Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler (5.1.8)

 

Generelt

Det er påvist, at smitsom leverbetændelse (Hepatitis B og C) og HIV kan overføres via blodforurenede flerdosis hætteglas.

I de beskrevne tilfælde skyldtes forureningen sandsynligvis, at der blev trukket flere doser NaCl fra ét og samme hætteglas med den samme sprøjte, som blev brugt til at gennemskylle patientens IV-adgang med. Smitteoverførslen sker i det øjeblik, hvor resten af hætteglassets indhold blev givet til en anden patient.

Håndtering og brug af ampuller

 • • Håndhygiejne (2.1) skal udføres før håndtering af ampuller

 • • Hvis der anvendes ampulknækker, skal denne være éngangs

 • • Ampullens hals skal desinficeres med ethanol 70-85%

 • • Ampuller skal anvendes umiddelbart efter anbrud

 • • Alle ampuller er pr. definition éndosisbeholdere og må kun anvendes én gang.

Håndtering og brug af hætteglas

 • • Håndhygiejne (2.1) skal udføres før håndtering af hætteglas

 • • Hætteglassets indstiksmembran desinficeres med ethanol 70-85% før hvert anbrud og indstik med steril kanyle

 • • Kanylen må ikke efterlades i hætteglas. Kun optrækskanyler med desinficerbar membran må bruges til flere optrækninger

 • • Hætteglas anvendt på senge-, undersøgelses- og behandlingsstuer må kun anvendes til én patient og skal herefter kasseres

 • • Mærkes hætteglas med patientens navn og CPR-nr., kan hætteglasset – med eller uden optrækskanyle forsynet med desinficerbar membran – efterlades hos patienten

 • • På procedurebakker må der ikke opbevares anbrudte hætteglas

 • • I medicinrummet må der trækkes væske op til flere patienter fra samme hætteglas, såfremt der anvendes ny steril sprøjte og steril kanyle til hvert optræk. Kanylen kan evt. erstattes af en flergangsoptræningskanyle med desinficerbar membran.

Holdbarhed af sterile lægemidler

 • • Hætteglas uden konserveringsmiddel kan anvendes indtil 24 timer efter anbrud, såfremt de opbevares ved 2-8o C. Eventuelt anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud for dette. Anbrudstidspunkt dokumenteres

 • • Hætteglas med konserveringsmiddel kan anvendes indtil 28 dage efter anbrud. Eventuel anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud for dette. Anbrudstidspunkt dokumenteres

 • • Hætteglas, som personalet i afdelingen har tilsat lægemidler, skal kasseres senest 24 timer efter tilsætning, med mindre kortere holdbarhed er angivet af producenten. Tidspunkt for tilsætning dokumenteres

 • • Hætteglas mærket med ”køleskab” eller 2-8o C, skal opbevares i køleskab efter anbrud. Øvrige lægemidler opbevares ved stuetemperatur

 • • Éngangssprøjter må ikke anvendes som emballage til opbevaring af medicin, bl.a. på grund af risiko for interaktion mellem emballage og medicin. Lægemidler optrukket i éngangssprøjter af personalet i afsnittene skal anvendes umiddelbart efter optrækning

 • • Se Sygehusapotekets PRI-dokument ”Opbevaring af lægemidler i Region Nordjylland

 • • Hvis afsnittet har procedurer, hvor optrækning i sprøjte synes hensigtsmæssigt på trods af ovenstående, er det væsentligt at

 • • Lægemidlet ligger optrukket i éngangssprøjte i kortest mulige tid før brug

 • • Være opmærksom på patientsikkerheden, og sprøjten skal være tydeligt mærket med angivelse af lægemiddel.

Håndtering og brug af sprøjter og kanyler

 • • Sprøjter og kanyler er sterilt éngangsudstyr og må ikke anvendes mere end én gang, heller ikke til samme patient

 • • Sæt aldrig beskyttelseshætten på kanylen efter brug

 • • Injektionspenne og –cylinderampuller er personlige og må ikke deles mellem patienter, og der skal anvendes ny steril kanyle ved hver indgift af medicin.

Særlige situationer

 • • Under udførelse af anæstesi og røntgenundersøgelser kan intravenøst administrerede midler trækkes op i så store mængder, at der kan doseres fra samme sprøjte til samme patient. Sprøjten må ikke genanvendes til optrækning af medicin medmindre optrækningen sker fra et lukket system, uden mulighed for forurening af stempel i sprøjten. Sprøjten benyttes kun til én patient og må højst anvendes under samme operation/procedure.

 

Referencer

Statens Serum Institut, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1. udgave maj 2014.

Statens Serum Institut, Infektionshygiejne ved brug af ampuller, hætteglas, sprøjter, kanyler og infusionspumper til injektion og infusion. 13. juli 2010.

Retsinformation.dk. Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner. BEK nr. 1222 af 07/12/2005.