Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårbarhedsarbejde i Familieteamet

 

Formål

At optimere den sårbare families forløb på Neonatalafsnittet og sikre evt. videregivelser af observationer til relevante samarbejdspartnere.

Familieteamet består af socialrådgiver, psykolog, sygeplejersker og sygeplejekoordinator, sygehuspræst og læger.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Hvad er Familieteamets opgaver:

 1. 1. Familieteamet

 • • En daglig støtte og sparring i alle forløb med sårbare familier, så ingen føler sig presset og alene med noget, der altid vil være svært i større eller mindre grad

 • • Primær person/er og en del af plejeteamene og bidrage med alt, hvad vi kan i det daglige arbejde

 • • Fast deltager i de tværfaglige konferencer, hvor vi fastholder ”helikoptorperspektivet” og arbejder på at bidrage med nye perspektiver og løsningsforslag

 1. 2. Socialrådgiver og psykolog er:

 • • Til rådighed ved behov for deres særlige indsigt og kunnen og deltager i de tværfaglige konferencer om onsdagen og øvrige tværfaglige møder

 

Hvordan kontaktes det tværfaglige familieteam?

Sygeplejerske/r fra familieteamet og koordinator kan ses dagligt på ”dagskemaet”

 

I hvilket forum?

Primært ved onsdagsformøder, onsdagskonferencer, gruppekonferencer og ved individuel behov i hverdagen

 

Hvor findes familieteamets materiale?

I hvert team findes en familieteammappe, hvor man kan finde trekløvermodellen og kvikskema.

 

Hvem finder og definerer en familie som værende sårbar:

Der er seks muligheder:

 • • Familien er kendt i det kommunale system, der retter henvendelse til   neonatalafd.

 • • Dét personale der plejer familiens barn

 • • Tværfaglige samarbejdspartnere på basis af samtaler m. familien

 • • Overlevering fra B11

 • • Familien udtrykker selv behov for hjælp/støtte

 • • Familien er i familieambulatoriets regi (se nedenunder)

 

Forløbsbeskrivelse for børn og familier på Neonatalafsnittet, som er tilknyttet Familieambulatoriet.

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangre omsorg hører denne gruppe til niveau 4, og bliver henvist til Neonatal afsnittet 12 og 13 af Familieambulatoriet.

 • • Koordinator modtager lister med kommende børn/familier fra Familieambulatoriet.

 • • Koordinator deltager en gang om måneden på et orienteringsmøde i Familieambulatoriet, hvor vi følger den gravide og familiens udvikling.

 • • Koordinator deltager i teammøde med de kommende forældre, Familieambulatoriet, sundhedsplejerske, socialrådgiver og øvrige fagpersoner. Her planlægges bl.a. indlæggelsen på Neonatalafsnittet, forventninger afstemmes og evt. aftaler med sektor aftales.

 • • I Neonatalafsnittet bliver primær kontakt person fundet i plejegruppen, (ud fra interesse og arbejdsplanen) Det tilstræbes at der etableres et plejeteam blandt sygeplejerskerne på Neonatal inden fødslen. Ellers laves der et kontaktteam efter fødslen. Primærperson/koordinator er ansvarlig for teamdannelsen.

 • • Koordinator og primærperson deltager i alle teammøder før og efter fødslen. Hun er med til teammøder i forløbet og ved udskrivelse.

 • • Koordinator tilbyder en rundvisning i afsnittet til de kommende forælder.

 • • Koordinator og primærperson laver et notat, hvor aftaler, behov og ressourcer beskrives og placeres i spec. chartek med kommende børn på sekretærkontor på 12. sal.

 • • Neonatalafsnittet bliver informeret ved en ugentlig konference i afsnittet, om det kommende barn og familie.

 • • Plejeteamet er plejende, vejledende, støttende og observerende omkring familien.

 • • Koordinator har kontakten til Familieambulatoriet.

 • • Koordinator er tovholder i.f.t. aftaler med sektor og ved evt. underretning.

 

Plejepersonalets opgaver i forhold til en sårbar familie:

Oprettelse af plejeteam og 2 primærpersoner med ansvar for:

 • • Anvende trekløvermodel, se bilag

 • • Planlægning/udførsel af plejen

 • • Indlæggelsessamtale

 • • Sygeplejesamtaler

 • • Oprettelse af sygeplejediagnoser, handlinger og status i clinical suite (forløbsansvarlig)

 • • Ugentlige resumeer (forløbsansvarlig)

 • • Udskrivningssamtaler

 • • Fremlæggelse af familiens problematikker på familieteamets onsdagsformøder

 • • Orientering på onsdagskonferencerne – evt. med udbygning af lægeligt perspektiv

OBS. Kommunal henvendelse vedr. en familie drøftes altid på onsdagsformøderne

Hvis kommunen ønsker forældreevneundersøgelse, kan dette ønske ikke imødegås. Observationer af forældre-barn relationen gives imidlertid gerne med pointering af hvilke rammer (bilag 2), familien er indlagt under og at neonatalafdelingens opgave først og fremmest er plejen og behandlingen af det syge indlagte barn og observationer af forældre-barn relationen er en del af plejen.

Underretning

Punkter til underretning er udarbejdet af socialrådgiver og findes i PRI.

 • • Primærperson/koordinator og plejeteam er ansvarlige for udførslen af en evt. underretning og deltagelse i diverse møder vedr. familien

 • • laves i teamet og tværfagligt og hvor der gøres opmærksom på, at disse oplysninger gives på vegne af afdelingen

 • • Underretning vedr. børn og unge efter Servicelovens paragraf 153