Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationskriterier for patienter henvist til Retspsykiatrien i Region Nordjylland

 

Beskrivelse

Målgruppebeskrivelse

Målgruppe

Visitationskriterierne gælder for patienter med retspsykiatriske foranstaltninger. Psykiatriske patienter med retslige foranstaltninger defineres som en patient, hvis aktuelle stilling som psykiatrisk patient har grundlag i en afgørelse truffet af en domstol. Dertil kommer strafafsonere, der bliver psykisk syge under afsoning.

Visitationskriterierne gælder for følgende:

 

Før dom

 • • Varetægtssurrogatanbragte (jf. retsplejelovens § 765)

 • • Overførte varetægtsarrestanter (jf. retsplejelovens § 777)

 • • Anbringelser uden for varetægtsfængsel af helbredsmæssige grunde (jf. retsplejelovens § 770, stk.2)

 • • Mentalobservander (jf. retsplejelovens § 809)

 

Efter dom

 • • Domfældte idømt psykiatrisk særforanstaltning efter straffelovens § 16 eller § 69 (jf. straffelovens § 68) herunder: patienter med dom til anbringelse, patienter med dom til behandling og patienter med dom til ambulant behandling

 • • Straffeafsonere med behov for akut psykiatrisk/somatisk behandling

 • • Straffeafsonere med behov for længerevarende psykiatrisk behandling (jf. straf-fuldbyrdelsesloven § 78)

 • • Vilkår om psykiatrisk behandling (jf. straffelovens § 57)

 

Visitationskriterier

Patienter med nye retspsykiatriske foranstaltninger visiteres som udgangspunkt af cheflægen i Retspsykiatrien.

Det er desuden aftalt mellem cheflægerne i almenpsykiatrien i henholdsvis Klinik Psykiatri Nord og Syd og Retspsykiatrien, at der laves et mødeforum med henblik implementering af visitationskriterierne i praksis.

 

Visitation til ambulant behandling på regionsfunktionsniveau i Retspsykiatrisk ambulatorium

Som udgangspunkt tilhører retspsykiatriske patienter med personfarlig kriminalitet og høj risiko for farlighed og/eller ustabilitet i behandling målgruppen for regionsfunktion.

 

Personfarlig kriminalitet:

 • • Straffelovens § 237, manddrab og forsøg derpå

 • • Straffelovens § 245-247, grov vold, og nogle tilfælde af § 244, vold

 • • Straffelovens § 266 og § 123, trusler og vidnetrusler, nogle tilfælde af § 180, kvalificeret brandstiftelse, og nogle af § 181, forsætlig brandstiftelse

 • • Straffelovens § 216, voldtægt, og de fleste øvrige sædelighedsparagraffer

 • • Straffelovens § 288, røveri, i de fleste tilfælde

 • • Visse tilfælde af våbenloven

 

Dertil kommer retspsykiatriske patienter, som udskrives fra retspsykiatriske afdelinger i egen eller andre regioner, og ambulante retspsykiatriske patienter fulgt på regionsfunktionsniveau i andre regioner.

Visitationen sker som udgangspunkt efter ovenstående principper. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en given patient vil profitere bedre af et andet tilbud end det, der ville skulle tilbydes i henhold til visitationskriterierne.

 

Visitation til indlæggelse i retspsykiatrisk sengeafsnit

Som udgangspunkt skal retspsykiatriske patienter, som er tilknyttet Retspsykiatrisk ambulatorium indlægges i de retspsykiatriske sengeafsnit. Dog kan det ved kapacitetsproblemer være nødvendigt at indlægge disse patienter i de almenpsykiatriske sengeafsnit.

Gruppen vil derfor omfatte:

 • • Patienter, der følges ved Retspsykiatrisk ambulatorium

 • • Anbringelsesdømte

 • • Alle med kendelse til mentalobservation under indlæggelse

 • • Surrogatfængslede, som er sigtet for personfarlig kriminalitet og med høj risiko for farlighed

 • • Varetægtsfængslede og afsonere som er sigtet eller dømt for personfarlig kriminalitet og med høj risiko for farlighed

 • • Surrogatanbragte (uden mentalobservationskrav) og overførte varetægtsarrestanter samt afsonere med behov for akut psykiatrisk behandling indlægges som udgangspunkt i almenpsykiatrisk sengeafsnit, men kan, hvis særlige omstændigheder taler herfor, efter nærmere aftale mellem cheflægerne overflyttes til retspsykiatrisk sengeafsnit.