Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forældreinformation til forældre, der ikke har forældremyndighed

 

§ 19 i lov om forældremyndighed

LOVTEKST:

§19.Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter amodning at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold.

 Stk.2. Statsamtet kan i særlige tilfælde efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden eller en af de i stk.1 nævnte institutioner fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få orientering efter stk.1. En afgørelse efter 1.pkt. har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen modtager meddelelse om afgørelsen.

 

Vi har således pligt til at give (mundtlig) information til den, der ikke har forældremyndigheden, men ikke egentlig aktindsigt. I denne forbindelse er det uden betydning, om der foreligger en samværsresolution. Informationen skal ikke gives uopfordret, men efter konkret anmodning herom.

Forældremyndighedsindehaveren kan ikke modsætte sig afgivelse af nævnte information.

Bestemmelsen giver ikke ret til at deltage i f.eks. fællesmøder eller træffe beslutninger om barnets forhold.

Vi vil typisk skulle give oplysninger om helbredstilstand og årsag til indlæggelsen, samt planlagt behandling.

Vi må ikke give fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Skulle tavshedspligten forhindre oplysninger til forældremyndighedsindehaveren, gælder tavshedspligten naturligvis også overfor den anden forælder.

Hvis det skønnes at være til skade for barnet, kan vi nægte at udlevere oplysninger. Dette vil kunne påklages via de sædvanlige kanaler (afdelingsledelse, sygehusledelsen og Patientklagenævnet)

Familieretshuset kan i særlige tilfælde og efter anmodning fra forældremyndighedsindehaveren eller institutionen (sygehuset) fratage en forælder denne ret til information.