Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P-dialysekateter, anlæggelse - lægeinstruks

Beskrivelse

Præperativ udredning

Man bør sikre sig, at patienten er egnet til indgrebet, specielt hvorvidt der har været udført tidligere laparotomier eller om patienten har peritonitter i anamnesen.

 

Præoperativ information

Patienten bør udstyres med informationspjecen ”Anlæggelse af P-dialysekateter”.

Specielt er det vigtigt, at patienterne er indforstået med, at indgrebet udføres i lokal anæstesi.

 

Præoperativ forberedelse af patienten

Via Dialyseafdelingen vil exit site typisk være markeret og desuden vil evt. behåring på abdomen være fjernet. Præoperativ antibiotikaprofylakse ordineres af nyremedicinsk afdeling, og medicinen medsendes patienten til operationsgang.

Evt. thromboseprofylakse (K-vitaminantagonister, thrombocythæmmere) skal være pauseret 5 dage før planlagt indgreb. Hvis der er kontraindikation mod pausering af thromboseprofylaktisk behandling, skal der institueres heparin substitution efter gældende retningslinier.

 

Udførelse af selve indgrebet

Abdomen jodes som til laparotomi. Der anlægges rombeformet anæstesi svarende til området ca. 1 cm under umbilicus. Det er vigtigt, at anæstesien lægges grundigt og der gives depot under rectusskede og svarende til peritoneum.

Efter anæstesien er lagt bør man vente ca. 5 minutter inden selve indgrebet startes. Der tværgående incision 1 cm under umbilicus, forsiden af rectusskeden frilægges og forreste blad incideres på tværs. Rectusmuskulaturen holdes til side, således at rectusskedens bagside præsenterer sig. Denne incideres, og peritoneum identificeres og åbnes. Der kan være et betydeligt præperitonealt fedtlag, især tæt på midtlinien, hvorfor det er vigtigt at sikre sig den rigtige clivage og få åbnet peritoneum korrekt.

Med holdepean på peritoneum anlægges tobaksposesutur, og P-dialysekateter introduceres..

Der anvendes stilet rettet ned mod bunden af fossa vesico rectalis/fossa Douglasii.

Det er meget vigtigt, at kateterspidsen kommer til at ligge i det lille bækken. Er der usikkerhed omkring beliggenheden, kan det lette at fylde en liter dialysevæske i abdomen.

Ved nedføring af kateteret skal der anvendes bløde bevægelser. Det vil ofte være en hjælp, at patienten angiver afføringstrang, som viser, at spidsen er korrekt placeret.

Tobaksposesuturen knyttes herefter omkring kateteret uden at obstruere dette. Der kontrolleres nu, at der er frit ind- og udløb ved hjælp af anvendelse af isoosmolær dialysevæske eller isotonisk natriumklorid.

Det er vigtigt, at udløbet foregår glat, og det kan være en fordel at anvende et dropsæt med Y-system så man kan se, at udløbet ikke ”hakker”. Når kateteret fungerer korrekt, udføres det via Rectusmuskulaturen således, at cuff’en ligger svarende til rectusskedens forreste blad.

Det er vigtigt, at exit site udføres med hudpunch, og kateteret tunneleres ved hjælp af drænspyd. Rectusskeden lukkes med Dexon 2-0 suturer, Dexon 3-0 i subcutis og Dexon 4-0 (ufarvet) intrakutant i huden.

 

Postoperative informationer

Hvis det drejer sig om et elektivt anlagt kateter, ventes et stykke tid, fx 14 dage før det tages i brug, således at cuff’en er vokset fast til omgivelserne (mindsker risikoen for utæthed).

Det er en fordel at efterlade lidt væske i abdomen for at mindske risikoen for adhærencedannelse omkring kateterspidsen.

Kateteret fyldes med Heparin saltvand inden proppen sættes på (for at undgå fibrinudfældninger) i kateteret).

Hvis der kommer febrilia eller kraftige abdominalsmerter postoperativt, skal potentiel tarmperforation eller postoperativ infektion (peritonitis, sårinfektion) haves in mente.

 

Postoperativ kontrol

Foregår via hjemmedialysen på Nefrologisk Afdeling.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have anlagt P-dialysekateter

 

Formål

Patienter med kronisk nyreinsufficiens tilbydes peritoneal dialyse, som vil være mere patientvenlig (kan foregå i hjemmet) og væsentlig mindre ressourcekrævende end hæmodialyse.