Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering og forebyggelse af vold

Beskrivelse

Nedenstående konkretiseres på den baggrund de initiativer, som Psykiatrien har besluttet at iværksætte, som er følgende:

 

Det skal på den enkelte arbejdsplads – Klinik, afsnit, arbejdsområde – sikres:

 

A: at der skabes en forebyggelseskultur gennem fælles forståelse af voldsproblematikken på den enkelte arbejdsplads.

Det er af afgørende betydning for den fælles forståelse, at der arbejdes tværfagligt, og at der lokalt foregår en løbende dialog om de aktuelle voldsrisici. Det skal herunder sikres,

 • • At risikosituationer defineres og vurderes med henblik på forebyggelse af voldsepisoder

 • • At voldsepisoder straks tages op i overensstemmelse med Psykiatriens vejledning om krisehjælp og debriefing samt vejledning om anmeldelse af arbejdsskader

 • • At voldsepisoder årsagsanalyseres i henhold til Psykiatriens vejledning herom

 • • At der afholdes defusing umiddelbart efter voldsepisoder/ anvendelse af tvang

 • • At voldsproblematikken jævnligt drøftes på interne og tværfaglige personalemøder og andre relevante møder

 • • At der skal prioriteres den fornødne tid og rum til ovennævnte

 

Lederen og arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for, at voldsproblematikken diskuteres og bearbejdes.

 

Alle medarbejdere har et medansvar for det voldsforebyggende arbejde.

Psykiatrien Sektor-MED-udvalg gør status på udfordringer i relation til voldsforebyggelse som led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse

 

B: at de respektive arbejdsmiljøgrupper i samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen gennemfører arbejdspladsvurdering (APV) på den aktuelle voldsrisiko og gennemfører forebyggelsestiltag i overensstemmelse hermed.

APV- systemet er en metode til

 • • At foretage systematiske vurderinger

 • • At fastholde beslutninger og aftalte handlinger

 

Arbejdsmiljøgruppen skal anvende det officielle APV-system i Psykiatrien og herunder de til enhver tid gældende hjælpeskemaer og vejledninger vedr. psykisk arbejdsmiljø og stress.

Arbejdsmiljøgruppen skal sikre, at der skabes løbende dynamik i APV- arbejdet.

Minimum 2 gange årligt skal arbejdsmiljøgruppen gennemføre sikkerhedsgennemgang med henblik på vurdering af APV

C: at medarbejderne tilbydes et relevant kursusforløb i kommunikation, voldsforebyggelse og konflikt- og krisehåndtering, og at den indlærte viden løbende vedligeholdes.

Det er en central forpligtelse for Psykiatrien at sikre at medarbejderne har fornøden viden og kompetence til at forebygge vold. Alle personalegrupper kompetenceudvikles til relevant niveau, dette sikres ved:

 

 • • At der afholdes obligatoriske grundkurser i konflikthåndtering for medarbejdere i ambulatorier og sengeafsnit

 • • At service- og administrativt personale ved Psykiatrien tilbydes et målrettet kursus af 1 dags varighed

 • • At der gennemføres systematisk vedligeholdelse af viden og færdigheder i psykofysisk og psykologisk konflikthåndtering. Vedligeholdelseskurserne afvikles ved de i Psykiatrien ansatte og uddannede vedligeholdelsesinstruktører. Det er endvidere vedligeholdelsesinstruktørernes funktion, at de i egen klinik og i samarbejde med ledelse, arbejdsmiljøgruppe(r) og medarbejdere indgår i konkrete voldsforebyggende tiltag.

 

Kompetenceudviklingens indhold og tilrettelæggelse ajourføres af Psykiatriens Uddannelsesudvalg.

 

Nærmeste leder har ansvaret for, at medarbejderen tilmeldes et obligatorisk grundkursus.

Nye medarbejdere fra lukkede/skærmede afsnit har 1. prioritet til deltagelse i grundkurserne.

 

Tilmelding af nye medarbejdere til et grundkursus skal ske umiddelbart efter ansættelsen.

Nye medarbejdere skal deltage i vedligeholdelseskurserne selv om de ikke har været på grundkursus.

 

D: at nyansatte får udarbejdet en introduktions- og uddannelsesplan, der indeholder alle vigtige elementer om voldsforebyggelse, konflikthåndtering og krisehjælp.

Der udarbejdes introduktionsprogram for

 • • Alle nyansatte, med patientkontakt som hovedopgave

 • • Øvrige nyansatte, hvor hovedopgaven indebærer mindre eller ringe patientkontakt

 • • Yngre læger og stud.med.’er under uddannelse

 • • Elever og studerende i samarbejde med den klinisk uddannelsesansvarlige

 • • Øvrige uddannelsessøgende

 

E: at der forelægger retningslinjer for krisehåndtering og krisehjælp

Der henvises til Psykiatriens vejledning om opfølgning på belastende hændelser.

 

F: at voldsulykker og trusler om vold registreres

Der henvises til Regionens vejledning om anmeldelse af arbejdsskader.

Der udarbejdes halvårs og helårsstatistik over udviklingen af arbejdsulykker.

MED- organisationen drøfter statistikkerne, og beslutter overordnede indsatser i forhold til forebyggelse og håndtering af vold. Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for implementering af indsatser lokalt.

 

G: at der foreligger lokale beredskabsplaner for håndtering af konflikter med risiko for truende og voldelige situationer

Indberetning af polititilkald i henhold til Psykiatriens beredskabsplaner fremsendes i Psykiatriens skema til arbejdsmiljøgruppen, der indberetter til sikkerhedsleder med CC til klinikledelsen.

 

H: at der afholdes samarbejdsmøder med mellem Nordjyllands politi og Psykiatrien

Der er indgået en samarbejdsaftale om afholdelse af 2 årlige samarbejdsmøder, hvor taktiske og operationelle spørgsmål drøftes. Dette gælder i forhold til de overordnede retningslinjer for samarbejdet i konfliktsituationer, i forhold til ressourcespørgsmål samt i forhold til konkrete og øvrige problemstillinger.

 

I: at der foreligger retningslinjer for hvornår arbejdsstedet politianmelder en voldsepisode

Der er udarbejdet en retningslinje herom.

 

Problemstilling

I Region Nordjyllands ”Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af vold” angives der en række anbefalinger og indfaldsvinkler til forebyggelse af arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden gennem målrettet systematik, psykiatrifaglighed og etik.

 

Referencer

Krisehjælp til personale og personalets pårørende i Psykiatrien

Anmeldelse af arbejdsulykker

Politianmeldelse af voldsepisoder