Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårsygeplejerske - Sårambulatoriet

 

Formål

  • • At beskrive sårsygeplejerskens opgaver

  • • At tydeliggøre en delegeret opgave og beskrive ansvaret

 

Beskrivelse

Sårambulatoriet er organisatorisk placeret i sengeafsnittet. Sygeplejersken i sårambulatoriet er vurderet som ekspertsygeplejerske i forhold til den ortopædkirurgiske kompetenceprofil og arbejder med de selvstændige opgaver, som er beskrevet i nedenstående.

Visitation

Visitationsretningslinjer for henvisning af patienter med sår og sårproblematikker til Ortopædkirurgien, Region Nordjylland

 

Sengeafsnit

Sårsygeplejerskens opgaver i sengeafsnittet

Varetager selvstændigt planlægning og behandling af sårpatienter i afsnittet

Opstarter et behandlingsforløb på indlagte sårpatienter

Ordinere sårbehandling på indlagte sårpatienter

Sårsygeplejerskens observationer, fund, iværksat behandling og videre plandokumenteres i EPJ

Udfører tilsyn på internt henviste patienter og dokumentere den iværksatte behandling.

Besvare og dokumentere telefoniske henvendelser

Vejlede, supervisere, undervise kolleger til selvstændigt at kunne udføre den generelle og specialiserede sårbehandling.

Underviser og vejleder kollegaer, studerende og elever.

Varetager bestilling af sårprodukter, samt vurderer behov for specielle produkter

Sårsygeplejersken opretter de indlagte patienter til sårbehandling i PlejeNet

Sårambulatorium

Sårsygeplejerskens funktion i sårambulatoriet

Varetager selvstændigt planlægning og behandling i Sårambulatoriet

Opstarter et behandlingsforløb på ny henviste sårpatienter. Ved komplekse forløb foregår behandlingsforløbet i samråd med lægen i Sårambulatoriet.

Besvarer og dokumenterer telefoniske henvendelser.

Udfører tilsyn på internt henviste patienter, og dokumenterer den iværksatte behandling.

Ved alle sårtilsyn/behandling skal der foreligge journalnotat på tilsynet. Sårsygeplejersken dikterer observationer, fund, iværksat behandling og videre plan til journalen.

Underviser og vejleder interne og eksterne samarbejdspartnere, studerende og elever.

Varetager bestilling af sårprodukter samt vurderer behov for specielle produkter.

Rekvirerer selvstændig DBT eller røntgen før eventuel læge tid.

Tager patienter ind som har behov for akut tid (se nedenstående)

Alle forløb oprettes og dokumenteres i Pleje Net

 

Sårambulatoriet behandler patienter med kroniske sår:

Decubitus

Tå amputationer

Diabetiske fodsår

Venøse ulcus cruris – evt. selvstændig opstarte behandling ud fra flowdiagram (se bilag)

Arterielle sår – henvises til kar kirurgerne – derefter evt. behandling

Traumatiskesår, som ikke heler

Kontrol af sår efter indlæggelse på afsnit 109

 

Endokrinologiske patienter

Sårpatient, der kommer i sårambulatoriet og hvor sygeplejersken skønner at patienten har behov for endokrinologisk tilsyn/behandling, ringes der på vagttelefonen til endokrinologisk dagafsnit, hvor der konfereres om muligheden for at blive set i daghospitalet samme dag.

 

Booking til ambulatoriet

Sekretæren for Sårambulatoriet får direkte besked af lægen i Sårambulatoriet omkring dato og tid for næste kontrol. Alle ambulante patienter møder på etage 9

 

Akutte tider

Der er akutte tider i sårambulatoriet mandag, onsdag og fredag til patienter fra skademodtagelsen, hvor læge og sygeplejerske kan ringe til den koordinerende sygeplejerske på afsnit 109. Patientens navn og CPR nr. registreres og der gives en tid, som noteres i kalender. Sårsygeplejersken tjekker kalenderen, når hun møder.

 

Booking til sårambulatoriet efter udskrivelse

Inden patienten udskrives, har sårsygeplejersken dikteret en plan for patienten, samt oprettet patienten i PlejeNet. Denne plan følges og det er den sygeplejerske, der udskriver patienten der, i samarbejde med sårsygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske, har ansvaret for at der bookes en tid til patienten via sekretæren for sårambulatoriet. Patienten skal altid møde på etage 9.

Alle ambulante patienter, der er i et behandlingsforløb, skal udskrives og oprettes i et ambulant forløb samt i PlejeNet.

Patienter, der udskrives med VAC, skal have en tid i sårambulatoriet efter 14 dage m.h.p. vurdering af effekt og fortsat behandling.

Patientjournalen til de ambulante forløb, forefindes i en kasse hos sårsekretæren.

 

Hvis patienten møder op – uden ambulant aftale til behandling aften eller weekend, anvender plejepersonalet - til dokumentation - en sårblanket, som forefindes i den hvide sårkasse på kontoret. Den udfyldte blanket afleveres til sekretæren.

 

Delegation og uddannelse

Den ledende overlæge overvåger den delegerede opgave omkring selvstændig planlægning og behandling i sårambulatoriet en gang om året.

Sårsygeplejersken vurderer i samarbejde med den afsnitsledende sygeplejerske behov for videre uddannelse.

 

Definition af begreber

Afsnit: Sengeafsnit beliggende på etage 9, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Sårsygeplejerske: Vurderet som ekspertsygeplejerske, med supplerende uddannelse på specialet sår. Fungerer som sårsygeplejerske i tilhørende sårambulatorie

 

Bilag:

Sådan tjekker du dine fødder

saar.dk - SÅRALGORITME

NPWT behandling af sår i sektor for sår, amputationer og infektioner

Relief Dual Trykaflastningssko

Diabetes fodsår og fodinfektion

Diabetiske fodsår – Faglig visitationsretningslinje

Referencer

Region Nordjylland, Personalenet, Funktionsbeskrivelse sårsygeplejerske.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) nr. 1219, 11. december 2009.