Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationskriterier for patienter henvist til retspsykiatrien i Region Nordjylland

 

Formål

I forbindelse med planlægningsarbejdet vedr. struktur for det retspsykiatriske område i Region Nordjylland er det besluttet at nedsætte et visitationsudvalg med det formål at sikre en optimal behandling af patienterne såvel som et smidigt samarbejde mellem klinikkerne i behandlingen af patienterne. Visitationsudvalget består af de ledende overlæger fra Klinik Psykiatri Nord, retspsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd. Visitationsudvalget mødes én gang månedligt, møderne afholdes på skift på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien i Aalborg henholdsvis Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

 

Nedenstående visitationskriterier er udarbejdet i juni 2009 af visitationsudvalget i samarbejde med psykiatriledelsen. Visitationskriterierne er gældende fra 1. oktober 2009. Det er aftalt, at visitationskriterierne evalueres på et opfølgende møde efter 6 måneder, dvs. i februar 2010. Efter FLO er dokumentet revideret november 2013.

 

Beskrivelse

Målgruppe

Visitationskriterierne gælder for retspsykiatriske patienter, men også for en mindre gruppe af svært psykisk syge patienter uden retslig foranstaltning. Den retspsykiatriske patient defineres som en person, hvis aktuelle stilling som psykiatrisk patient har grundlag i en afgørelse truffet af en domstol. Dertil kommer strafafsonere, der bliver psykisk syge. Visitationskriterierne gælder for følgende:

Før dom

 • • Varetægtssurrogatanbragte (jf. retsplejelovens § 765)

 • • Overførte varetægtsarrestanter (jf. retsplejelovens § 777)

 • • Anbringelser uden for varetægtsfængsel af helbredsmæssige grunde (jf. retsplejelovens § 770, stk.2)

 • • Mentalobservander (jf. retsplejelovens § 809)

Efter dom

 • • Domfældte idømt psykiatrisk særforanstaltning (jf. straffelovens § 68) herunder: patienter med dom til anbringelse, patienter med dom til behandling og patienter med dom til ambulant behandling

 • • Straffeafsonere med behov for akut psykiatrisk/somatisk behandling

 • • Straffeafsonere med behov for længerevarende psykiatrisk behandling (jf. straf-fuldbyrdelsesloven § 78)

 • • Vilkår om psykiatrisk behandling (jf. straffelovens § 57)

Andre

 • • Endvidere er inkluderet i målgruppen en mindre gruppe svært psykisk syge patienter uden retslig foranstaltning oftest med misbrug, affektproblematik, udadreagerende adfærd og svære vanskeligheder med at overholde behandlingsaftaler. Formålet med at inkludere denne sidste patientgruppe, er at forsøge at stabilisere disse patienters tilstand for at forhindre, at de på et senere tidspunkt får en retspsykiatrisk foranstaltning.

Visitationskriterier

Patienter med nye retspsykiatriske foranstaltninger visiteres som udgangspunkt af ledende overlæge i retspsykiatrien. Fordelingen af patienter sker i henhold til de vedtagne visitationskriterier. Ved tvivlstilfælde bringes sagen videre til visitationsudvalget, som træffer afgørelse. Visitationsudvalget afgør særlige problemstillinger og grænsetilfælde.

Principperne gælder også for patienter med psykiatrisk særforanstaltning henvist fra andre regioner.

Primært kriterium:

Patienterne skal være omfattet af målgruppen, jf. ovenfor.

Generelle kriterier for visitation til retspsykiatrisk behandling:

 • • Patienter omfattet af straffelovens § 16 visiteres til behandling i:

 1. a) De almenpsykiatriske sengeafsnit/ambulatorier, hvis de tidligere har haft kontakt til almenpsykiatrien eller hvis de i anden region har været behandlet i almenpsykiatrisk regi.

 2. b) Retspsykiatrien, hvis de ikke tidligere har haft kontakt til almenpsykiatrien i egen region eller hvis de har været i længerevarende behandling i retspsykiatrien under indlæggelse eller hvis de umiddelbart på henvisningstidspunktet har været behandlet i anden region i retspsykiatrisk regi.

 • • Patienter omfattet af straffelovens § 69 visiteres til behandling i:

 1. a) Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri Nord, hvis de tidligere har haft kontakt til almenpsykiatrien eller hvis de i anden region har været behandlet i almenpsykiatrisk regi.

 2. b) Retspsykiatrien, hvis de ikke tidligere har haft kontakt til almenpsykiatrien i egen region eller hvis de umiddelbart på henvisningstidspunktet har været behandlet i anden region i retspsykiatrisk regi.

 

Visitationen sker som udgangspunkt efter ovenstående principper. Der vil forekomme tilfælde, hvor en given patient vil profitere bedre af et andet tilbud end det, der ville skulle tilbydes i henhold til visitationskriterierne. I så fald aftales visitationsudvalget alternativt tilbud.

Kriterier for visitation til indlæggelse:

Hovedprincippet er, at klinikkerne varetager planlagt og akut indlæggelse af egne patienter.

 

 • • I de retspsykiatriske sengeafsnit indlægges:

 1. a) Alle med kendelse til mentalobservation under indlæggelse

 2. b) Alle med kendelse til ambulant mentalobservation (som har brug for indlæggelse i undersøgelsesperioden, med mindre der er hensyn til kontinuiteten i den igangværende behandling indgås aftale om, at patienter forbliver indlagt i almenpsykiatrien)

 3. c) Anbringelsesdømte

 4. d) Patienter fra retspsykiatrisk ambulatorium med indlæggelsesbehov. (Patienter omfattet af straffelovens § 69 har som udgangspunkt skullet indlægges i almenpsykiatriens sengeafsnit, men vil, hvis plads haves, sædvanligvis OGSÅ blive indlagt i retspsykiatrisk sengeafsnit

 

 • • I almenpsykiatriens retslige sengeafsnit indlægges:

 1. a) Almenpsykiatriens retspsykiatriske patienter

 2. b) Særligt aggressive/voldelige patienter (oftest psykotiske med misbrugsproblematik)

 

 • • I almenpsykiatriens sengeafsnit indlægges:

 1. a) Surrogatanbragte (uden mentalobservationskrav) og overførte varetægtsarrestanter fra de respektive optageområder samt afsonere med behov for akut psykiatrisk behandling. (OBS fra arresthuse og fængsler indlægges patienten som udgangspunkt i nærmeste lukkede afdeling (altså ikke efter folkeregisteradresse)).

 2. b) Udvalgte patienter omfattet af straffelovens § 69 (jf. ovenfor).

 3. c) Patienter med anbringelsesdom skal i slutningen af deres indlæggelsesforløb have mulighed for at blive overflyttet fra retspsykiatrisk afdeling til almenpsykiatriens åbne afsnit frem for direkte udskrivning.

For så vidt angår planlagte indlæggelser af retspsykiatriske patienter, foregår de på hverdage i dagarbejdstiden. Eventuelle afvigelser fra hovedprincippet aftales med ledende overlæge/afsnitsledende sygeplejersker.

For så vidt angår akutte indlæggelser af retspsykiatriske patienter, gælder følgende særlige principper:

 • • Akut indlæggelse i dagarbejdstid på hverdage sker i relevant afsnit, jf. målgruppe-afgrænsningen, (jf. gældende visitationskriterier ovenfor).

 • • Akut indlæggelse efter kl. 15 sker i skadestue/modtagelsen eller almenpsykiatrien med overflytning til relevant afsnit, jf. målgruppeafgrænsningen, næste dags formiddag.

 • Før overflytning til retspsykiatrisk afdeling:

 • → På hverdage sker overflytning efter aftale mellem bagvagten i skadestue/modtagelsen og ledende overlæge eller anden overlæge i retspsykiatrisk afdeling (jf. gældende visitationskriterier ovenfor).

 • → I weekends/helligdage sker overflytning efter aftale mellem bagvagten i skadestue/modtagelsen og ansvarshavende sygeplejerske i afsnit S9 (jf. gældende visitationskriterier ovenfor).

 • Før overflytning til Klinik Psykiatri Nord (af patienter tilhørende Klinik Psykiatri Nords optageområde):

 • → På hverdage og i weekends/helligdage sker overflytning efter aftale mellem bagvagten i skadestue/-modtagelsen og forvagten i Klinik Psykiatri Nord med henblik på at aftale nærmere vedrørende overflytningen (jf. gældende visitationskriterier ovenfor).

 

 • • Helt specielle situationer, der ikke er omfattet af visitationskriterierne, løses af bagvagten i skadestue/modtagelsen. Visitationsudvalget orienteres førstkomne hverdag.

 • • Ved akut indlæggelse har vagthavende i almenpsykiatrien altid ansvaret for journal-skrivning (kort anamnese/problemformulering, psykiatrisk og somatisk undersøgelse samt medicinordination).

 • • Håndtering af overbelægningssituationer ved akut indlæggelse:
  Det er intentionen, at der ikke er en generel overbelægning i Psykiatrien, men det kan være vanskeligt helt at undgå perioder med overbelægning. I de retspsykiatriske sengeafsnit, i det almenpsykiatriske retslige sengeafsnit og i de almenpsykiatriske lukkede sengeafsnit tilstræbes en gennemsnitlig belægningsprocent på 90 %. Periodevis kan der imidlertid være behov for overbelægning – dog højst op til 2 patienter i overbelægning.

  Hovedreglen er, at planlagte og akutte indlæggelser af retspsykiatriske patienter (alternativt overflytninger) sker i relevant afsnit, jf. målgruppeafgrænsningen og ovennævnte kriterier.

  Det er afgørende, at klinikkerne er på forkant med belægningssituationen, og at de tilstræber at varsle hinanden så tidligt som muligt, når den øvre grænse for indlæggelser er ved at være nået, hermed sikres et så smidigt system som muligt.

  Visitationsudvalget afgør særlige problemstillinger og grænsetilfælde i forbindelse med overbelægningssituationer.