Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinadministration, infusions- og transfusionsterapi gældende for sygeplejestuderende i Lungemedicinsk Afdeling

 

 

 

Formål

At sikre at medicinadministration samt infusions– og transfusionsterapi foregår efter gældende love og regler og med høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation

 

Definition af begreber

Medicinadministration

Personalets udlevering og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten

Det personale, som administrerer medicinen skal observere patienten i forhold til virkning og bivirkning. Denne opgave kan efter aftale delegeres til den plejeperson, som er ansvarlig for patientens pleje

 

Personalet, som udleverer medicin skal sikre sig, at patienten forstår at tage medicinen korrekt

 

Medicindispensering

De processer hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin, indgift, det vil sige ophælder eller optrækker i anden beholder eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding

 

Medicingivning

Medicindispensering og medicinadministration

 

Ved medicingivning skal man sikre sig at det er:

 • • Rigtig patient

 • • Rigtigt præparat

 • • Rigtig dosering

 • • Rigtig administrationsform

 • • Rigtigt tidspunkt

 

 

Beskrivelse

Beskrivelse for sygeplejestuderende

Den sygeplejestuderende skal, med stigende ansvar og kompetence gennem uddannelsen, uddannes til at varetage sygeplejerskens funktioner i forhold til administration og dispensering af lægemidler og at bruge en rammeordination

 

Det sygeplejefaglige ansvar ved delegering af administration og dispensering af lægemidler til den studerende, påhviler den kliniske vejleder/sygeplejerskerne på det kliniske undervisningssted. Dette gælder for alle niveauer i uddannelsen. Den studerende kan ikke pålægges et selvstændigt sygeplejefagligt ansvar

 

Den studerende har et strafferetsligt ansvar ifølge straffeloven. Hvis den studerende har handlet i strid med sygeplejerskens/lægens forskrifter, kan desuden få indflydelse på den studerendes uddannelsesforløb

 

Det er den kliniske vejleders opgave og ansvar at sikre sig, at den studerende har indsigt i det kliniske undervisningssteds retningslinjer og praksis vedrørende medicinadministration

Lægemiddelhåndtering

1.semester

2.semester

6.semester

Alle administrationsformer – undtagen injektioner, ikke-isotone infusioner og infusion af lægemiddel

 

%

 

 

%

 

+

Subcutan og intramuskulære injektioner

 

%

 

%

 

+

Intravenøs injektion

%

%

+

Epidural injektion

%

%

+

Infusionsterapi

%

%

+

P.N. medicin

%

%

+

Naturmedicin

%

%

+

Indgift af blodkomponenter

%

%

+

 

6. semester

Den studerende har inden det kliniske undervisningsforløb haft undervisning i farmakologi inklusiv transfusions- og infusionsbehandling

I løbet af det kliniske undervisningsforløb skal den studerende tilegne sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for udførelsen af ordineret medikamentel behandling. Den studerende skal kunne varetage patientens behov for information, vejledning og observation vedrørende anvendte lægemidler

Den studerende skal demonstrere viden om sygeplejerskens ansvar og kompetence i forbindelse med medicinadministration og dispensering samt viden om love og bekendtgørelser vedrørende lægemidler, rekvirering og opbevaring af lægemidler

Efter den kliniske vejleder har sikret sig, at den studerende har tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring, kan den kliniske vejleder uddelegere opgaver, som den studerende selvstændigt kan varetage eksempelvis:

 • • Ophældning og uddeling af medicin

 • • Administration af subkutane og intramuskulære injektioner

 • • Administration af infusionsterapi (med isotoniske væsker)

 

Hvis det er almindelig procedure på det kliniske undervisningssted, må den studerende, efter undervisning og under den kliniske vejleders tilstedeværelse eksempelvis:

 • • Udføre opgaver i relation til transfusionsbehandling

 • • Give intravenøs medicin og udføre observationer i forbindelse hermed,

 • • Administrere infusionsterapi, hvor infusionsvæsker er tilsat eller skal tilsættes medikamenter.

 

Elektronisk medicinmodul

6.semesters studerende modtager undervisning i det elektroniske medicinmodul og har egen adgangskode hertil. Når 6. semester studerende kvitterer for medicinadministration i det elektroniske medicinmodul skal den studerende i feltet ”administrationsnote” notere kliniske vejleder/sygeplejerskens alias. Det er tilstrækkeligt at gøre det under det første administrerede præparat, dog for hver patient, hvor der administreres medicin

 

 

Referencer

Klinisk undervisning – generelle forhold. Sygeplejerskeuddannelsen, 01.2020

 

Der henvises i øvrigt til følgende PRI-dokumenter:

Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort

Nødprocedurer Columna Medicin

Medicinering – definition af begreber: https://pri.rn.dk/Sider/22521.aspx

Medicinering - lægemiddeladministration: https://pri.rn.dk/Sider/22517.aspx

Medicinering – lægemiddeldispensering: https://pri.rn.dk/Sider/22516.aspx

Medicinering – lægemiddelordination: https://pri.rn.dk/Sider/22515.aspx

 

Medicinering – delegering ifm medicineringsprocesser: https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx