Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering af erstatningspersonale og fast vagt

 

Problemstilling

Indkaldelse af erstatningspersonale - herunder forbruget af eksterne vikarer fra vagtbureauer - medfører overforbrug i forhold til afsnittets lønsumsbudget.

 

Målgruppe – modtagelse

Afdelingssygeplejersker, ansvarshavende sygeplejersker, ansvarshavende social- og sundhedsassistenter.

 

Definition af begreber

Erstatningspersonale: Personale som erstatter fast ansat personale ved vakante stillinger. Erstatningspersonale aflønnes indenfor lønsums budget.

 

Fast vagt: Et plejepersonale, der rekvireres til plejeopgaver i henhold til ”Psykiatriloven”.

 

Skærmning på niveau 1,2 og 3: En sygeplejemetode:

Niveau 1 almindelig kontaktperson aftale er tilstrækkelig

Niveau 2 (skærper observation) dette trin spænder fra observation på afstand til en vis begrænsning i patientens adfærd. På dette trin skal personale yde patienten omsorg, virke tryghedsskabende og tidvist sætte grænser.

Niveau 3 (intensiv observation) dette trin vil gælde for patienter som ikke kan lades alene, enten på grund af suicidalfare anden livstruende adfærd, eller graden af ustrukturerethed og impulsstyrethed. Dette trin indebærer en fortsat intensiv relationsbehandling, fortsat intervention og forsøg på at opnå/bevare en alliance med patienten.

På alle tre niveauer skal der ske en kontinuerlig vurdering af patientens tilstand og skærmningsbehov. Omsorg og tryghed er i centrum. Skærmning på niveau 1, 2 eller 3 sker altid med patientens samtykke.

Denne opgave varetages derfor indenfor afsnittets lønsums budget.

Personlig skærmning efter Psykiatriloven svarer til skærmning på niveau 3, men uden patientens samtykke.

 

Afsnittets lønsums budget: Den lønsum afsnittet har til rådighed i forhold til fremmødeprofilen.

Lønsummen er sammensat af en gennemsnitsløn for en sygeplejerske og en gennemsnitsløn for en social- og sundhedsassistent samt en afdelingssygeplejerske løn. Derforuden er lønsum inklusiv 20 dage pr. medarbejder til kurser og sygdom, samt 6 ugers ferie pr. medarbejder.

 

Fremmødeprofil: Det antal plejepersonale, der er normeret til at kunne varetage sygepleje i henhold til afsnittets opgaver og normerede senge i dag, aften og nat.

 

”Kan” og ”skal” opgaver: Ved ”kan” opgaver forstås opgaver af administrativ karakter, som ikke nødvendigvis skal gennemføres umiddelbart. Ved ”skal” opgaver forstås den direkte patientkontakt, som skal prioriteres højest.

 

Formål

 • • At sikre kvaliteten i pleje og behandling af patienter indlagt i Psykiatrien i Region Nordjylland

 • • At afsnittenes lønsums budget overholdes

 

Beskrivelse

Samtlige afsnit har en fastlagt fremmødeprofil, som afdelingssygeplejersken tager udgangspunkt i ved tilrettelæggelse af tjenestetidsplanen.

I tilfælde af fravær (fx sygdom, vakante stillinger mv.) er fremmødeprofilen fleksibel. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis indkaldes erstatningspersonale, men at indkaldelse af erstatningspersonale beror på et sygeplejefagligt skøn i forhold til plejetyngde.

Ved indkaldelse af erstatningspersonale, som foretages af afdelingssygeplejersken eller den ansvarshavende sygeplejerske/ansvarshavende social- og sundhedsassistent, beror indkaldelsen således på det faglige skøn i den konkrete situation på den konkrete dato. Afdelingssygeplejersken kan delegere denne beslutningskompetence til ansvarshavende eller til en anden medarbejder.

 

Prioritering ved indkaldelse af erstatningspersonale:

 1. 1. Mulighed for at ændre på opgavemængden ved enten at undlade at løse arbejdsopgaver eller ved at nedsætte opgavemængden (Altså nedprioritering af ”kan” opgaver, idet ”skal” opgaver ikke kan nedprioriteres.)

 2. 2. Personale fra eget afsnit, indkaldes efter følgende prioritering og under hensyn til overenskomst/arbejdstidsaftaler:

 

 • • omlægning af timer

 • • ekstra timer for deltidsansatte

 • • inddragelse af afspadsering

 • • overarbejde

 • • inddragelse af fridag
   

 1. 3. Kun i nødstilfælde kan vikarer fra vikarbureau rekvireres efter aftale med afdelingssygeplejersken.

 

Punkt 2 kan kun iværksættes såfremt samtlige prioriteringer i punkt 1 har været forsøgt.

Det er ikke muligt at indkalde erstatningspersonale ud over den fastlagte fremmødeprofil.

Ved behov for anvendelse af fast vagt ifølge ”Psykiatriloven”, vurderer afdelingssygeplejersken eller ansvarshavende sygeplejerske/ansvarshavende social- og sundhedsassistent om den funktion kan varetages indenfor fremmødet.

I tilfælde af, at dette ikke er muligt, kan der indkaldes eget personale eller rekvireres vikar fra vikarbureau.

 

Dokumentation

Afdelingssygeplejersken har ansvar for overholdelse af lønsum, som dokumenteres i Data- Warehouse Silkeborg Datacentral.

Forbrug af fast vagt samt forbrug af erstatningsvagter fra vikarbureau udsendes månedligt til samtlige afsnit fra HR Afdelingen Regions Huset.

Afdelingssygeplejersken dokumenterer ugentligt vikarforbrug, i henhold til ”Psykiatriloven” på skema ”Registrering af forbrug af vikarer til fast vagt”, som sendes til oversygeplejersken.

Ved behov for overskridelse af den fastlagte fremmødeprofil i særlige pleje/behandlings krævende patientforløb, skal afdelingsledelsen godkende interventionen inden den iværksættes.

 

Referencer

Psykiatriloven (LBK nr. 936 af 2. september 2019)

Retningslinjer for skærmning i Psykiatrien i Region Nordjylland