Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsregler mellem AMA-A og Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling

 

Beskrivelse

Indlæggelse i AMA-A (Mave- og Tarmkirurgiske patienter)

 1. 1. Alle akutte patienter.

 2. 2. Patienter med korte indlæggelsesforløb, der formodes at kunne udskrives fra AMA-A indenfor 48 timer.

 3. 3. Akut indlagte A-patienter, hvor operation er planlagt, men der er ventetid på operation. Hvis pt.s tilstand tillader det, kan pt. sendes på orlov og møde op mhp. klargøring til operation.

 4. 4. Diagnostisk uafklarede patienter.

 

Det daglige antal akut indlagte patienter i AMA-A overstiger som hovedregel antallet af sengepladser, og en del patienter vil derfor hurtigt skulle flyttes videre til stamafdelingerne.

 

Indlæggelse direkte i A1 og A2 – udenom AMA-A

 1. 1. Genindlæggelser indenfor 1 døgn, hvis patienten genindlægges med samme lidelse.

 2. 2. Palliative patienter eller andre patienter, der har en åben indlæggelse i respektive afsnit.

 3. 3. Interne overflytninger, inkl. interne overflytninger fredag fra Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling i Hobro, Hjørring og Thisted.

Patienter, der ved overflytningen fra andet sygehus, er ABC-ustabile modtages som udgangspunkt altid i Skadestue/Modtagelsen (SkM). A-læge, der aftaler overflytningen, er altid forpligtiget til at underrette forløbskoordinatoren i AM om patienten.

 1. 4. Patienter, der er færdigudredt og med behov for længere indlæggelse end 48 timer.

 2. 5. Postoperative AHA ptt.’er, der kører på OP fra SkM.

 3. 6. Patienter, der indlægges fra ambulatorie/AVA.

 4. 7. Kirurgiske patienter indlagt i AMA1 eller AMA2 flyttes direkte på A1 eller A2.

Øvrige patientkategorier:

 1. 1. Postoperative patienter, der forventes at have et længerevarende indlæggelsesforløb (> 72 timer), flyttes direkte til A-kirurgisk sengeafsnit (A1 eller A2) fra opvågningsafsnittet hele døgnet.

 2. 2. Patienter, hvor der konverteres til åben kirurgi, skal postoperativt gå på A1 eller A2.

 3. 3. Patienter med akut ukompliceret pankreatit (ikke opblussen i kronisk pankreatit, Med. Gast. Afdeling) kan overflyttes til stamafdeling, når der foreligger en behandlingsplan, og den er igangsat.

 4. 4. Patienter med cholangitis kan overflyttes til stamafdeling, når udredning med CT-scanning, venyler etc. er foretaget, og der er opstartet akut behandling.

 5. 5. Patienter, der opfylder kriterierne for ophold på Patienthotellet, flyttes fra AMA-A til hotellet med A2/A1 som stamafsnit, hvor patienten møder op til stuegang.

 6. 6. Patienter med perforeret appendicit kan flyttes til A3 eller Patienthotellet 24 timer postoperativt.

 7. 7. Patienter, der indlægges direkte fra Dagafsnittet, kan indlægges i A3.

 

Patientkategorier i AMA-A:

 1. 1. Alle patienter forventes at kunne være i AMA-A/ATC, indtil der er lagt en behandlingsplan eller foretaget gennemgang. Her tages stilling til, om patienten forventes at kunne udskrives til hjemmet indenfor 48 timer (fra ankomsttidspunktet).

 2. 2. Patienter med forventet indlæggelse udover 48 timer flyttes til stamafdeling evt. fra ATC. Hvis der ikke foreligger en udrednings- og behandlingsplan, skal udflytning aftales i dialog med Mave- og Tarmkirurgisk bagvagt (61175).

 3. 3. Patienter, der har fået stillet operationsindikation, forbliver i AMA-A indtil operationstidspunktet, med mindre stort patientpres nødvendiggør flytning til A-sengeafsnit. Såfremt postoperative forløb forventes at kunne rummes indenfor førnævnte 48 timer, forbliver patienten indlagt i AMA-A efter operation.

 4. 4. Vagtholdet er ansvarlige for, at der altid er identificeret en ”sikker 1 og 2” til udflytning.

 

Patienter, der forbliver i AMA-A op til 48 timer– og så vidt muligt udskrives derfra:

 1. 1. Børn, der er opereret (obs. kan evt. på sigt gå på Patienthotel).

 2. 2. Patienter, med blødende ulcus, der er i endoskopisk behandling og sættes i 3 døgns Pantoloc-behandling (obs. kan evt. på sigt gå på patienthotel).

 3. 3. Patienter, som har fået foretaget laparaskopisk kolecystektomi.

 4. 4. Gastric bypass patienter, opereret for internt hernie.

 

Ved overbelægning gælder følgende:

Kirurgisk vagthold tager stilling til, hvilke patienter, der kan flyttes på kirurgisk sengeafsnit på AAUH eller Regionshospitalet eller i anviste lånesenge.

Kapacitetskoordinator i AMA-A kontakter ansvarshavende sygeplejerske i AMA-A, hvor løsning af problemet aftales. Ligesom kapacitetskoordinator kan anvise lånesenge på andre kirurgiske afsnit.