatom og seromdannelse ved laparoskopiske patienter i lyske og skrotalområde

 • • Patienten observeres tæt og der måles værdier min. hver 15. minut.

 • • Dokumentation på scoreskema og anæstesiskema.

 • • Efter patienten har været monitoreret i ca. 1 ½ time, scores patienten i henhold til scoreskema og lokal instruks: ”kriterier for afslutning af opvågningsperioden i Dagkirurgisk Afsnit”.

 • • Patienten tilbydes mad og drikke og herefter seponeres Venflon.

 • • Patienten mobiliseres i afsnittet.

 • • Ved gennemsivning af forbinding skiftes denne iht. instruks: Skiftning af forbinding på rene, suturerede sår de første 24 timer postoperativt (PRI)

 • • Patienten informeres om nødvendigheden af vandladning før udskrivelse

 • • Patientens smerter observeres og behandles af iht. instruks: ”Postoperativ medikamentel behandling til dagkirugiske patienter”.

 

Udskrivelsessamtale
 • • Patienten informeres om operationen, herunder seponering af forbinding, evt. suturfjernelse, misfarvning, infektionstegn, mobilisering og smertebehandling

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten kontakte Afsnittet og udenfor dennes åbningstid vagtlægen.

 • • Udskrivelsessamtale dokumenteres i Clinical Suite

 

Postoperativ telefonkontakt
 • • Hvis patienten har ønsket at blive ringet op 2 dage postoperativt gøres dette; indholdet af samtalen bestemmes af patientens spørgsmål.

 • • Postoperativ telefonkontakt dokumenteres i Clinical Suite

 

Evt. kontrol
 • • Patienten indkaldes til kontrol via kirurgisk sekretariat.

 • • Operatøren indberetter til herniedatabasen umiddelbart postoperativt

 • • Såfremt der har været postoperative komplikationer, skal de journalføres

 • • Kontrol dokumenteres i Clinical Suite

 • • Journal sendes til kirurgisk sekretariat, som afslutter patienten.

 

Referencer

Nationale retningslinjer formuleret i databaseregi (www.herniedatabasen.dk), sidst rev. 2015