Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansigt, mund og svælg-terapi og ergoterapi

 

Beskrivelse

Patienter indlagt på Sygehus Thy-Mors med ansigt, mund og svælgproblematikker.

 

Når plejepersonalet har udført dysfagiscreening, og fundet indikation for yderligere udredning, sendes elektronisk henvisning til ergoterapien med diagnose og ordination.

 

Der søges relevante oplysninger i EPJ og ved direkte kontakt til det tværfaglige team.

Pårørende kan ved behov inddrages for supplerende oplysninger.

Når det er muligt søges svar på CT-scanning og/eller MR-scanning.

 

Ergoterapeuten skal være opmærksom på konkurrerende sygdomme f.eks. diabetes, allergi, KOL, kulturelle hensyn ved patienter med anden etnisk baggrund, samt den enkelte patients specifikke madvaner.

 

Ergoterapeutisk intervention

Den ergoterapeutiske intervention bygger på Coombes- konceptet beskrevet af Annette Kjærsgaard, ergoterapeut.

Det tilstræbes, at ergoterapeuterne tilknyttet apopleksiafsnittet har gennemgået kompetencegivende kurser inden for FOTT-konceptet.

Under patientens indlæggelse vil det være ergoterapeuten, der foretager relevante undersøgelser i forhold til given problematik. Sammen med plejepersonalets daglige observationer og lægens vurderinger er dette udgangspunktet for den tværfaglige indsats

 

Den ergoterapeutiske intervention omfatter undersøgelse, behandling, rådgivning og vejledning.

 

1. Ergoterapeutisk undersøgelse:

Screening af oral ernæring

Undersøgelse af mund og svælg

Undersøgelse af ansigt

2. Ergoterapeutisk behandling:

Mundstimulationsrutine

Mundhygiejnerutine

Terapeutisk spisning

Øvelser for ansigt og mundmotorik

3. Ergoterapeutisk rådgivning og vejledning:

Spiseinformation

Ad.1 Til den ergoterapeutiske undersøgelse bruges skemaer, disse forefindes i papirform på ergoterapiens kontor.Her findes remedier til undersøgelse og behandling.

Ved al behandling overholdes de gældende instrukser for god hygiejne (se infektionshygiejne).

Ved brug af handsker i mundregionen anvendes pudder-frie handsker. Disse findes også på stamafdelingen.

Interventionen kan foregår på afdelingen eller i ergoterapien.

Det tilstræbes at afskærme patienten i rolige omgivelser.

 

Ad.2 Sideløbende med de ergoterapeutiske undersøgelser, iværksættes den ergoterapeutiske behandling.

Der udarbejdes individuelle træningsprogrammer til at fremme funktion i mund- og ansigtsmuskulatur. Disse findes på www.caddi.dk, men kan også findes i papirform på ergoterapiens kontor. Øvelserne sammensættes efter den enkelte patients behov til træning med ergoterapeuten og til selvtræning efter instruktion.

 

Ad.3 Til den ergoterapeutiske rådgivning og vejledning udarbejder ergoterapeuten en skriftlig vejledning efter de første undersøgelser til iværksættelse af mundstimulation og spisning til personalet på stamafdeling.

Patienten og eventuelle pårørende inddrages så aktivt i behandlingen som muligt. Dette er for at skabe motivation hos patienten og opnå forståelse for problematikker i patientens netværk.

 

Ergoterapeuten skriver fortløbende resultaterne af sine undersøgelser i EPJ.

Såfremt synkeproblematikken er massiv og ikke bedres inden for de første 2 døgn, drøftes problematikken med den ansvarlige læge vedrørende behov for at anlægge nasalsonde eller PEG - sonde. Diætisten inddrages i sondeernæringen. Det drøftes med den ansvarlige læge om der evt. er behov for yderligere udredning og instrumentel undersøgelse i form af FEES.

Ergoterapeuten beskriver det opnåede funktionsniveau i en tværfaglig status eller GOP ved udskrivelse eller overflytning til andet behandlingstilbud.

 

Formål

At afdække omfanget af ansigt, mund og svælg-problematikker hos patienter med henblik på at iværksætte den nødvendige ergoterapeutiske intervention

At vurdere anbefalet konsistens af mad og væske pr. os.

 

Definition af begreber

Dysfagiscreening:Også kaldet ”Vandtest” – udføres af plejen i henhold til NIP – (se instruks)

EPJ:   Elektronisk Patient Journal

Facialisparese: Lammelse af ansigtets muskulatur

FEES:  Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen

FOTT:  Facio-Oral Tract Therapy

GOP:  Genoptræningsplan

Mundstimulation: Defineres som stimulation af mund og svælg for at normalisere tonus og sensibilitet og øge blodgennemstrømningen i gummerne

NIP:  Det Nationale Indikator Projekt

Silent aspiration: Defineres som passage af mad/væske ned i luftvejene uden synlig hoste eller tegn på fejlsynkning med risiko for at udvikle pneumoni

Terapeutisk spisning: Defineres som spisetræning i samarbejde med ergoterapeut/plejepersonale Terapeutisk spisning kan anvendes til undersøgelse og behandling af oral transport, tygge- og synkefunktion og som en oplevelse med mad

 

Registrering

Den ergoterapeutiske indsats registreres med følgende koder:

ZZ5049Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse.

BEF Mund - svælg- og ansigtsstimulation

eller

BTP Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse

 

Referencer

1 .Annette Kjærsgaard "Ansigt, mund og svælg", FADL´s Forlag

2. Coombes-konceptet - Kursus 2008 Hammel Neurocenter, 2 ergoterapeuter (Rikke Thinggaard, Elza Adienis)

3. Patricia Davies, Skridt for skridt, FADL´s Forlag

4. Patricia Davies, Vejen frem, FADL´s Forlag

5.Helen Stensvold og Liv Utne: Dysfagi, Gyldendal

6. www.caddi.dk