Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Utilsigtet hændelse - omsorg for patienter og pårørende

 

Problemstilling2

Målgruppe – modtagelse2

Definition af begreber2

Formål3

Metode3

Beskrivelse3

Orientering til patienten og evt. de pårørende3

Anbefalinger4

Opfølgende tiltag4

Anbefalinger4

Rammer for information og samtale4

Anbefalinger4

Referencer5

 

Problemstilling

Knapt hver tiende patient bliver udsat for en utilsigtet hændelse i sit møde med det danske sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt for patienten og de pårørende, at personalet tager ansvar for hændelsen, og dermed anerkender den skade patienten er blevet påført. Herudover skal det synliggøres, hvad der fremover gøres for at undgå lignende hændelser.

Litteraturen viser, at undskyldningen kan spille en positiv rolle som opfølgning på kritiske hændelser. Undskyldningens fravær eller tilstedeværelse kan være afgørende for, om patienter og pårørende kan få bearbejdet og afsluttet hændelsen. Ligeledes kan muligheden for at give en undskyldning til patient/pårørende spille en afgørende rolle for, om det sundhedsfaglige personale oplever, at de kan bearbejde og afslutte hændelsen(1-9).

En barriere for ikke at give en undskyldning, kan være frygten for sanktioner. Det skal understreges, at systemet omkring utilsigtede hændelser - jf. sundhedsloven(11) – er et ikke-sanktionsgivende system(12).

 

Målgruppe – modtagelse

Alle typer patienter og deres pårørende, som har været udsat for en utilsigtet hændelse.

 

Definition af begreber

 • • Utilsigtet hændelse
  En begivenhed, der er en følge af behandling eller ophold på sygehus, og som ikke skyldes patientens sygdom, der samtidig enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller på grund af andre omstændigheder ikke indtraf. Utilsigtede hændelser omfatter både på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl
  (10-11).

 • • Alvorlighedsgrad
  Hvor alvorligt en utilsigtet hændelse opleves vil være person- og situationsbestemt. Det afhænger ikke nødvendigvis af hvordan den utilsigtede hændelse efterfølgende risikoscores.

 • • Patienter
  Personer der kommer i kontakt med Region Nordjyllands sundhedsvæsen i relation til deres behandlingsforløb. Når det drejer sig om børn, midlertidigt eller varigt inhabile personer, drejer det sig om nærmeste pårørende eller værge.

 • • Behandlingsforløb
  Perioden fra patienten første gang kommer i kontakt med regionens sundhedsvæsen, til forløbet afsluttes. Et behandlingsforløb omfatter undersøgelser, diagnosticering, behandling, sygepleje samt rehabilitering.

 

Formål

At give personalet redskaber til at kunne håndtere udførelsen af den rette omsorg for patient og pårørende, der har været udsat for en utilsigtet hændelse.

 

Metode

Studie af faglitteratur og offentliggjorte rapporter om betydningen af rette omsorg for patienter og pårørende ved utilsigtede hændelser herunder patienters og pårørendes forventninger til sundhedspersonalet i forbindelse med utilsigtede hændelser.

 

Beskrivelse

Når en utilsigtet hændelse indtræffer, er den primære opgave at få situationen stabiliseret, således at en eventuel skade på en patient behandles så hurtigt og effektivt som muligt og skadens omfang begrænses.

Den lokale ledelse eller ansvarshavende er ansvarlig for at vurdere, hvorvidt en patient og dennes pårørende bør informeres, hvis de har været udsat for en utilsigtet hændelse. Vurderingen afhænger af, om den utilsigtede hændelse har haft eller vil få konsekvenser for patienten.

Den lokale ledelse bør medvirke aktivt til at skabe en lokal kultur, hvor personalet tør stå frem og åbent diskutere utilsigtede hændelser med patienter/pårørende.

Nedenstående anbefalinger skal ikke nødvendigvis udføres kronologisk. Disse skal anvendes situationsbestemt alt efter individuel vurdering omfang og karakter af den utilsigtede hændelse.

Alle samtaler med patienter og pårørende baseres på forståelse, medfølelse og anerkendelse.

 

Orientering til patienten og evt. de pårørende

Det er vigtigt at anerkende, at patienten har grund til at være utilfreds og ked af det og at tilkendegive overfor patienten, at man også selv beklager forløbet og undskylder.

Patienter og evt. pårørende skal informeres om deres rettigheder i form af klage- og erstatningsmuligheder (http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Praktiserende-laeger-og-andre-behandlere/Hvis-du-vil-klage).

 

Anbefalinger

 • • Det afklares i situationen, hvem der tager kontakt til patienten.

 • • Sundhedspersonalet skal med åben og ærlig kommunikation tydeligt beklage og undskylde den utilsigtede hændelse overfor patienten på egne og/eller andres vegne.

 • • Begræns samtalen til kendte facts og undgå gisninger om årsager.

 • • Giv efter vurdering patient/pårørende kontaktinformationer på personer, som de kan henvende sig til med spørgsmål, klager og bekymringer både vedr. kliniske, psykologiske og finansielle forhold.

 • • Planlæg i samarbejde med patienten og/eller de pårørende evt. opfølgning.

 

Opfølgende tiltag

Formålet med opfølgningen er dels at høre patientens oplevelse af hændelsen og dens betydning dels at orientere om sygehusets udredning af hændelsen. Herunder at videreformidle hvordan sygehuset vil drage læring af hændelsen og dermed forebygger lignende hændelser i fremtiden.

 

Anbefalinger

 • • Lyt til patientens oplevelse af det skete og tag udgangspunkt i det, som bekymrer patient/pårørende

 • • Forklar hvad der er sket og redegør/uddyb evt. årsager der førte til hændelsen

 • • Forklar hvad der gøres for at undgå lignende hændelser i fremtiden

 • • Tag alle patientens/pårørendes bekymringer alvorligt og følg dem op – tilbyd evt. en supplerende samtale

 • • Alt efter hændelsens karakter orienteres den praktiserende læge pr. telefon eller evt. via epikrise.

 • • Efter aftale med patienten og/eller pårørende kan der evt. tages kontakt til andre sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

 

Rammer for information og samtale

Det kan være vanskeligt, at skabe en dialog i en situation, hvor følelser som svigt, tab af tillid og vrede kan være i spil. Vær derfor bevidst om valg af rammer for kommunikationen.

 

Anbefalinger

 • • Planlæg og forbered samtalerne

 • • Find et rum hvor I kan sidde uforstyrret

 • • Mød evt. op uden uniform eller tilsvarende markering af autoritet, position og magt

 • • Der kan gives både skriftlig og mundtlig information

 • • Er patienten udskrevet kan der evt. overvejes andre muligheder for kontakt med patienten.

 

Referencer

 1. 1. Østergaard D, Hermann N, Andersen HB et al. Rekommendationer om reaktioner efter utilsigtede hændelser på sygehuse. Delrapport III fra projekt om reaktioner efter utilsigtede hændelser. Forskningscenter Risø, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Embedslægeinstitutionen Frederiksborg Amt og Enheden for Bruger undersøgelser i Københavns Amt. Risø-R-1499 (DA), juni 2005

 2. 2. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Sig Undskyld. Marts 2008

 3. 3. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Læringssæt – Patientsikkerhed og den menneskelige faktor. Marts 2004

 4. 4. Primdahl J, Rasmussen B. Patienter rapporterer gerne om utilsigtede hændelser. Sygeplejersken 2008;(9):70-3

 5. 5. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Redskaber til håndtering af personalets reaktioner på en utilsigtet hændelse – Arbejdsgruppens rapport. November 2006

 6. 6. Kjeldsen SB. Ulykkens andet offer. Sygeplejersken 2007;(10):16-18

 7. 7. Kjeldsen SB. De rigtige ord. Sygeplejersken 2007;(10):20-22

 8. 8. Bjørnsson K. Lær at sige undskyld. Sygeplejersken 2008;(24):16-18

 9. 9. Madsen MD, Østergaard D, Andersen HB et al. Lægers og sygeplejerskers holdninger til rapportering og håndtering af fejl og andre utilsigtede hændelser. Ugeskrift for læger 2006;168(48):4195

 10. 10. Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.

 11. 11. Sundhedsloven kap. 61 §198-202. Lov om patientsikkerhed.

 12. 12. Madsen HB. Redegørelse om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet. 2. november 2007
  Fundet oktober 2009:
  http://arkiv.patientsikkerhed.dk/media/566183/retlige_konsekvenser_ved_at_sige_undskyld_02.pdf