Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postterapikontrol af lungekræftpatienter

 

 

 

Formål

At oplyse relevant sundhedsfagligt personale om nye regler vedrørende postterapikontrol af lungekræftpatienter

Definition af begreber

Ingen

Beskrivelse

På baggrund af en individuel behovsvurdering ved afrunding af behandling eller ved langvarig behandling skal der udformes en individuel plan for opfølgning. Den individuelle plan for opfølgning tager udgangspunkt i patientens behov for rehabilitering og palliation samt det standardiserede opfølgningsprogram som er anført nedenfor. Den tilpasses patientens helbredstilstand, funktionsevne, kompetencer, ressourcer, egenomsorgsevne og motivation

Den kliniske kontrol kan efter patientens præference være med fremmøde, telefon kontakt eller brev korrespondance. Det vigtige her er at bevare muligheden for 2 vejs kommunikation, idet ikke alle recidiver og problematikker kan vurderes alene på baggrund af en CT skanning

 

Optimalt er det hvis den individuelle opfølgningsplan udformes af den henvisende afdeling sammen med patienten ved selve henvisningen

 

  • • Sædvanligvis foregår efterkontrol i regi af Onkologisk Afdeling eller Lungemedicinsk afdeling AAUH efter lokal aftale. Efter patientønske kan dette fraviges

 

Følgende emner bør berøres ved den kliniske kontrol

  • • CT skanningen

  • • Spirometri ved første besøg – siden ved behov

  • • Smerter, åndenød, vægttab + andre almen symptomer og CNS symptomer

  • • Opfølgning på mulige behandlings relaterede bivirkninger

  • • Vigtigheden af tobaksabstinens og evt. hjælp dertil

 

Standard opfølgning mhp opsporing af recidiv for patienter, der er behandlet med kurativt sigte

Klinisk kontrol + kontrastforstærket CT Thorax / øvre abdomen hver 3. måned de første 2 år, herefter hver 6. måned indtil 5 år

 

Patienter behandlet for lungekræft med palliativt sigte, eller som ikke er sygdomsfri efter endt behandling med kurativt sigte

Klinisk kontrol + kontrastforstærket CT Thorax / øvre abdomen i første om gang efter 6-12 uger, herefter hver 3. måned indtil 2 år efter seneste behandlingsperiode. Hvis der fortsat er stabil sygdom tilbydes fortsat systematisk billeddiagnostisk kontrol med kontrastforstærket CT hver 4 måned det 3. år og hver 6. måned herefter indtil 5 år efter behandling

 

Patienter hvor det vurderes, at yderligere onkologisk behandling ikke er mulig, betinget af patientens almentilstand og/eller komorbiditet

Det vil bero på en individuel vurdering og på lokale aftaler om patienten fortsat kan være tilknyttet den onkologiske afdeling. I fald patienten afsluttes fra den onkologiske afdeling, skal det besluttes, om patientens fortsatte forløb skal varetages af en anden afdeling på Aalborg UH eller eventuel på lokalt sygehus eller hos egen læge

 

Mistanke om recidiv ved opfølgningsbesøg hos patienter behandlet med kurativt sigte

Giver et opfølgningsbesøg mistanke om recidiv på baggrund af patientens anamnese, kliniske fund eller foreliggende billeddiagnostiske undersøgelser, tilbydes fornyet udredning og behandling, om muligt med kurativt sigte. I langt de fleste tilfælde vil ny henvisning til pakkeforløbet give den hurtigste og mest effektive udredning og behandlingsplan dvs. inklusiv fornyet MDT-konference

I tilfælde, hvor billeddiagnostik eller anden undersøgelse entydigt peger på metastaserende, udbredt sygdom og dermed en palliativt anlagt behandlingsplan (f.eks. ved tilkomst af multiple lever metastaser), kan efterkontrollerende afdeling vælge selv at varetage yderligere individualiseret udredning (f.eks. en leverbiopsi) efter samråd med patienten

 

Mistanke om progression hos patienter behandlet med palliativt sigte

Hvis der konstateres progressiv sygdom ved et opfølgningsbesøg, tages der med det samme, i samråd med patienten, beslutning om eventuel yderligere behandling

 

Mistanke hos egen læge om recidiv eller progression

Egen læge er ansvarlig for at henvise patienten til den afdeling, der har patienten i opfølgningsforløb. Herefter påhviler det denne afdeling at sikre patientens videre forløb. For patienter med recidiv skal afdelingen vurdere om man vil henvise patienten direkte til ny udredning, eller om man først vil se patienten eventuelt med en fremskyndet CT skanning og vurdere situationen. For patienter med progression skal afdelingen indkalde patienten til en fremrykket vurdering eventuelt med en fremskyndet CT skanning

 

Mistanke om recidiv eller progression hos patienten selv

Patienten kan kontakte den afdeling, hvor vedkommende er i et opfølgningsforløb. Afdelingen er ansvarlig for, at patienten har fået udleveret relevante kontaktoplysninger til afdelingens personale i forbindelse med udlevering af patientens plan for opfølgning. Det afklares herefter med patienten, om denne skal ses på en fremskyndet tid til vurdering, eventuelt også med fremskyndet CT skanning.

 

Referencer

Pakkeforløb for Lungekræft 2018