Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsfald

Dødsfald lægefaglig1

Formål1

Definition af begreber1

Dødsformodning1

Dødsbekræftelse2

Konstatering af dødsfald2

Ligsyn2

Sekstimersstue/intervalstue/observationsstue/transitstue2

Beskrivelse2

Dødsfald i sengeafsnit2

Dødsbekræftelse (opgaver på sengeafsnittet)2

Ligsyn (opgaver i sekstimersstuen)3

Medikolegalt ligsyn3

Dødsfald i skadestue/modtagelse4

Referencer4

Dødsfald sygeplejefaglig4

Formål4

Når døden indtræffer4

Papirer4

Istandgørelse af afdøde5

6-timerstue6

Efterladte værdigenstande6

Til de pårørende6

Når afdøde skal transporteres til et andet land7

Når afdøde har testamenteret sig selv til7

Referencer8

Dødsfald lægefaglig

Formål

Den Danske Kvalitetsmodel stiller krav om, at der foreligger og anvendes en retningslinje for omsorg for den afdøde patient. Der findes en regional instruks ”Omsorg for afdøde patient”, som denne instruks følger.

I forbindelse med dødsfald på afdelingen beskrives her, hvilken procedure der skal følges for vagthavende læge.

 

Definition af begreber

Dødsformodning

Medmindre der foreligger åbenbart dødsfald (se definition), foretages dødsformodning ved konstatering af de umiddelbare dødstegn, hvilket i henhold til dødskriterierne er uopretteligt ophør af al åndedræt, hjerte- (hjertedødskriteriet) og hjernevirksomhed. Ved hjertedødskriteriet foretager lægen stetoskopi af hjerte og lunger. Ved hjernedødskriteriet kræves særlige undersøgelser. Efter dødsformodning kan afdøde bringes til intervalstue.

 

Dødsbekræftelse

Dødsbekræftelse foretages af læge ved konstatering af sikre dødstegn: dødsstivhed (rigor mortis), dødspletter (livores) eller forrådnelse (kadavarositas). Mindst ét af de sikre dødstegn skal være tilstede. Såfremt den læge, som foretager dødsbekræftelsen, også skal udfylde dødsattesten, foregår dødsbekræftelsen i forbindelse med ligsyn. Efter dødsbekræftelsen kan afdøde bringes til kapellets kølerum

 

Konstatering af dødsfald

Jævnfør sundhedsloven kan en persons død konstateres ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (hjertedødskriteriet) eller ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion (hjernedødskriteriet).

 

Ligsyn

Ligsyn skal foretages af en læge til afgørelse af om dødsfald er indtrådt. Ved ligsyn konstateres sikre dødstegn og korrekt identitet af afdøde. Ved ligsyn skal dødsmåde og dødsårsag så vidt muligt fastslås. Almindeligt ligsyn må ikke foretages, såfremt dødsfaldet skal anmeldes til politiet eller hvor liget endnu ikke er frigivet efter politianmeldelse. Læger må ikke foretage ligsyn på afdøde, som tilhører deres egen husstand eller familie herunder tidligere ægtefælle, søskendebørn, plejebørn osv.

 

Sekstimersstue/intervalstue/observationsstue/transitstue

Det lokale, hvori afdøde anbringes efter konstatering af umiddelbare dødstegn (dødsformodning) og indtil sikre dødstegn kan påvises (dødsbekræftelse).

 

Beskrivelse

Dødsfald i sengeafsnit

Vagthavende sygeplejerske underretter altid vagthavende reservelæge (kode 346) om dødsfaldet, uanset hvilken læge der har konstateret dødsfaldet. Sygeplejerskernes arbejdsområde er ellers beskrevet i PRI-dokument ”Dødsfald”.

Dødsbekræftelse (opgaver på sengeafsnittet)

(Studentervikarer må konstatere dødsfald, udfylde tåseddel og spørge pårørende om tilladelse til obduktion – øvrige opgaver påhviler inden kl. 20 bagvagt og efter kl. 20 stjernevagt).

Vagthavende konstaterer dødens indtræden ved stetoskopi af hjerte og lunger. Dødsfaldet registreres i patientjournalen og på tåseddel = ”Ligblanket”.

Hvis afdødes pårørende ikke kan findes, orienteres politiet, som herefter vil finde eventuelle pårørende.

De evt. tilstedeværende pårørende (eller nærmeste pårørende kontaktes pr. telefon) spørges om tilladelse til sektion, hvis sektion ønskes.

Det anføres i journalen, om der er nedlagt sektionsforbud/givet sektionstilladelse. Ved tilladelse anføres:

  1. 1. Hvem der har givet tilladelsen

  2. 2. Pågældendes familiære relation til afdøde

Ønsker afdødes nærmeste ikke at tage stilling til sektion, skal der oplyses om adgangen til at modsætte sig sektion inden for 6 timer, idet sektion herefter kan foretages, medmindre der nedlægges forbud inden for de nævnte 6 timer. Hvis pårørende ikke kan findes/kontaktes, kan sektion foretages uden videre.

Hvis der skal gøres obduktion udfyldes obduktionsbegæring (grønt ark), som følger journalen.

Hvis de pårørende ønsker at informeres om obduktionsfund aftales kontakt (telefon, ambulant besøg).

 

Ligsyn (opgaver i sekstimersstuen)

Det er den vagthavendes ansvar senere at foretage ligsynet eller at videregive information om, at der skal gøres ligsyn til den efterfølgende vagthavende.

. Det er af stor vigtighed at ligsyn og korrekt attestudfærdigelse afvikles uden forsinkelse således at afdøde rettidigt kan frigives til begravelse.

Ligsynet gøres i sekstimersstuen. Ved indikation for retslægeligt ligsyn (se nedenfor) må ligsyn IKKE foretages af hospitalslæge uden forudgående aftale med politiets vagthavende. Sekstimersstuen er på etage 1 (kælderniveau) i Medicinerhuset. Det personlige adgangskort fungerer som nøgle. Efter fund af sikre dødstegn udfyldes dødsattest på følgende måde:

N.B.: Man skal være logget på computeren med sin personlige netværksadgang.

  1. 3. Ønsket printer installeres og vælges som standardprinter.

  1. 4. DanID applikationen (hængelås) åbnes og digital signatur aktiveres.

  2. 5. SEI åbnes. Vælg nyt skema, og udfyld og overfør side 1 elektronisk til SST, jf. vejledning. Som udgangspunkt gøres tilsvarende med side 2 – alternativt er vagthavende ansvarlig for at træffe aftale med en anden læge om udfyldelse af side 2 (hvis der f.eks. er tale om en kompliceret patientproblematik, det vil tage uforholdsmæssig lang tid at sætte sig ind i).

  3. 6. Side 1 printes og underskrives i rubrik A. Ved forudgående kontakt til politiet, underskrives i rubrik B. Den underskrevne dødsattests side 1 placeres forrest i journalen, der forbliver på stamafdelingen til den afhentes af kapelpersonalet.

  4. 7. Tåseddel og ”portørseddel” udfyldes og underskrives efter telefonisk kontakt til portørcentralen.

  5. 8. Side 2 udfyldes af relevante læge ifølge dødsattestens side 1.

Såfremt dødsattest pga. systemnedbrud eller lign. ikke kan udfyldes elektronisk umiddelbart efter ligsyn, skal attesten udfærdiges i hånden. Attesten eftersendes elektronisk til SST snarest muligt.

Medikolegalt ligsyn

Med henblik på medikolegalt ligsyn kontaktes politiet i den politikreds, hvor dødsfaldet er sket. I Aalborg tlf. 96301448.

Ønsker politiet medikolegalt ligsyn, konstaterer lægen sikre dødstegn, disse noteres i journalen, og liget køres i kapellet.

Ønsker politiet ikke medikolegalt ligsyn, udfyldes dødsattest efter sædvanlige regler, dog underskrives i rubrik B på forsiden.

 

Dødsfald i skadestue/modtagelse

Ved dødsfald i skadestue/modtagelse følges samme principper som ved dødsfald på afdelingen. Ved indbragte døde skal der dog være speciel opmærksom på, om der skal rettes henvendelse til politiet.

Sekstimersstuen er i relation til skadestuen/modtagelse. Nøglen er i skadestuen/modtagelsen.

Vagthavende konstaterer dødens indtrædelse, informerer pårørende og spørger om tilladelse til obduktion.

Ved ligsynet udfyldes kun side 1, der indsendes elektronisk, printes ud og underskrives. Side 2 skal kun udfyldes af egen læge, hvis døden er indtruffet før ankomsten til skadestuen. Hvis patienten dør i skadestuen udfyldes side 2 af behandlende læge.

 

Referencer

Der henvises til den regionale instruks ”Omsorg for afdøde” SST

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=130455 Kap 54

 

Dødsfald sygeplejefaglig

Formål

Formålet med denne instruks er at danne grundlag for sygeplejen i forbindelse med dødsfald.

Når døden indtræffer

Personalet registrerer tidspunktet og kontakter vagthavende læge (Kode 326). Vagthavende stetoskoperer og undersøger for pupilreflekser. Vagthavende overvejer, om sektion er relevant, da der ikke må foretages sektion uden samtykke fra patient eller pårørende. Hvis pårørende giver udtryk for sektionsforbud til plejepersonalet, skal dette noteres, samt af hvem og hvornår sektionsforbudet er nedlagt. Notatet lægges i journalen. Det er så op til lægerne, om de vil tale yderligere med pårørende om det.

Pårørende kontaktes hvis de ikke er til stede. Hjælp evt. med at ringe og informere andre pårørende end de, der er til stede. Hvis der ikke findes pårørende, skal vagthavende læge orientere politiet.

Patienten må gerne gøres i stand, selvom lægen ikke har været der, eller de pårørende ikke er kommet endnu.

Papirer

Ligblanket, elektronisk dødsattest, sektionsrekvisition og informationsfolder til pårørende, særlig liste til registrering af smykker, som den afdøde skal beholde på

Ligblanket udfyldes med stor label (persondata) og i pkt. 3 udfyldes “lig identificeret” og “pårørende underrettet” samt underskrift. Her sættes også kryds hvis patienten har pace-maker.

Dødsattest og sektionsrekvisition udfyldes af lægen. Når dødsattesten er udfyldt udskrives side 1 og underskrives. Denne side lægges i patientens journal og følger patienten i kapellet og udleveres senere til bedemanden.

Patientens journal forbliver i sengeafsnittet og afhentes der af personalet fra Kapellet. Hvis patienten dør på intensiv afhentes journalen der.

Istandgørelse af afdøde

Målet er, at afdøde ligger så pænt og naturligt som muligt, da det måske er sidste gang, de pårørende skal se afdøde. Pårørende har mulighed for at deltage i istandgørelsen, hvis de ønsker det.

Hvis afdøde ligger på en luftskiftemadras, skal sengen påføres seddel med afdelingens navn, så den kommer retur til afdelingen. 

Katetre, venflons osv. fjernes. (obs. hvis politiet skal lave ligsyn, må katetre osv. først fjernes efter dette)

Afdøde soigneres (barberes, friseres, mundpleje osv.) HUSK at lægge en ble eller forbinding, hvis der er risiko for sivning af urin/afføring/sårsekreter.

Afdøde iklædes rent tøj efter behov. Skjorten gives rigtigt på, evt. knappes to skjorter sammen og trækkes på, så det ser ud, som om skjorten er rigtigt på. Der gives underbukser på.

Hvis pårørende ønsker det, kan afdøde iklædes privat tøj. Det er dog vigtigt at gøre de pårørende opmærksomme på, at tøjet kan blive snavset i tiden frem til afdøde lægges i kisten. En anden mulighed er at sende privat tøj med til kapellet, hvor personalet så kan iføre den afdøde det.

HUSK: At sætte label på posen og vedlægge en seddel om at afdøde skal have det på, da det ellers kan blive opfattet som efterladte ejendele.

Den udfyldte ligblanket bindes om afdødes højre stortå/fod.

Afdøde lægges på et stort lagen (som senere kan pakkes om afdøde). Der lægges et lagen over og dynen lægges over (lagnet er vigtigt, da kapellet bruger det til at pakke afdøde ind i, frem til afdøde lægges i kisten). Hvis afdødes hoved ligger på en hovedpude, er munden som regel lukket.

Hvis dynen ikke bruges, skal den alligevel forblive på stuen, da portørerne bruger den til at dække afdøde med under transporten fra afsnittet.

Afdødes hænder lægges ovenpå dynen, så de pårørende kan “tage patienten i hånden”.

Det aftales med pårørende, om afdøde skal beholde eventuelle smykker på. Hvis dette er tilfældet, skal det noteres på blanket til observationsstuen. Desuden anføres smykker på særlig liste, som underskrives af 2 ansatte og en pårørende, hvorefter det lægges i journalen. Ellers behandles de som efterladte værdigenstande (se dette). Det aftales også med pårørende, om afdødes mund skal holdes lukket.

Man kan aftale med pårørende, om der skal lægges blomster på afdøde, evt. en buket der allerede står der. De våde stængler tørres, så det ikke er nødvendigt at pakke dem ind i stanniol, håndklædepapir eller lignende.

Oprydning (inkl. tømme affaldsposer og lufte ud), hvor alle sygehusrekvisitter fjernes fra stuen. Ting ”uden særlig værdi” (tøj, briller, toiletartikler og bøger) pakkes sammen og udleveres til de pårørende. Hvis der ingen pårørende er, kan vi sende det med i kapellet sammen med labels.

OBS! Der må ikke tændes levende lys på stuen! Anvend evt. elektriske fyrfadslys, der findes i personalestuen.

6-timerstue

Afdøde køres i 6-timers stue indtil ligsyn er foretaget. Stuen er placeret på etage 1 (kælderniveau) i Medicinerhuset. Adgangskort til 6-timerstuen lånes i Informationen efter samme retningslinier som man tidligere lånte nøgle samme sted. Der vil fremover være et rum til afdøde, dør imellem til fremvisning og endelig et rum til pårørende med et lille bord og stole i lighed med skadestuens 6-timerstue. Der er opsat telefon og PC’er til lægerne samt skrivepult. Der er således tale om forbedrede omgivelser for de pårørende i den svære situation.

På Sygehus Nord er 6-timers stuen på etage 00.

Efterladte værdigenstande

(penge, bankbøger, smykker, ur og nøgler)

Værdigenstandene tælles op af 2 personer og noteres i “Bogen til efterladenskaber ved afdøde”. Værdigenstande skal afleveres til afdødes ægtefælle, som kvitterer for at have modtaget dem. Tjek en ekstra gang, at det er ægtefællen, da værdigenstande ikke må udleveres til en samlever!

Ved deponerede værdigenstande skal vi straks underrette Informationen, så ægtefællen kan få udleveret værdigenstandene.

Pårørende til afdøde som har haft fælles konto i pengeinstitut skal være opmærksom på at kontoen automatisk bliver lukket, når Folkeregistret får kendskab til dødsfaldet. Det er vigtigt at informere pårørende om dette, og om at kontoen automatisk bliver åbnet igen, når Skifteretten har opgjort boet.

Hvis der ikke er en ægtefælle, afleveres værdigenstandene i informationen (af en af de, der har været med til at tælle op - kan evt. gives videre til en dagvagt, som selv kan tælle op og skrive under). Informationen henvender sig til skifteretten. Når denne gør boet op udstedes en Skifteretsattest som sendes til de pårørende. Attesten skal medbringes, når pårørende afhenter værdigenstande i Sygehusets Information, Hobrovej 18-22 mellem 9 og 13.

 

Til de pårørende

Det er vigtigt at tage sig tid sammen med de pårørende til at snakke, svare på spørgsmål og servere kaffe, alt efter hvad de enkelte pårørende måtte have brug for. Det er vigtigt at give de pårørende god tid til at sige “farvel”, da det kan være sidste gang, de ser den afdøde. Vi skal derfor sikre, at alle de pårørende, som ønsker at se den afdøde, får mulighed for dette.

Udlevere pjecen fra Aalborg Sygehus “Til pårørende ved dødsfald” og evt. nogle relevante pjecer fra “Kræftens Bekæmpelse”.

Informere om muligheden for at se afdøde i Kapellet. Aftalen laves med portørerne i kapellet, (den laves som regel af bedemanden) evt. i forbindelse med “bisættelse”, hvor afdøde hentes og bringes til kirkegårdskapel/begravelsessted. Kapellet har kun åbent hverdage mellem 07.00 og 15.00. I specielle tilfælde kan pårørende se afdøde udenfor normal arbejdstid ved at kontakte vagthavende portør og lave en aftale.

Informere om, at de skal kontakte en bedemand (medbring noget med afdødes CPR-nummer). Denne kan så være behjælpelig med det, der efterfølgende skal gøres, bl.a. skal det sogn afdøde var tilknyttet informeres om dødsfaldet senest 2 dage efter dødsfaldet.

Kun gældende på Hæmatologisk Afdeling

På Hæmatologisk Afdeling tilbydes telefonisk opfølgningssamtale til efterladte pårørende. Særlig sygeplejeinstruks forefindes i afdelingen.

 

Afdøde af anden etnisk herkomst/forskellige trosretninger:

Der findes mange forskellige ritualer og traditioner (f.eks. vaskeritualer, mange pårørende, grædekoner, speciel mad) afhængigt af trosretning og/eller etnisk herkomst. Mange af disse kan imødekommes efter særlig aftale med kapellet på Aalborg Sygehus, hvor der findes et specielt ”Etnisk rum”.

 

Når afdøde skal transporteres til et andet land

Hvis afdøde er af anden etnisk herkomst kan det være et ønske at begravelsen finder sted i hjemlandet. Pårørende skal kontakte en bedemand som herefter hjælper med de praktiske foranstaltninger. I nogle tilfælde transporteres liget med fly, andre gange med bil.

I forbindelse med transporten skal der udstedes Ligpas, som udarbejdes af Embedslægerne i Regionen. Udstedelse af ligpas Til dette skal 1 side af dødsattesten anvendes.

 

Når afdøde har testamenteret sig selv til 

Se eksternt link til Anatomisk Institut i Århus.

Afdøde har papirer som de har udfyldt, hvorpå der står, hvordan man skal forholde sig og hvem der skal kontaktes.

Afdøde skal indenfor kort tid (ca. 24 timer) lægges i kiste og køres til Anatomisk Institut. Der er mulighed for en hurtig mindehøjtidelighed i kapellet, men afdøde bliver først udleveret til egentlig begravelse efter ca. et år, eller man kan ønske ikke at få noget udleveret.

Referencer

Pjecen ”Til pårørende ved dødsfald”, udarbejdet af Aalborg Sygehus juli 2009.