Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergoterapi til indlagte patienter med frakturer og skader i UE og eller bækkenfrakturer

 

Beskrivelse

Denne instruks vedrører alle patienter med frakturer i underekstremiteter, herunder corpus femoris fraktur, distal femur fraktur, patella fraktur, crus fraktur, tibia fraktur, fibula fraktur, malleol fraktur, calcaneusfraktur og bækkenfraktur.

Bruddene behandles enten konservativt eller operativt (osteosynteres). Regime/restriktioner beskrives i EPJ af operatør/behandlingsansvarlig læge.

Instruksen omfatter ikke hofte frakturer.

 

Ergoterapeutisk intervention

 

Dag 0 – Operationsdagen (eller før operationen):

 • • Ergoterapeuten orienterer sig om patienten på dagens tværfaglige konference. Gruppelederen har været til konference med lægerne og ved ofte, hvordan bruddet skal behandles.

 • • På afdelingens cetreatavler markerer ergoterapeuten, at henvisning er modtaget, og interventionen igangsættes. Dette betyder, at ergoterapeuten følger patienten under indlæggelsen. Plejen sørger for at afslutte terapeuterne på cetreatavlen ved udskrivelse.

 • • Ergoterapeuten orienterer sig i EPJ. I EPJ findes relevante oplysninger omkring skadens opståen, operation, eventuelle restriktioner, mobilitet, generel tilstand, sociale forhold, boligforhold m.m., som kan være nyttige at vide, før den videre intervention påbegyndes. Ergoterapeuten opdaterer sig løbende.

 • • Man kan evt. orientere sig i ”Indlæggelsesrapport” i EPJ´s E-breve. Her burde fremgå, hvilket funktionsniveau patienten har ved indlæggelsen samt hvilke hjælpemidler, patienten er bevilliget fra kommunen.

 • • Med udgangspunkt i oplysninger fra tværfaglige kollegaer, EPJ og et semistruktureret interview af patient afdækker ergoterapeuten patients habituelle funktionsevne. På baggrund af denne vurderes, hvilket ergoterapeutisk intervention, der skal iværksættes, så patienten kan udskrives og være så selvhjulpen som muligt. Om muligt observerer ergoterapeuten patienten i primær-ADL.

 • • Målet med den ergoterapeutiske intervention er:

 • • At forebygge og begrænse, at patienten udvikler aktivitetsproblemer og tab af funktionsevne.

 • • At muliggøre, at patienten i videst mulig omfang kan genoptage sine meningsfulde aktiviteter

 • • At patienten kan genoptage sin dagligdag i sin hidtidige bolig.

 • • At patienten i videst mulig omfang kan udføre sine primære ADL aktiviteter.

 • • At afprøve, om hjælpemidler vil fremme ADL-aktiviteter.

 • • Patientens mål i siddende stilling – eller dele deraf - tages til indstilling af højde på hjælpemidler og evt. til bestilling af hjælpemidler i kommunen. Patientens højde og vægt bør fremgå af EPJ.

 

Dag 1-4:

 • • ADL-instruktion/vurdering, hvis patientens tilstand tillader det. Med baggrund i viden om patientens tidligere funktionsniveau og nuværende funktionsevne vurderes patientens evne til at færdes i egen bolig – dette indebærer f.eks. at komme i/af seng, toiletbesøg, personlig hygiejne, påklædning, bad, madlavning, indkøb mm. Herunder vurderes patientens mestring, balance, gang, lungefunktion og udholdenhed. Desuden inddrages ressourcer i patientens omgivelser.

 • • ”Måleskema til tilpasning af din bolig” udleveres, hvis relevant.

 • • I et tværfagligt samarbejde, påbegyndes mobilisering, hvor det vurderes, hvilke hjælpemidler, der er hensigtsmæssige. Det vil som udgangspunkt være badebænk, toiletforhøjer og gribetang.

 • • Det er vigtigt at vide om patienten må støtte på benet eller ej. Må der ikke støttes, kan der være forhold der gør, at der vil blive behov for udlån af kørestol. Her er det særlig vigtigt at være opmærksom på patientens bolig i forhold til trapper, flere planer, dørbredde, dørtrin m.m.

 • • Vurdering og afprøvning af hjælpemidler.

 • • Når det er relevant, udføres ADL - træning, hvor patienten udfører en aktivitet med inddragelse af nødvendige hjælpemidler, så funktionsniveauet kan identificeres og optimeres.

 

I forbindelse med udskrivelse

 • • I samarbejde mellem patient, pårørende, plejepersonale, fysioterapeut og ergoterapeut vurderes, hvorvidt patienten kan udskrives til hjemmet, aflastningsplads eller genoptræningsophold, hvorvidt patienten har behov for hjemmehjælp og patientens nuværende hjælpemiddelbehov.

 

Hjælpemidler

 • • Genoptræningshjælpemidler, varige hjælpemidler og APV-hjælpemidler skal leveres fra kommunen, og anmodes om via Plejeforløbsplanen senest kl. 12.00 dagen inden udskrivelsen. (se instruks: hjælpemiddelanmodning i plejeforløbsplaner)

 • • Plejen anmoder om varige og APV-hjælpemidler

 • • Fysio- og ergoterapeuten anmoder om genoptræningshjælpemidler (ifm. GOP)

 • • Hjælpemidler som er en del af en behandling udlånes fra regionshospitalet. Kræver dog at pt. skal til kontrol på hospitalet. (se bilag – afgræsningscirkulære om hjælpemidler)

 

Genoptræningsplan

I forbindelse med udskrivelsen vurderes patientens genoptræningsbehov. Patienten kan instrueres i selv at varetage genoptræningen, hvis dette er muligt.

Har patienten en betydeligt nedsat funktionsevne, skal der udarbejdes almen eller specialiseret GOP.

Genoptræningsplanen laves i samarbejde med patient og pårørende, og patienten skal have den skriftlige genoptræningsplan med hjem ved udskrivelse.

 

Procedurer for udarbejdelse af GOP på K3

Ergoterapeuten og fysioterapeuten udarbejder i samarbejde en GOP, hvor det vurderes nødvendigt. Ergoterapeuten opstarter genoptræningsplanen med særlig fokus på funktionsniveau inden frakturen, funktionsniveau ved udskrivelse, hvad det anbefales at genoptræningen retter sig mod, samt hvilke hjælpemidler der er sendt med fra sygehuset. Fysioterapeuten sender og SKS registrerer GOP (ergoterapeuten registrerer tiden brugt på GOP under BVD).

 

Definition af begreber

 • • Primær-ADL: ADL aktiviteter rettet mod primære funktioner som fx spisning, toiletbesøg, badning og påklædning.

 • • Patientens mål i siddende stilling:

 • • patientens sædebredde (breddemål over hoften

 • • sædedybde (fra knæhase til bagerste punkt/korsben)

 • • sædehøjde/crusmål (fra knæets omdrejningspunkt til under os calcaneus) måles om muligt i siddende stilling. Er dette ikke muligt måles patienten i liggende stilling.

 • • GOP: Individuel genoptræningsplan til patienter der har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Lægerne har udliciteret til terapeuterne at udarbejde GOP

 • • E-brev: elektronisk korrespondance mellem kommune og region angående en borger i EPJ. Under E- breve findes indlæggelsesrapporten (korrespondancen fra kommunen til sygehuset), plejeforløbsplan (korrespondancen fra sygehuset til kommunen) og skabelonen til genoptræningsplanen.

 • • EPJ: elektronisk patientjournal

 • • Semistruktureret interview: Der kan bruges interview redskaber som Functional recovery score (FRS), ADL-taxonomien, COPM, Barthel mm.Sideindhold

 • • 

 • • Osteosyntese: operativ sammenføjning af knoglebrud med skruer, skinner o.l.

 • • Tværfaglig konference: Konference der finder sted hver dag fra morgenen. Varighed ca. 15 min. Konferencedeltagerne er fysioterapeut, ergoterapeut og gruppelederen (sygeplejerske). Sjældent lægen. På de tværfaglige konferencer vurderes i samarbejde den enkelte patients situation og behandlingsplan (det være sig eksempelvis hvorvidt patienten kan komme til eget hjem eller der skal søges en aflastningsplads/genoptræningsplads, om der bør iværksættes hjemmehjælp og hvilke hjælpemiddel behov der er. Det er altid gruppelederen der adviserer kommunen, hvad vi anbefaler at udskrive patienten til og hvad vi anbefaler der skal iværksættes hjælp til. Kontakten sker mellem gruppelederen og kommunens visitatorer).

 • • Konservativ behandling: ikke operativ behandling, hvor bruddet immobiliseres ved brug af gipsning, bandager, skinner

 • • Hjælpemidler: der skelnes mellem hjælpemidler i forbindelse med en almen GOP, behandlingshjælpemidler og Arbejdspladsvurderingshjælpemidler (APV).

 

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter indlagt med frakturer i underekstremiteterne samt bækkenfrakturer med henblik på:

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 

Dokumentation med SKS koder

Følgende koder skal benyttes mindst én gang under indlæggelsen:

ZZ5049: Ergoterapeutisk undersøgelse og

BTP: Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse

Derudover kan følgende SKS-koder anvendes:

BTNB: Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer

BLNR: Aktivitetstræning af fysisk funktion

BVA: Kommunikation

BVD: Generelle pædagogiske interventioner

ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan, almindelig genoptræning (den der sender GOP,

skriver koden, den anden terapeut registrerer BVA).

Tillægskode:

APFB: Fysioterapeut

APB; Plejepersonale

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Sygdom-og-behandling/genoptraening-og-rehabilitering

 

Bilag

Udlån af kørestole fra Regionshospital Nordjylland, Thisted

Måleskema vedr. boligtilpasning